מקראי קודש

אודות בית

נספח יב: שאלות בעניני דודי השמש החדשים

בס"ד. תמוז תשע"ז


לכבוד הרבנים הגאונים


(לפי סדר הא"ב)


הגאון רבי יעקב אריאל שליט"א


רב העיר רמת גן ת"ו ומח"ס "באהלה של תורה", ועו"ס


הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א


הראשון לציון והרב הראשי לישראל


הגאון רבי דב ליאור שליט"א


רב העיר קרית ארבע היא חברון ת"ו ומח"ס "דבר חברון"


הנה זה שנים לא מעטות שנוסף לדודי השמש הפשוטים והמצויים, משמשים כיום גם דודי שמש הרבה יותר משוכללים, ובפרט דודי שמש הפועלים ע"י מנגנון חשמלי. עד כמה שידוע לנו, הפוסקים (כולל המכונים הפועלים להגברת שמירת השבת) לא התייחסו להיבט ההלכתי של הדודים החדשים, ובפרט במה שנוגע לשימוש בהם בשבת וביום טוב.


כיוון שהדבר מצוי ומאידך אינו ידוע כלל לרבים, לכן שטוחה בקשתי שכת"ר שליט"א יבחן את הנושא, ויורנו דעתו הרמה בכך. השאלות לגבי שימוש במערכות אלה בשבת ויו"ט, הינן:


1) האם בשבת וביו"ט מותר השימוש במערכות דודי השמש דלקמן.


2) אם השימוש אסור, האם איסורו מדאורייתא או מדרבנן. ואם הוא מותר, האם ראוי להמנע מכך.


3) כאשר מנטרלים את המערכת החשמלית לפני שבת וחג (כדלקמן), אך המים שבדוד הפרטי עדיין חמים (יד סולדת בהם), המותר להשתמש במים מהדוד.


4) האם יש הבדל לדינא בין שבת לבין יו"ט.


בס"ד תחילה נסביר את פעולתם הטכנית של דודי השמש המצויים.


ישנם כמה סוגי דודי שמש. הראשון והשני אינם חשמליים ובשאר ישנה מערכת חשמלית. נזכיר תחילה את שמותם ולאחר מכן נפרט יותר:


סוג ראשון: דוד השמש הפשוט והנפוץ כיום.


סוג שני: דוד שמש פרטי המתחמם ע"י מחליף חום (סליל צינורות), ללא מערכת חשמלית.


סוג שלישי: דוד שמש פרטי, עם משאבה חשמלית וללא מחליף חום (סליל צינורות).


סוג רביעי: דוד שמש פרטי עם משאבה חשמלית ("מאולצת") ועם מחליף חום (סליל צינורות מים חמים).


סוג חמישי: דוד שמש משותף לכל הדיירים עם משאבה חשמלית ("מאולצת") ועם מחליף חום (סליל צינורות).


סוג שישי: ישנן מערכות לחימום מים, אך המים מתחממים ע"י חשמל או סולר, ולא על ידי השמש. ואיננו עוסקים בהן.


תרשים של המערכות הנ"ל ראה בסוף המכתב.


לכל דודי השמש קיים מנגנון נוסף לחימום ע"י חשמל (בוילר), וגם בזה איננו דנים.


הסוג הראשון: דוד השמש הפשוט והנפוץ כיום.


הקולטים שנמצאים בגג הינם צינורות בתוך תבנית המכוסה בזכוכית עבה. השמש מחממת את המים שבקולטים, ומים אלה עוברים דרך צינורות לכל דוד פרטי של כל משפחת דיירים. פתיחת ברז המים החמים שבבית גורמת ליציאת מים חמים מהחלק העליון של הדוד ולכניסת מים קרים לחלק התחתון של הדוד. הקולט מקבל מים קרים מתחתית הדוד ומחזיר מים חמים לחלק העליון של הדוד.


הסוג השני: דוד שמש פרטי המתחמם על ידי מחליף חום (סליל צינורות) – ללא מערכת חשמלית (לא מצוי הרבה).


המים החמים שבאים מהקולט אינם מתערבים עם המים שבדוד, אלא הינם מערכת נפרדת, כך שלמעשה ישנן שתי מערכות של מים: מים "מחממים" ומים "מתחממים". המים החמים שבאים מהקולט נכנסים למחליף חום (צילינדר, שהוא סליל של צינורות) או לתוך דוד קטן, הנמצאים בתוך דוד השמש. צילינדר זה מכח המים החמים שבו מחמם את המים שבדוד שמגיעים לבית הצרכן. כך שבעצם המים שיוצאים מהקולט אינם מגיעים כלל לבית הצרכן. המים שמגיעים לבית הצרכן לא חוממו מהשמש אלא רק חוממו ממים שחוממו מהשמש (והיינו שהינם "תולדות חמה", וגם שזה בישולו הרגיל בכה"ג. מאידך יש מקום להקל ולומר שזה חימום בכלי שני).


יוצא מהנ"ל, שלדוד השמש הזה (עם מחליף חום – צילינדר) ישנם שני צינורות כניסה של מים, ושני צינורות יציאה. צינורות הכניסה: כניסת המים החמים מהקולט, וכניסת המים הקרים מבית הצרכן. צינורות יציאה: יציאת המים מהצילינדר אל הקולט, ויציאת המים מהדוד אל בית הצרכן.


דין שימוש בדוד שמש כזה בשבת וביו"ט ראה בשש"כ (מהדו"ג פ"א סעיף נ"א בהערה) ובפניני הלכה (שבת ח"א סוף פרק י' בהערה). ואכן ספרים אלו לא הזכירו שום מערכת חשמלית.


סוג שלישי של דודי שמש: דוד שמש פרטי עם משאבה חשמלית ("מאולצת") ללא מחליף חום (סליל צינורות מים חמים).


ענף 1: מטרת המערכת.


מטרת המערכת הינה לגרום לכך, שכשישנה מציאות שהדוד נמוך מהקולט (כפי שמצוי היום בהרבה מקומות), ובשל כך המים החמים נמצאים בקולט ולא יורדים לדוד (כי טבע החום שהינו עולה למעלה), לכן ישנה מערכת חשמלית המאלצת אותם לרדת למטה לדוד השמש הפרטי (ולכן שמה "מערכת מאולצת"). נוסף לכך המערכת גורמת לכך שכמה שיותר זמן יהיו בדוד השמש של הצרכן מים חמים.


ענף 2: מבנה המערכת (תרשים מצורף בזה).


מבנה מערכת זו הינו כמו מבנה הסוג הראשון הנ"ל של הדודים (והיינו ללא מחליף חום – צילינדר סלילי).


אלא שבמערכת זו ישנו הצד החשמלי:


במערכת זו ישנם שני רגשים (חיישנים) אחד ממוקם במקום יציאת המים מהקולט (המקום החם שבמערכת), ורגש נוסף הנמצא במקום יציאת המים מהדוד אל הצרכן. נוסף לכך ישנה משאבה לכל צרכן הממוקמת בצינור שבין הדוד, לבין הקולט (שתפקידה להזרים את המים "המחממים"). וכן ישנו טרמוסטט דיפרנציאלי (שהינו מחשב קטן) הקשור לשני הרגשים ולמשאבה.


שני רגשים (חיישנים) אלה, תפקידם הינו לבדוק את דרגת החום של המים בשני המקומות הנ"ל (הרגשים נמצאים בתוך חלל צינורות המים), ומעבירים את הנתונים אל הטרמוסטט הדיפרנציאלי, שהינו בעצם מחשב קטן (ראיתיו, ופרקו אותו לנגד עיני), המחשב מנתח את הפרשי הטמפרטורה שבין שני הרגשים, וכאשר הטמפרטורה שמודד הרגש שבמקום יציאת המים מהקולטים הינה גבוהה לפחות ב 5-8 מעלות צלסיוס מהטמפרטורה שמודד הרגש שבמקום יציאת המים מהדוד, נותן המחשב הוראה להזרים זרם חשמלי למשאבה והיא מתחילה לפעול ומעבירה את המים החמים שבקולט לתוך הדוד. וכאשר אין הפרשי הטמפרטורה גדולים כנ"ל, אזי המחשב נותן הוראה למשאבה להפסיק להזרים מים מהקולטים לדוד.


ענף 3: האם יש חוט להט במערכת.


בברורים רבים מאוד שעשינו, הן אצל יצרני הטרמוסטט הדיפרנציאלי (המחשב), הרגשים (החיישנים), והמשאבות, והן אצל מתקיני דודי השמש (כולם אנשים יראי שמים המבינים מהי אחריות הלכתית), התברר לי שאין שום חוט להט במערכת זו. אמנם יש שתי נורות לד המשמשות לבקרה, בתוך הטרמוסטט הדיפרנציאלי (מציאותן לכאורה חשובה לבעל הדוד, כדי לזהות תקלות במערכת, אך בכל זאת הפעלתן בשבת ויו"ט לכאו' נחשבת כפס"ר דלא איכפ"ל).


ענף 4: האם השימוש במים החמים שבדוד מפעיל את המערכת החשמלית.


עבודת המשאבה נגרמת בשל פער בין הטמפרטורות שבין שני הרגשים (רגש אחד נמצא למעלה ביציאה מהקולט, ורגש שני נמצא למטה סמוך לדוד הפרטי וכנ"ל). הפרש טמפרטורות זה יכול להיווצר הן בשל התחממות הקולט (מתבטא ברגש העליון) והן בשל התקררות המים שבדוד בעקבות שימוש בהם (ומתבטא ברגש התחתון), ומשום כך ישנה השפעה של השימוש במים על המערכת החשמלית.


ענף 5: כיצד ניתן לזהות אם דוד השמש קשור למערכת חשמלית.


בכל מקרה שדוד השמש נמוך מהקולט הרי שמציאות זו מצריכה שימוש במשאבה חשמלית, משום שמים חמים, טבעם שהם עולים למעלה, ואילולא המשאבה הם לא יגיעו לדוד שנמוך בהם. ועפי"ז ניתן לברר אם יש במערכת חימום זו מערכת חשמלית.


ענף 6: הניתן לנטרל את המערכת החשמלית לפני השבת והחג.


ניתן לנטרל את המערכת לפני שבת: בדוד פרטי שמקבל מים חמים מקולט פרטי שעל הגג, ניתן לכבות את פעולת המשאבה לפני שבת ע"י ניתוק השקע החשמלי שבבית, שקע המחבר את המערכת החשמלית של הדוד והמשאבה הפרטית אל מערכת החשמל הביתית, וכך המערכת החשמלית מנוטרלת. ובכך יש לדון האם מותר השימוש במערכת המנוטרלת בשל כניסת מים קרים לדוד. כמו כן ניתן לנטרל את המערכת ע"י סגירת ברזי הכניסה של המים הבאים מהקולט לצילינדר, וכן לסגור את ברז היציאה של המים מהצילינדר אל הקולט. אך יש בכל אפשרויות ניטרול אלה חיסרון, שלאחר שהמים החמים יצאו מהדוד, לא יתחממו כלל עוד מים חדשים.


סוג רביעי של דודי שמש: דוד שמש פרטי עם משאבה חשמלית ("מאולצת") ועם מחליף חום (סליל צינורות של מים חמים) בתוכו.


ענף 1: מבנה המערכת.


מערכת זו כוללת גם את דרך החימום של הסוג השני הנ"ל (דהיינו שהמים החמים מהקולט נכנסים למחליף חום – צילינדר שבדוד, ולא לדוד עצמו), וגם יש בה מערכת חשמלית המפעילה משאבה להזרמת מים מהקולט לצילינדר ולהיפך (כנ"ל בסוג השלישי של הדודים). פירוש הדבר, שישנן שתי מערכות מים: המים המחממים והמים המתחממים. המים המחממים הבאים מהקולט מגיעים למחליף החום (צילינדר – סליל צינורות) שבדוד, והצילינדר מחמם את המים "המתחממים" שבדוד, אך זרימת המים מהקולט לצילינדר שבדוד ולהיפך נעשית ע"י המשאבה החשמלית, וכנ"ל, על ידי הרגשים (החיישנים), הטרמוסטט הדיפרנציאלי (המחשב) והמשאבה החשמלית.


גם במערכת זו אין חוט להט, אך ישנן שתי נורות לד.


גם במערכת זו הפעלת המשאבה נגרמת הן בשל התחממות המים שבקולט, והן בשל התקררות המים שבדוד בשל שימוש בהם.


ענף 2: זיהוי המערכת וניטרולה.


ניתן לזהות מערכת זו בבדיקה שהקולט גבוה מהדוד (שאז המערכת "מאולצת", שמשאבה חשמלית מאלצת את המים החמים לרדת לדוד הנמוך). וכן רואים את המשאבה החשמלית הסמוכה לדוד. ובענין כיצד ניתן לברר שיש מחליף חום בדוד, אמר לי טכנאי מומחה, שלעיתים רשום הדבר על הדוד, ואם לא רשום, אזי אדם רגיל, שאינו טכנאי, אינו יכול לדעת אם יש מחליף חום בדוד.


באשר לניטרול המערכת לפני השבת והחג. הניטרול נעשה באותו אופן של הסוגים השני והשלישי (הנ"ל) של הדודים (והיינו סגירת ברזי הכניסה והיציאה של המים לצילינדר, וניתוק השקע המחבר את המשאבה אל מערכת החשמל הבייתית).


ענף 3: הפן ההלכתי.


במערכת זו תשתלבנה שתי השאלות ההלכתיות של הסוגים הקודמים: הן מצד המערכת החשמלית והן מצד חימום בתולדות חמה (ע"י מחליף החום – צילינדר).


סוג חמישי של דודי השמש: דוד שמש משותף לכל הדיירים עם משאבה חשמלית ("מאולצת") ועם מחליף חום (סליל צינורות).


פתיחה:


מבחינה טכנולוגית סוג זה של דודי שמש דומה מאוד לסוג דודי השמש הפרטיים שבס"ד דננו עליהם לעיל (והיינו שיש בהם משאבה חשמלית ומחליף חום – סליל צינורות, כבסוג הרביעי של דודי השמש). אלא שבכל אופן בגלל צרכים שונים ישנם כמה הבדלים ביניהם, וכדלקמן. וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.


ענף 1: מטרת המערכת.


בשל תקן הבניה בארץ, בבנינים בני ארבע קומות ויותר, מותקנות מערכות חימום סולאריות משותפות, בין השאר כיוון שאין מקום בגג להרבה קולטים וגם לדודי השמש. לכן במציאות הזו הקולטים מותקנים בגג ואילו הדודים נמצאים בקומות המגורים. וכדי להוריד את המים החמים שבקולטים לדודים הנמוכים מהם (שהרי מים חמים בטבעם עולים למעלה), לכן צריך משאבה חשמלית שמאלצת את המים החמים לרדת לדודים.


ענף 2: מבנה המערכת.


מבנה מערכת זו דומה למבנה המערכת הקודמת הפרטית [סולארית עם משאבה חשמלית ("מאולצת") ועם מחליף חום (סליל צינורות)], אלא שבשל היותה של המערכת דידן משותפת לכמה דיירים, לכן ישנם כמה שינויים בינה לבין הקודמת:


ראשית, כל הקולטים המרובים שבגג ("חוות קולטים") משותפים לכל הדיירים. והיינו שהמים "המחממים" הנמצאים בקולטים מגיעים למחליפי החום (הצילינדרים – סלילי הצינורות) של כל הדיירים.


במערכת זו ישנה משאבה יחידה הקשורה לשני רגשים (חיישנים), שאחד נמצא בצינור יציאת המים מחוות הקולטים, והרגש השני נמצא בצינור הכניסה לחוות הקולטים. שינוי המיקום של הרגש השני (שהינו בכניסה לחוות הקולטים, ולא כבמערכת פרטית שהוא נמצא סמוך לדוד הפרטי) מקטין את השפעת הצרכן הבודד (כשמשתמש במים) להפעלת המשאבה. וטכנאי מומחה אמר לי שבכל אופן הצרכן הבודד המשתמש במים מהדוד כן משפיע "במידה מסויימת" על הפעלת המשאבה.


גם במערכת זו, כקודמתה, שינויי הטמפרטורה בין שני הרגשים מפעילים את המשאבה החשמלית להוריד את המים מהקולטים לדודים הפרטיים.


הדלקת הבוילר החשמלי אצל אחד השכנים לא אמורה להשפיע על חום המים בשאר הדודים, בשל מציאות של "אל – חוזר", ולכן בשאר הדודים דין המים אינו "תולדות האור". אך אמר לי טכנאי מומחה שהרבה פעמים במציאות, ה"אל - חוזר" מתקלקל, והטכנאים לא מחליפים אותו בחדש, כך שאם שכן אחד הדליק את הבוילר בדוד שלו בערב שבת או בשבת, הרי שהמים החמים בדוד שלו משפיעים בצורה עקיפה גם על המים שבדודים האחרים. ואז לכאו' שאר השכנים משתמשים גם במים שדינם כתולדות האור או האור עצמו. והשאלה אם השפעת שכן אחד אינה בטלה לחום שבדודים של שאר השכנים.


ענף 3: האם השימוש של שכן בודד במים חמים הבאים מדוד שמש כזה (ממערכת קולטים משותפת) משפיע על הפעלת המערכת החשמלית המשותפת.


לא שמעתי על הבדל בענין זה בין המערכת הפרטית למערכת המשותפת. ובאמת שישנם צדדים וסברות לומר בני"ד להחמיר ולהקל.


הצד להקל: כיוון ששימוש של צרכן פרטי אינו משפיע כל כך על מערכת גדולה של מספר רב של קולטים. ומאידך יש צד להחמיר בני"ד, משום שאם כמה שכנים משתמשים בדודים הפרטיים שלהם בטווח זמן קצר (כגון שמתקלחים בצהרי היום – כמובן בתנאי ההיתר של דיני רחיצה ואיסור סחיטת שערות בשבת וביו"ט), הרי יתכן שזה כן ישפיע על המערכת ובשל כך תתחיל המשאבה החשמלית לעבוד בשבת וביו"ט.


ענף 4: זיהוי מערכת זו ואופן ניטרולה לפני שבת וחג.


כפי שכתבנו בס"ד גבי הסוג השלישי של הדוד"ש, הרי שעפי"ר אם הקולט גבוה מדוד השמש, צריך אז לחבר את המערכת למערכת חשמלית שתפעיל משאבה חשמלית שתזרים את המים החמים מהקולט לדוד. והנה בני"ד, כיוון שכל הקולטים הינם בגג, וכל הדודים הינם בקומות המגורים, הרי שברור שמערכת הדודים קשורה למערכת החשמלית הנ"ל. ואם אין משאבה סמוך לדוד הפרטי, הרי שישנה משאבה משותפת, ואם כן זו מערכת משותפת.


ניטרול המערכת לפני השבת והחג נעשה על ידי סגירת ברז כניסת המים מהקולט לדוד, וברז היציאה של המים מהדוד לקולט. כמו כן ניתן לנתק לפני שבת והחג את כל המערכת החשמלית של הפעלת המשאבה בכל הבנין (היינו כיבוי הרגשים, הטרמוסטט הדיפרנציאלי והמשאבה) אך אז תנוטרל המערכת החשמלית של הדודים בכל הבנין, וזה תלוי בהסכמת כל הדיירים.


לאחר כל זאת רצוננו להדגיש שלצורך הבירורים הטכניים הללו שאלנו וחקרנו על כך אנשים יראי שמים היודעים מהי אחריות הלכתית. ושאלנו גם אנשי מקצוע המייצרים את המערכות החשמליות הללו, וכן שאלנו אנשי מקצוע המרכיבים את מערכות דודי השמש הללו בבתים. כמו כן נעזרנו בחומר מקצועי מודפס בנושא זה, ובכל אופן למרות כל השתדלותינו, אם חס ושלום טעינו בהבנת המציאות, מקווים אנו שאין לכך השלכה הלכתית. ומה שנשאר לנו הוא רק להתפלל לנותן התורה, שלא תצא תקלה מתחת ידינו.


אודה מאוד לכת"ר שליט"א אם יענה על השאלות הנ"ל, כיוון שהדבר מצוי מאוד, ואם הדבר אסור הרי זו לכאורה מכשלה לרבים. ואשמח לקבל תשובתו הרמתה בהקדם, ושכמ"ה.


בברכת התורה


משה הררי


מרכז הרב


פעיה"ק ירושת"ותרשים של דוד שמש עם צילינדר (סליל צינורות) ועם משאבה חשמלית


הערות


[1]א. בבירור כל סוגיה זו של דודי השמש החדשים והכנת מכתב השאלות, עזר לי רבות ידידי הרה"ג שמיר שיינטופ שליט"א.


[2]ב. והנה עתה לאחר כתיבת מכתב השאלות לרבנים שליט"א נודע לנו על סוג חדש נוסף של דודי שמש, שיש בהם גם מחליף חום (צילינדר) בתוך הדוד, וגם מערכת חשמלית הכוללת רגשים (חיישנים), טרמוסטט דיפרנציאלי (מחשב), ומשאבה חשמלית, וגם בה ישנן שתי מערכות צינורות מים: המים המחממים והמים המתחממים. אלא שמערכת זו שונה מקודמותיה בכך, שבמערכת זו המים החמים הבאים מהקולטים נכנסים לתוך חללו של דוד השמש, ומשם הם חוזרים שוב לקולטים. ומערכת המים השניה הינה מים שבאים מהדירה הפרטית ונכנסים לתוך צילינדר שבדוד השמש. צילינדר זה – שהינו סליל צינורות מים מאוד ארוך – אורכו כ – 25 מטר, והמים שבצילינדר מתחממים מהמים שבחלל הדוד, ולאחר שהתחממו חוזרים הם לדירת הצרכן כשהם חמים. היינו גם בנידון זה המים שהצרכן מקבל ודאי אינם חמה אלא לכאו' הינם כתולדות חמה. ולכאו' הוי בישול בכלי שני. ואת השימוש במים אלה בשבת וביו"ט התיר הרה"ג ישראל רוזן ממכון צומת [והאישור ניתן בתוספת שתי הנחיות: א. יש לוודא לפני שבת שמקור האנרגיה החליפי לדוד (חשמל או הסקה) מנותק. מומלץ לוודא זאת כמה שעות לפני שבת (כדי לאפשר למים שאולי התחממו ממקור אנרגיה אחר ולא השמש, להתקרר בתהליך טבעי). ב. ביום טוב – יש מקילים להשתמש במים גם אם מקור האנרגיה איננו השמש].


[3]ג. ושמא יש לדון בכך מצד דין זה וזה גורם. וכמש"כ מרן בב"י (סי' שי"ח) בשם שב"ל, וכ"פ הרמ"א (בסי' שי"ח ס"ט). אך שם דיברו גבי בדיעבד, האם שרי ליהנות לאחר שנעשה האיסור. משא"כ הכא משתעינן אי שרי לכתחילה לפתוח הברז בבית. ואכמ"ל.