מקראי קודש

אודות בית

נספח טו: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א

בס"ד ב' אדר תשנ"ו


לכבוד הרב הגדול, מעוז ומגדול, סוע"ה,


הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א.


אשאל מכת"ר שליט"א ע"ד כמה מקומות שראיתי שמחלקים קריאת המגילה בין כמה קוראים ואף לכמה נוסחים (ספרדי, אשכנזי וכדו'), ושאלתי אי שפיר עבדי, ואי תליא זה במחלו' הריטב"א (ריש פ"ג דמגילה) דכתב שדוקא המברך קורא, ובעינן שיקרא כולה, ודעת הגהות אשר"י (הו"ד ברמ"א תרצ"ב ס"א) דאחד מברך ושני קורא, וא"כ אולי אין קפידא אם יש עוד כמה קוראים. או שכל המחלוקת לא שייכא כלל לזה ורק דברו בענין קריאה הסמוכה לברכה.


אודה לכת"ר שליט"א אם יטרח להשיב על שאלתי, ושכרו כפול מן השמים.


בברכת התורה והארץ


וזו תשובתו:
במקום הצורך מותר.