מקראי קודש

אודות בית

נספח ו: תשובת הגר"א נבנצל שליט"א

בס"ד


במענה לשאלה א: 1. לכאורה הוא אדם המזיק וחייב, אך בתנאי שבאמת היה כשר ולא היה המו"צ פוסלו בלאו הכי.


2.העובר אורח הוא אדם המזיק וחייב בתנאים הנ"ל ואם אינו לפנינו יש לדון (את) הרוצה לקנותו כשומר שכר.


במענה לשאלה ב: כהחכם צבי, אם היה מוצא למוכרו לאדם אחר.


במענה לשאלה ג: 1. לפי ירידת המחיר.


2. כנ"ל.


3. כנ"ל.


4. כנ"ל.


5. אין הוא יכול להחמיר על חשבון המזיק.


6. כנ"ל.


7. לפי ירידת המחיר.


8. כנ"ל.


9. כנ"ל.


10. די שיביא אתרוג אחר באותו מחיר, אך תרעומת יש.


במענה לשאלה ד: 1. בדרך כלל מביא המינים או המצה לחצרו, ועי"כ קנה בקנין חצר.


2. כנ"ל.


3. כנ"ל.


עניתי כדי לעשות רצונכם, אבל באמת שאין לי כל ידיעה בדיני ממונות, ודברי בטלים כעפרא דארעא.


ביקרא דאורייתא


ובברכת מזל טוב


צעיר הלוים


אביגדר נבנצל