מקראי קודש

אודות בית

נספח יד : מכתב הגר"ד ליאור שליט"א

טבת תשס"ז


לכבוד ר' משה הררי


השלום והברכה וכט"ס!


שאלת לענ"ד בנושא אופני הגרמא של שני המכונים בשבת.


א. בראשית אני אומר ישר כחך על חיבור הספר חשמל בשבת, שנראה שהשקעת בו עמל ויגיעה רבה, והגשת לפני קהל הלומדים דבר נאה ומתקבל, והשם יזכה אותך בעוד חיבורים, ויפוצו מעינותיך חוצה.


לפי מה שקראתי מדברי ההסבר שכתבת, נראה לענ"ד שיש מקום לשני המכונים ואפשר להשתמש גם בזה וגם בזה.


ב. היות והמדובר הוא בתחום הצבא בלבד, נראה שיש עניין דוקא להשתמש במכשירים שכאלה, שיורידו את הבעיה מדאורייתא ודאי, ואולי גם מדרבנן לא תהיה בעיה. אם ידגישו שזה מיוחד רק לצבא בשבתות, לא צריך לחשוש שירחיבו את ההיתר גם לתחומים אחרים. מה שהבאת בשם שו"ת אחיעזר ח"ג ס', שכל מלאכה שנעשית ע"י גרמא זה מיקרי דרכה וחייבים משום מלאכת מחשבת, הענין לא פשוט, הרי ידועה המחלוקת שבין המג"א לאבן העוזר בנתינת חטים לטחינה ע"י מים, שלדעת אבן העוזר חייב כמו בזורה ברוח, ולדעת המג"א זה ענין מיוחד במלאכת זורה, ולא מחילים את זה לגבי מלאכות אחרות. ואפילו לדעת אבן העוזר שגם גרמא במלאכות אחרות, אם דרכן להעשות חייבים עליהן בשבת, נראה לענ"ד זה דוקא אם בדרך הטבע ולפי החוקיות שהטביע הבורא בבריאה זו דרכה של המלאכה, כמו טחינה ע"י מים, אבל מה שאנשים המציאו בהמצאה, לא נראה שגרמא כזאת תיחשב כדרכה של מלאכה, ע' ספר ארץ חפץ ס' מ"א, שדיני התורה ניתנו לפי חוקי הבריאה בעולם, ואין אדם צריך לחדש תחבולות לקיום מצוות בדרכים לא רגילות, ולכן הפעלה בגרמא לא תחשב דרך מלאכה שנאמר עליה מלאכת מחשבת, אלא שיש לחשוש לזילותא של שבת, אבל את זה ניתן למנע ע"י פרסום מראש שזה רק לצורך הצבא, ממילא גם בתחומים אחרים, כמו פתיחת שערים יהיה ניתן להשתמש (כמובן שהציבור שלנו צריך לחתור שבכלל בשבתות השערים שבהם עוברים אינם יהודים לא יהיו פתוחים כלל בשבתות).


היות ומקובל לנו ששבת דחויה ולא הותרה, ודאי שיש ענין למעט חילולי שבת עד כמה שידינו משגת, בצבא זה כולל כל הזמנים, הן בעתות מלחמה ממש והן בזמן שמתכוננים למלחמה, וזה ארגון ציבורי גדול. אנו צריכים לדאוג שתישמר קדושת השבת, ולעשות הקל הקל תחילה, אפילו אם זה רק דרבנן. אמנם דעת הרב גורן ז"ל היתה שמלחמה הותרה בשבת, אבל רוב הזמן שהצבא מתפקד זה לא ממש מצב מלחמה, ולכן יש להערך שקדושת השבת תישמר.


ומה עוד אם יודגש שכל המכשור מיועד לשבתות וחגים, ובימות החול אם יהיה ניתן להשתמש אחרת, ודאי שאין חשש שיבואו לזלזל חלילה בשבתות ובימים טובים, להיפך, מזה יצא מסר שבגלל שמירת השבת אנו עושים את כל הטרחה למנע פגיעה בקדושת השבת.
בכבוד רב


הרב דוב ליאור