מקראי קודש

אודות בית

פרק יא: צפורנים - גזיזתן

א. נוהגים הספרדים להחמיר שלא לגזוז את הצפורנים בשבוע שחל בו תשעה באב. ואף האשכנזים טוב שיחמירו בדבר. והמחמירים בכך מי"ז בתמוז לא יחמירו בכך בערבי שבתות, ולא לצורך מצוה כטבילת אשה.


ב. מי שצפורניו עודפות על הבשר מותר לו לגוזזן אף בשבוע שחל בו תשעה באב.


ג. גם מוהל רשאי לתקן את ציפורניו לצורך מילה, ואף בשבוע שחל בו תשעה באב.


הערות


[1]א. יש שלוש דעות בדבר: יש אוסרים מי"ז בתמוז, יש אוסרים רק בשבוע שח"ב ט"ב, ויש מתירים גם אז. ר' בא"ח (ש"ר פר' דברים סקי"ג), מ"ב (סק"כ) ושעה"צ (סקכ"ז), כה"ח (ס"ק מ"ט), הגר"ע יוסף (בקול סיני אב תשכ"ב) וכן הורה לי הגר"מ אליהו שליט"א שכן מנהג הספרדים. וע"ע שע"ת (סק"ו), בכה"ח (סקמ"ח), ילקו"י (עמ' 563 סי"א) והל"ח (עמ' 204 סעי' ס"א_ס"ג).


[2]ב. בא"ח (ש"ר פר' דברים סקי"ג). קול סיני (שם). פסתש"ו (הערה 125).


[3]ג. קיצור שו"ע (סי' קכ"ב ס"ה).