מקראי קודש

אודות בית

נספח ה: מכתב הג"ר דב ליאור שליט"א

(תשובה לשאלה שבנספח ג')
ב"ה ה' שבט תשנ"ד


לכבוד


משה הררי


השלום והברכה וכט"ס


אחדש"ה כיאות.


קבלתי את מכתבך והנני מזדרז להשיב בהקדם בגלל נחיצות הענין.


שאלת האם ניתן לצרף למנין לצורך קריאת פרשת זכור חיילים שאינם שומרי תורה ומצוות. ושאלת חכם היא חצי תשובה כבר עשית הבחנה בין מאמינים בעקרון רק שבפועל אינם מקיימים מצות לבין אנשים שאינם מאמינים במוצהר. ולכן נראה לחלק בין אלה המאמינים בעקרון ניתן לצרפם על אף שאינם מקיימים בפועל וזה לא משנה איך באו לבית הכנסת לבין אנשים שאינם מודים בכלל בתפילה ובקריאת התורה שלא ניתן לצרפם (ע' תשובה דומה באגרות משה חאו"ח ח"א סי' כג).


ומה ששאלת האם יהיה מותר לחיילים ללכת מחוץ לעירוב ולטלטל נשק לצורך שמיעת פרשת זכור או כל פרשה אחרת.


הנה ישנה משנה מפורשת בראש השנה ל"ב וכן נפסק בש"ע א"ח ס' תקפו סע' כא דאין עוברים על שום איסור אפילו מדרבנן כדי לקיים מצוות שמיעת תקיעות ולכן נראה פשוט שאין לעבור על איסור טלטול במקום שאין עירוב לצורך מצות פרשת זכור ויוצא בקריאת התורה בפורים גופא לפי שיטת המגן אברהם.
בכבוד רב


הרב דב ליאור


רב העיר