מקראי קודש

אודות בית

נספח יא: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א

בס"ד תמוז תשנ"ח

לכבוד הגאון הגדול, מעוז ומגדול, סוע"ה

הג"ר חיים קנייבסקי שליט"א

בענין שימוש בחשמל בשבת ידועים דברי הגאון החזו"א זצ"ל (בחאו"ח סי' ל"ח סק"ד) ש"אסור להשתמש בו (בחשמל מהרשת הארצית בשבת) מפני שיש בשימושו חילול השם שאינו חס לכבוד שמים". וראיתי בשם כבוד תורתו שליט"א שאיסור חילול השם חמור יותר מאיסור חילול שבת (המדובר שם גבי ני"ד). לאור זאת רציתי לשאול את כת"ר שליט"א כמה שאלות:

א. מי שאשתו מוחה נמרצות בבעלה, שאינה רוצה לעבור לשימוש בחשמל ע"י גנרטור בשבת, וכגון ששמעה שישנן הרבה תקלות בכך בשבת, או משום שההוצאה הראשונית (להתחבר למערכת הגנרטור) הינה גבוהה, החייב בעלה לשמוע בקולה, מדין גדול השלום בין איש לאשתו שלכן התירו אף למחוק את השם המפורש, כדאיתא גבי סוטה. או שצריך להתעקש ע"כ ולהשתמש בגנרטור אף אם הדבר יביא לידי ויכוחים בינו לבינה ופוגע בשלום בית.

ב. במקרה הנ"ל. האם ניתן להקל (אם הסיבה הינה משום שכיחות התקלות), ולהתקין מכשיר מיוחד שברגע שיש תקלה בחשמל מהגנרטור עוברים אוטומטית לזרם החשמל הארצי.

ג. אם רק הבנים הגדולים מתרגזים על כך, וטוענים (לדעתם) שזו חומרא מופרזת, ובמקרה קיצוני הדבר עלול אף להרחיקם ח"ו מהתורה. האם זו סיבה מוצדקת שלא להשתמש בחשמל בשבת מהגנרטור. ובפרט שאם תהיינה תקלות אזי הבעיה תחריף, או כיון שלדעת כת"ר הדבר אסור מעיקר הדין, אין לשמוע בקולם, או שיש להתקין את המכשיר הנ"ל בשאלה ב'.

בברכת התורה

משה הררי

פעיה"ק ירושת"ו

התשובה:

"אין להקל בזה בשום אופן". עכ"ל.