מקראי קודש

אודות בית

נספח יב: תשובת הגר"א נבנצל שליט"אעל השאלה הראשונה ענה הגר"א נבנצל שליט"א:


1) אתה כותב בשם אדמו"ר זללה"ה דהוי חציצה, ומה אוכל לומר?


2) אם המציאות שזה מעביר את הדבק.


3) אם הכינו את המגבון לפני יו"ט שלא יצא ממנו טופח על מנת להטפיח.


4) אם אפשר.


5) למי שמקפיד על הכסכוס. אבל זה גם חוסך את בעית החציצה.


-----------------------


ועוד שאלנו את הגר"א נבנצל שליט"א:


סליחה שמטריח אני את כת"ר שליט"א אך רצוננו לשאול את כת"ר עוד שאלה:


כת"ר בהערותיו על ספר מקראי קודש הלכות ראש השנה העיר כמה פעמים על דברינו, וכתב לנו שסדר התפילה הכתוב בספרי ה"יד החזקה" אחר ספר אהבה, אין זה מהרמב"ם ז"ל. וידוע לנו שכת"ר האריך בכך במאמר בקונטרס מעלין בקודש, היו"ל ע"י הכולל לעניני קודשים בישוב כרמי צור ת"ו. אלא שק"ק לי ע"כ, שהרי מרן מביא בב"י (סס"י מ"ו. גבי ברכת "המקדש שמו ברבים") הוכחה שאין מסיימים ברכה זו בש"ש, מהא שהרמב"ם בסדר התפילות (הנ"ל) לא הזכיר ש"ש בני"ד. וא"כ מרן הב"י ס"ל שסדר התפילות הינו מהרמב"ם בעצמו.


על שאלתנו זו השניה בענין סדר התפילה שבסוף ספר אהבה ענה הגר"א נבנצל שליט"א:


כנראה שמרן כך סבר, אך הלא לא תירץ כלום על הסתירות בין הנוסח ובין היד החזקה. ואולי הי' לו נוסח אחר של סדר התפילה שהי' באמת מהרמב"ם.


ביקרא דאורייתא


צעיר הלויים


אביגדר נבנצל


בעניין השאלה הראשונה שאלנו שוב את הגר"א נבנצל שליט"א, וזו לשון השאלה:


בס"ד ליל י"ט אב תשע"ו


לכבוד הגר"א נבנצל שליט"א


רבה של העיר העתיקה, פעיה"ק ירושת"ו


לפני זמן מה שאלנו את כת"ר שליט"א לגבי נטילת לולבים שהוטבלו בדבק על מנת לשומרם ברעננותם כמה חודשים – האם יש בכך בעיה של חציצה בעת נטילתם.


כת"ר שליט"א נטה להחמיר, עפ"י מה שכתבנו שלדעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל אין הדבק מתבטל ללולב.


הפעם הבאנו לכת"ר שליט"א את המקורות לכך, מספר ארבעת המינים השלם, וכן מספר הליכות שלמה – הל' מועדים (כפי שמצורף פה בצילומים) אלא שהוספנו את מה שכעבור זמן מצאנו בספר הליכות שלמה – הלכות תפילה (כמצו"ב), בדברי הגרש"ז אוירבך זצ"ל, שכתב ששמן פרפין, דיו או "לקה", אינם חוצצים.


השאלה הינה, האם באמת הגרשז"א זצ"ל היה מיקל בכה"ג גם לגבי דבק, שגם הוא אינו חציצה, או ששאני דבק (שהינו יותר סמיך מהם), ולכן דעת כת"ר שליט"א אכן יש להחמיר גבי דבק בני"ד.


אודה לכת"ר שליט"א אם ישיבני על שאלתנו. ושכמ"ה.


בברכת התורה,


מ. הררי


וענה הגר"א נבנצל שליט"א


בס"ד


שלו' וברכה לר' משה הררי שליט"א


אדמו"ר זללה"ה היקל בדברים הנבלעים ברצועות התפילין. צ"ע אם הם נבלעים גם בלולב.


ביקרא דאורייתא


צעיר הלויים


אביגדר נבנצל


ושוב שאלנו בעל פה את הגר"א נבנצל שליט"א: לאור מה שענה שצ"ע אם הדבק נבלע גם בלולב, כיצד צריך לדעתו לנהוג למעשה. האם אכן צריך להוריד את הדבק מהלולב, או שאין צריך לכך.


ותחילה אמר הגרא"נ שליט"א שצריך לשאול את אנשי המקצוע או אנשים שמבינים בכך אם באמת מרגישים את הדבק. ואמר שתלוי אם הדבק נבלע. ושאלתיו: גם אם נבלע, מנין שעדיין אין זו חציצה. ואחר שדנתי עוד עמו על כך, הסיק הגרא"נ שליט"א שאם כשממששים מרגישים את הדבק אז צריך להורידו (ע"י מגבון וכדו'), ואם כשממששים לא מרגישים את הדבק אז אין צריך להורידו. עכת"ד.