מקראי קודש

אודות בית

פרק יב: סדר התפילה בחנוכה

אמירת "על הנסים" בתפילות העמידה, ודין הטועה בכך.


א. החל מערבית של ליל כ"ה בכסלו ובמשך כל שמונת ימי החנוכה אומרים "על הנסים" בתפילה בברכת "מודים" לפני אמירת "ועל כלם יתברך", ובברכת המזון בברכת הארץ, לפני המילים "על הכל ה' אלקינו אנחנו מודים לך" (ולצורך זה נוהגים האשכנזים להכריז "על הנסים" בערבית של הלילה הראשון בין הקדיש לתפילת העמידה). והטעם שתיקנו לומר זאת דוקא בברכות אלה הוא מכיון שחנוכה עניינו הוא הודאה על הנס, ושתי ברכות אלה הן ברכות ההודאה.


ב. מי ששכח ולא אמר "על הנסים" בתפילה, אם נזכר בכך לפני שאמר את המילה "ה'" בחתימת הברכה (של "הטוב שמך ולך נאה להודות"), אפילו שאמר את המילים "ברוך אתה", יחזור ויאמר מהמילים "על הנסים" וכו' וימשיך "ועל כולם" וכו'. ואם נזכר בכך רק לאחר שהזכיר את שם "ה'" לא יחזור אלא יסיים את הברכה, ואינו רשאי לסיים את הברכה במילים "למדני חוקיך" כדי שיראה כאומר פסוק ויוכל לחזור ולומר "על הנסים", וכן אינו רשאי לומר "על הנסים" בין "מודים" לברכת "שים שלום", אלא ימשיך את התפילה כדרכו.


ג. מי שלא הזכיר "על הנסים" בתפילה עד שסיים את ברכת "מודים" טוב שלאחר שאמר "יהיו לרצון" הראשון לפני שמתחיל "אלקי, נצור", או לפני שאומר "יהיו לרצון" השני יאמר: "מודים אנחנו לך על הנסים" וכו' עד סוף "על הנסים". והאשכנזים יאמרו זאת דרך בקשה.


ד. אם טעה בהלכה, וחשב שכיון שלא אמר "על הנסים" בתפילה צריך לחזור על תפילת העמידה ואכן כך עשה, ולאחר שגמר את תפילת עמידה החל לחזור עליה, מיד כשנזכר שלפי הדין אינו צריך לחזור יפסיק את תפילתו, ואפילו באמצע ברכה. ואם נזכר לאחר שאמר את המילים "ברוך אתה ה'" של ברכה מברכות התפילה צריך להמשיך ולומר "למדני חוקיך".


ה. טעה ואמר "על הנסים" בברכת העבודה (המתחילה במילים "רצה ה' אלקינו בעמך ישראל"), כגון במקום שאומרים "יעלה ויבא". אם נזכר בכך בברכת "מודים" יאמר שם שוב "על הנסים" כתיקונו. ואם נזכר בכך לאחר שסיים את ברכת "מודים" ימשיך את התפילה כדרכו, ואין אמירתו בברכת "רצה" מעכבת.


ו. העומד באמצע תפילת העמידה ורואה שלא יספיק לשמוע קדיש או קדושה אלא אם כן ידלג או יקצר את נוסח "על הנסים", אינו רשאי לדלג או לקצר זאת, אלא ימשיך את תפילתו כתיקנה אף על פי שיפסיד ענית קדיש או קדושה. וכן בראש חודש אין לדלג "יעלה ויבא" כדי להספיק לשמוע קדיש או קדושה, ואפילו בתפילת ערבית של ליל ראש חודש אין לעשות כן.


ז. אף בתפילת מוסף של שבת חנוכה ומוסף של ראש חודש טבת יש לומר "על הנסים". ואם שכח דינו כשוכח בשאר הימים.


אמירת "על הנסים" בברכת המזון, ודין הטועה בכך.


ח. כבר כתבנו לעיל (בסעיף א') שיש לומר "על הנסים" גם בברכה השניה של ברכת המזון. ואף שם אם שכח לומר "על הנסים" ונזכר לפני שאמר את שם "ה'" בחתימת הברכה של "על הארץ ועל המזון" חוזר לומר "על הנסים". ואם אמר כבר "ברוך אתה ה'" בסיום הברכה אינו חוזר. ואף במקרה זה אינו רשאי לסיים את הברכה במילים "למדני חוקיך", או לומר "על הנסים" בין סוף ברכת הארץ לבין תחילת ברכת "בונה ירושלים", אלא ממשיך את הברכה כדרכו ואם טעה בהלכה, ולאחר שגמר את ברכת המזון חזר שוב לאומרה, יפסיק במקום שנזכר, וכנ"ל (בסעיף ד').


ט. מי שלא הזכיר "על הנסים" עד סיום ברכת הארץ בברכת המזון טוב שכאשר יגיע ל"הרחמן" יאמר דרך בקשה: "הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיה" וכו'. ויש אומרים זאת בנוסח שונה במקצת, וכל אחד יעשה כמנהגו. ובראש חודש טבת יאמר זאת אחר אמירת "הרחמן הוא יחדש" וכו'.


י. אם נמשכה הסעודה ביום השמיני של חנוכה עד ליל תשיעי, האשכנזים יאמרו "על הנסים" בברכת המזון, ואילו הספרדים יש מביניהם הסוברים שיש לומר "על הנסים", ויש הסוברים שאין לאומרו.


יא. אין מזכירים מעין המאורע (כגון "על הנסים") בחנוכה בברכה מעין שלוש. ואם טעה והזכיר אין זה מעכב, ואינו חוזר לברך.


עוד מדיני "על הנסים".


יב. אין הבדל בכל הדינים הנ"ל בין יום חול לבין שבת.


יג. יש לומר בנוסח "על הנסים": "לשכחם [או לאשכנזים "להשכיחם"] תורתך [ולא "מתורתך"] ולהעבירם מחוקי רצונך". וכן "שמונת ימי חנוכה אלו". וכן נהגו לומר: "כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל". אך יש שכתבו לומר גם את מילת "עליהם" אחר מילת "כשעמדה". חוץ מהדברים הללו שהתקבלו להלכה, ישנם כמה חילוקי מנהגים, כגון שיש הנוהגים לומר "על הניסים" ויש שאומרים "ועל הנסים". יש אומרים "על הנחמות ועל המלחמות שעשית לאבותינו" ויש משמיטים את המילים "ועל המלחמות". יש אומרים "בימי מתתיה" ואחרים אומרים "בימי מתתיהו". יש הקוראים את מילת "חשמונאי" כשהאל"ף מנוקדת בחיריק ומבוטאת, והנו"ן בקמץ, ויש שקוראים מילה זו כאשר הנו"ן בפתח והאל"ף נחה. וכן ישנם עוד כמה חילוקי מנהגים בין הספרדים לבין האשכנזים בנוסח "על הנסים", וכל אחד יעשה כמנהגו.


אמירת ההלל בתפילות שחרית בחנוכה.


יד. בכל יום משמונת ימי חנוכה גומרים את ההלל בתפילת שחרית ואומרים לאחריו חצי קדיש (מלבד בראש חודש וכן בשבת, שאז אומרים קדיש "תתקבל"). ובאמצע ההלל מותר לענות לקדושה, ולחצי קדיש (כמבואר במקורות). ויש מהספרדים הסוברים שרשאי לענות אז "אמן" אף כששומע ברכה.


טו. יש אומרים שנשים חייבות באמירת הלל בימי החנוכה, ויש שפוטרים אותן. ומכל מקום כבר נהגו הנשים לגמור את ההלל בחנוכה. יש אומרים שהנשים הספרדיות תאמרנה את ההלל בברכה, ויש חולקים ואוסרים להן לברך על אמירתו. ואילו הנשים האשכנזיות אינן מקפידות לומר הלל בכל יום מימי החנוכה, אך אם רוצות, רשאיות הן לאומרו בברכה.


טז. נהגו הספרדים, שהמתפללים בבית האבל גומרים את ההלל בחנוכה בברכותיו, ואף האבל עצמו גומר בחנוכה את ההלל בברכה. ואילו האשכנזים נוהגים שאין האבל אומר כלל את ההלל בחנוכה, ואילו לגבי שאר המתפללים בבית האבל יש מהם האומרים שיאמרו הלל, ויש אוסרים. ולמעשה נהגו האשכנזים שהאבל יוצא מהחדר שבו מתפללים ושאר הציבור אומרים את ההלל.


עוד שינויים בתפילות בחנוכה.


יז. במנחה של ערב חנוכה וכן בכל שמונת ימי חנוכה אין אומרים וידוי ותחנון. וכן אין אומרים בחנוכה את מזמור "למנצח... יענך ה' ביום צרה", וכן צידוק הדין. למנהג האשכנזים אין אומרים בשחרית של חול "יהי רצון" שנוהגים הם לומר אחר קריאת התורה, ולמנהג הספרדים אין אומרים את מזמור "תפילה לדוד" שלאחר "ובא לציון".


יח. יש אומרים שלפני "שיר של יום" בחנוכה יש לומר רק את המילים "היום יום פלוני בשבת", ואין ממשיכים לומר "השיר שהיו הלויים אומרים בבית המקדש". יש מהספרדים שנהגו לומר "שיר של יום" ואחריו "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" (ובראש חודש אומרים לפניו "ברכי נפשי"), ויש מהם שנהגו לומר רק את "מזמור שיר חנוכת הבית" בלא "שיר של יום". ויש מהאשכנזים שנוהגים לומר "מזמור לאסף" במקומו. וכל אחד יעשה כמנהגו.


יט. על הספרדים להמשיך במנהגם כבכל ימי השנה ולהתחיל את מזמור "ארוממך ה'" שלאחר "הודו" בלא הפסוק "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד". וסומכים על כך שיאמרוהו לפני סיום התפילה, כנ"ל בסעיף הקודם.


כ. אותם האשכנזים הנוהגים לומר בכל יום בערבית "שיר למעלות, אשא עיני" וגו' לפני "עלינו לשבח", אומרים במקום זאת בחנוכה "מזמור שיר חנוכת הבית".


כא. נוהגים הספרדים שלא לומר את פרק "במה מדליקין" בתפילת ליל שבת של חנוכה, ואילו האשכנזים אומרים אותו כמידי שבת בשבת. ועוד מדיני התפילות בחנוכה ראה כאן במקורות.


הערות


[1]א. עיקר ד"ז כתבוהו מרן (סימן תרפ"ב סעיף א') והרמ"א (סימן קס"ז סעיף ה') וככתוב בסידורים. ור' בספר ילקו"י (מועדים. עמ' 238 בהערה א'), שהוכיח דה"ה למתפללים ערבית של יום ראשון של חנוכה לפני שקיעת החמה.


ומה שכתבנו שמנהג האשכנזים להכריז עה"נ בלילה הראשון בערבית בין הקדיש לעמידה, כ"כ המ"א, נה"ש, המ"ב (סי' רל"ו סק"ז) ולוח דבי"ב (מנהגי בעלז, דיני חנוכה). והוא עפי"ד מרן שם (בס"ב. שכ"כ בב"י בשם הרשב"א) גבי ר"ח. והטעם, דהוא צורך התפילה ולכן אינו הפסק (מרן שם).


ואמנם יש שחלקו אף ע"ד מרן גבי ר"ח דהוי הפסק (רש"ל. הב"ד כה"ח סי' רל"ו סקט"ז). ואכן מנהג הספרדים שלא להפסיק כלל בין הקדיש לעמידה, לא גבי "יעלה ויבא" ולא גבי "על הנסים" וכדו'. ורק החזן או א' מהקהל שהגיע בתפילתו למקום תוספת זו מגביה קולו על מנת להזכיר לשאר המתפללים (כ"כ כה"ח שם ובסקי"ז. עיי"ש). ומ"מ גם למנהג האשכנזים אין לעשות כן אלא בערבית אך לא בשחרית (דהא טעם הרשב"א הוא משום דערבית הינה רשות, וא"כ בשחרית דהוי חובה, לכו"ע אין לומר כן. וכ"כ האחרו').


[2]ב. מ"ב (סימן תרפ"ב סק"ב).


[3]ג. מרן (סימן תרפ"ב סעיף א'). יחו"ד (ח"ה סי' מ"ט). חוברת הל' חנוכה לגר"מ אליהו (סעיף ק"ה). וכ"ה שחוזר אע"ג שאומר שוב את תיבות "הא-ל ישועתנו...הא-ל הטוב" שהינם משמותיו יתברך. שכ"כ ביחו"ד (ח"ה שם), וכן עולה מהמ"ב (סי' קי"ט סקט"ז). וע"ע במאמ"ר (לגרמ"א זצ"ל. פרק ס' סעי' ג').


[4]ד. מרן (סימן תרפ"ב סעיף א'), מ"ב (סק"ג), כה"ח (סק"י) ויחו"ד (שם). וכן שמעתי מהגר"ע יוסף זצ"ל.


[5]ה. יחו"ד (ח"ה שם).


[6]ו. כה"ח (סימן תרפ"ב סק"ט). וכן שמעתי מהגר"ע יוסף זצ"ל, וטעמו משום דאינו לעיכובא. וכ"כ ביחו"ד (ח"ה שם). ובענין דבר שאינו מעכב אם להפסיק בתפילה כדי לחזור ולאומרו, ר' מרן (סימן קי"ד סעיף ו'), ומ"ב (שם סקל"ב) ובה"ל (שם). וכן במרן (סימן תכ"ב סעיף א'), ומ"ב (סק"ה).


[7]ז. א"ר (סימן תרפ"ב סק"ב), מאמ"ר (סק"ג) ומ"ב (סק"ד).


ומה שכתבנו שיכול לומר זאת לאחר "יהיו לרצון" הראשון, כ"כ כה"ח (שם סקי"ב) וכ"כ בחוברת הל' חנוכה לגר"מ אליהו זצ"ל (סעיף ק"ה), וכ"כ בלוח א"י לגרימ"ט זצ"ל דיני חנוכה.


ומה שכתבנו שיכול לומר זאת לפני "יהיו לרצון" השני, כ"כ בחוברת הל' חנוכה הנ"ל, וכ"כ בילקו"י (מועדים. עמ' 239 סעיף ד' ועמ' 309 ס"ב). ושם כתב גם נוסח "מודים אנחנו לך". וראה בספר "עוד יוסף חי" לרבינו הג' יוסף חיים זצ"ל, שכתב בפרשת "תצוה" שצ"ל בנוסח שונה במקצת. ואמר לי הגר"מ אליהו זצ"ל שאין קפידא בדבר, שהרי הכל ענין אחד הוא, הודאה על הנס. עכת"ד. וע"ע בספרו מאמ"ר (פרק ס' סעי' ד' וה').


[8]ח. מ"ב (סימן תרפ"ב סק"ד). והגר"מ אליהו זצ"ל אמר לי, שאף האשכנזים אינם צריכים להקפיד ע"כ, ורשאים לומר באיזו לשון שירצו. עכת"ד.


[9]ט. כה"ח (סימן תרפ"ב סק"ו), וספר ילקו"י (מועדים. עמ' 239 סעיף ג'). וראה עוד ביבי"א (ח"א סי' כ"ב סקט"ו), שיש נ"מ בין ערבית לשאר תפילות), ובספרנו מקראי קודש הל' פורים (פרק י' הערה כ"א).


[10]י. עפ"י המ"ב (סי' קי"ד סקל"ב) ובה"ל (שם), ומ"ב (סי' קי"ז סקי"ט וסי' תכ"ב סק"ה). וכן הורה לי לגבי ני"ד הגר"מ אליהו זצ"ל. וע"ע במ"ב (סי' קי"ט סקט"ז), ביחו"ד (ח"ה סי' מ"ט), ומה שכתבנו בס"ד במקראי קודש פורים (פ"י הערה י"ח) והל' רה"ש (פ"א הערה כ"ג).


[11]יא. כה"ח (סימן תרפ"ב סק"ח).


[12]יב. שו"ת יבי"א (ח"ב חאו"ח סימן ל"ד), ושו"ת יחו"ד (ח"א סימן ע"ז). וע"ע בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ח סי' י') ובשו"ת אפרקסתא דעניא (ח"ב סי' ק"ז).


[13]יג. מרן (סימן תרפ"ב סעיף ב'), מ"ב (סק"ו), כה"ח (סקט"ו).


[14]יד. מרן (סי' תרפ"ב ס"א). ואם הזכיר שם שמים בפס' "ואכלת ושבעת", יסיים הפסוק ויחזור לעה"נ. וכן אם אמר "על הכל ה' אלקינו" ימשיך את המשפט: "אנחנו מודים לך", ויחזור לומר מ"על הנסים" ואילך.


[15]טו. כך משמע ממרן (שם). ור' רמ"א (סימן קפ"ז סעיף ד'). וכ"כ הפר"ח, שכנה"ג, ישועות יעקב והפמ"ג. וזאת שלא כב"ח. והטעם ר' במ"ב (שם סק"ג). וע"ע בכה"ח (סק"ז וסק"י).


ובענין הסעודה הראשונה ביום פורים ראה מ"ב (סי' תרצ"ה סקט"ו), וכה"ח (סקל"ב).


[16]טז. כך הורה לי הגר"מ אליהו זצ"ל.


[17]יז. כך הורה לי הגר"מ אליהו זצ"ל. והטעם, כיון שאין אמירת "על הנסים" לעיכובא.


[18]יח. עיקר ד"ז כתבו הרמ"א (בסי' קפ"ז ס"ד ובסי' תרפ"ב ס"א) וראה בילקו"י (עמ' 240 הערה י"א).


ומה שכתבנו שיאמר זאת כשיגיע ל"הרחמן". כ"כ הרמ"א (בסי' תרפ"ב שם). ובלוח א"י כ' שיאמר כן קודם "הרחמן הוא יזכנו", והוסיף שלד' הגאון האדר"ת זצ"ל יאמר זאת לאחר "אל יחסרנו" (היינו בסוף ברכה רביעית). ע"כ. והגר"מ אליהו זצ"ל הורה לי, שאמנם צריך לומר זאת כשהגיע ל"הרחמן", אך אין להקפיד לומר זאת מיד לאחר שגמר ברכה רביעית כשמתחיל לומר "הרחמן", אלא יכול לומר זאת גם בהמשך, היכן שרוצה. עכת"ד.


נוסח "הרחמן" שכתבנו הינו הנוסח הכתוב בחלק מהסידורים. וראה בהערה הבאה.


[19]יט. הרמ"א (בסימן קפ"ז סעיף ד'). ובסימן תרפ"ב (סעיף א') כתב לומר נוסח שונה. אך הן הספרדים והן האשכנזים לא נהגו לומר נוסח זה. ור' בספר "עוד יוסף חי" לרב בא"ח (פר' "תצוה") שכתב נוסח שונה. וגם בסידורי האשכנזים כתוב נוסח שונה עיי"ש. ומ"מ הורו לי הגר"מ אליהו זצ"ל והגר"ש ישראלי זצ"ל שאין דבר זה לעיכובא כלל, והגר"ש ישראלי זצ"ל הוסיף ואמר שאין להקפיד לומר אף את נוסח הרמ"א. עכת"ד. ומ"מ נראה לענ"ד שטוב לכתחילה שכ"א יאמר את הנוסח הכתוב בסידורים כמנהג אבותיו.


[20]כ. מ"ב (סימן תרפ"ב סק"ה). כה"ח (סקי"ג).


[21]כא. בענין מנהג האשכנזים ראה מש"כ הרמ"א (בסימן רע"א סעיף ו'), ובמ"ב (שם סק"ל).


ובענין מנהג הספרדים שצריך במקרה זה לומר "על הנסים", ראה מש"כ מרן (בסימן קפ"ח סעיף י', ובסימן רע"א סעיף ו', ובסימן תרצ"ה סעיף ג'), ובנושאי כלים (במקומות אלה). ודברי מרן בסימן רע"א (סעיף ו') סותרים לכאו' את דבריו בשני המקומות האחרים (לפחות לפי הכלל שסתם וי"א הלכה כסתם), וכבר נאמרו בענין זה תירוצים שונים כמובא באחרונים. ואכמ"ל. ובאמת שדעת הבא"ח (בפר' חוקת סעיף כ"ב) שבמקרה זה לא יאמר "על הנסים" כיון שיש ספק אם לאומרו, ומאידך אם יאמר יתכן שיהיה זה הפסק בתפילה ושוא"ת עדיף. וכ"כ הגר"מ אליהו זצ"ל בחוברת שלו להלכות חנוכה (סעיף ק"ו). ואכמ"ל. וראה עוד בספרו מאמ"ר (מועדים. פרק ס' סעי' ח'), וכן מה שכתבנו בס"ד במקראי קודש הל' פורים (פי"ג סעי' י"ב, י"ג).


[22]כב. מ"ב (סימן תרפ"ב סק"ב). חוברת הל' חנוכה לגר"מ אליהו (סעיף ק"ז). ור' כה"ח (סק"ג) ויבי"א (ח"ג חאו"ח סימן ל"ו) שהביאו השיטות השונות, וכן בילקו"י (מועדים. עמ' 241 הערה י"ב) שהביא דברי אביו, הגר"ע יוסף זצ"ל, כפי שנשאם בשיעור הלכה הדן בנושא זה. וע"ע בס' מאמ"ר (מועדים. פרק ס' סעי'ט').


[23]כג. מ"ב (סימן תרפ"ב סק"ג).


[24]כד. מ"ב (שם סק"ח). ור' ספר ילקו"י (מועדים. עמ' 242 הערה ט"ו) שהביא להקת פוסקים שפסקו כך.


[25]כה. מ"א, פמ"ג, בא"ח (פר' "וישב" סעיף כ"ה). מ"ב (שם).


[26]כו. בסידור רס"ג וכן בספר האבודרהם כתבו לומר זאת בלא תיבת "עליהם". ואילו הכנה"ג כתב לומר תיבה זו. ור' מש"כ המ"ב (סימן תרפ"ה סק"א) בשם הפר"ח.


[27]כז. המ"ב (סימן תרפ"ב סק"א) כתב בשם הספרים לומר "ועל הנסים", אך ברוב הסידורים היום (שיש להם הסכמות על נוסחאותיהם) כתוב לומר "על הנסים" בלא וא"ו.


[28]כח. חילוקי מנהגים, ככתוב בסידורים.


[29]כט. הספרדים נהגו לומר "בימי מתתיה", ואילו האשכנזים נהגו לומר "בימי מתתיהו". וראה כה"ח (סימן תרפ"ב סקי"ד).


[30]ל. בספר ילקו"י (מועדים. עמ' 241 הערה י"ג) הביא בשם אביו, הגר"ע יוסף זצ"ל, את שורש המחלוקת. עיי"ש.


[31]לא. ככתוב בסידורים. ור' גם מש"כ המ"ב (סימן תרפ"ב ס"ק ז', ח'), ערוה"ש (בסי' תרפ"ב), וכה"ח (ס"ק ט"ז, י"ז).


[32]לב. בענין דין אמירת הלל, כ"כ מרן (סי' תרפ"ג), מ"ב (סק"א), וכה"ח (סק"א).


ובענין הקדיש, כ"כ המ"ב (סק"א) וכה"ח (סק"ב). וע"ע בשעה"צ (סי' תכ"ג סק"א).


בענין מי ששכח לומר הלל בשחרית בחנוכה, אמר לי אחד מגדולי הדור זצ"ל (כנראה הגר"א שפירא זצ"ל), שכיון שבחנוכה אמירת ההלל הינה דין גמור (היינו שאינה רק מצד מנהג, כהלל דר"ח – מ.ה.), לכן מי שלא אמרו בתפילת שחרית יאמרו לאחר מכן, והיינו עד סוף היום, כיון שאין זה דוקא מצד תפילת שחרית אלא מצד חיובו העצמי של ההלל, ואינו תלוי בתפילת שחרית. עכת"ד. וע"ע במשנה מגילה (ד"כ,ב') ורמב"ם (פ"ג מחנוכה ה"ט).


וראה בשו"ת שאגת אריה (סס"י ס"ט) שהלל דחנוכה כגון א' טבת... נביאים תיקנו שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל צרה שלא תבוא עליהם, כשנגאלין היו אומרים אותו על גאולתן, כדאו' דמי. ע"כ. ולפי הנ"ל צ"ע אי שכח לומר הלל בר"ח, היאמרנו עד חצות או אף לאחר מכן, או שכיון שאינו אלא מנהג, והמנהג לאומרו דוקא בשחרית, הרי שלא יאמרו עוד לאחר התפילה. וצ"ע.


[33]לג. בענין קדיש וקדושה ר' במרן (סי' ס"ו ס"ג) ומ"ב (סקי"ז) ובבה"ל (שם).


ובענין הפסק בין הפרקים ר' מרן (תפ"ח,א').


ובענין מהו בין הפרקים, ר' מ"ב (שם סק"ה). וע"ע מה שכתבנו בס"ד במקראי קודש ליל הסדר (פ"ג הערה י"ז).


ובענין עניית אמן דברכות, ראה ביבי"א (ח"ב סימן ל"ב). וראה במקראי קודש ליל הסדר (שם) שלא לכו"ע רשאי לענות אמן דברכות בני"ד.


[34]לד. ספר ילקו"י (מועדים. עמ' 242 הערה כ'). עיי"ש שהביא המחלוקת בכך.


[35]לה. כך הורה לי הגר"מ אליהו זצ"ל. ואמר שכן נוהגות הן הנשים הספרדיות והן הנשים האשכנזיות.


[36]לו. כך הורה לי הגר"מ אליהו זצ"ל, וטעמו, כיוון שזה חלק מהתפילה הרי שאומרות זאת בברכה ככל ברכות ברוך שאמר, ישתבח וברכות ק"ש. שכן דעתו בכל הברכות הללו. עכת"ד.


[37]לז. ילקו"י (מועדים. עמ' 242).


[38]לח. הגר"מ אליהו זצ"ל אמר לי שהנשים האשכנזיות נוהגות לומר הלל בחנוכה בברכה, ונוהגות כן בק"ו מדין הספרדיות. עכת"ד. וביבי"א (ח"ו סי' מ"ה) כתב שאף הנשים האשכנזיות לא תברכנה על ההלל, וכן שמעתי ממנו. ובספר נטעי גבריאל (סי' ח' סעי' ט') כתב בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל שלדעת רוה"פ אינן חייבות בהלל, ושכן המנהג פה בארה"ק לפוטרן. ע"כ. ומ"מ הוסיף שם בנטעי גבריאל, שאם רוצות הן, רשאיות לומר ההלל בברכה. והגר"א נבנצל שליט"א אמר לי שאכן אין הנשים מקפידות לומר הלל בכל ימי החנוכה כאנשים, ורק בשבת כיון שהן באות לביהכ"נ הן ממילא אומרות הלל, אך בימי החול אינן מקפידות לאומרו יום יום. עכת"ד.


[39]לט. ר' כה"ח (סימן תרע"א סקע"ג, וסימן תרפ"ג סק"ד, וכן בסימן קל"א ס"ק ס"א). בחוברת הל' חנוכה לגר"מ אליהו זצ"ל (סעיף קט"ו) ובספר ילקו"י (מועדים. עמ' 241 סעיף י"א). וע"ע בס' מאמר מרדכי (לגרמ"א זצ"ל. פרק ס' סעי' י"ח).


[40]מ. מ"ב (סימן תרפ"ג סק"א). ור' שע"ת (סק"א) שהביא מחלוקת בכך. וראה עוד במ"א (סי' קל"א סק"י), במחב"ר (למרן הגחיד"א. סי' תרפ"ג), ובמ"ב (אותו סימן סק"כ).


[41]מא. כך הורה לי הגר"ש ישראלי זצ"ל. וראה עוד לקמן בנספחים (נספח ז') בפסקי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל.


ובענין עליית אבל כש"ץ, ראה לעיל (בפרק י' הערה ל"ט).


[42]מב. ר' רמ"א (סימן תרפ"ג), וכה"ח (שם סק"ו), וחוברת הל' חנוכה לגר"מ אליהו (סעיף קט"ז).


בענין הוידוי ותחנון ר' כה"ח (שם סק"ז). וכן בענין היה"ר אחר קה"ת.


בענין דילוג מזמור "למנצח... יענך" ר' חוברת הל' חנוכה לגר"מ אליהו (סעיף קי"ד). וכן מנהג האשכנזים. וכ"כ הגרמ"א זצ"ל שם בענין מזמור "תפילה לדוד", וכן גם מנהג האשכנזים. וראה עוד בספר מאמ"ר (לגרמ"א זצ"ל. מועדים. פרק ס' סעי' י"ב), וכן מה שכתבנו בס"ד במקראי קודש הל' פורים (פ"י סט"ז).


[43]מג. ספר ילקו"י (שם עמ' 243 סעיף י"ג) וחוברת הגר"מ אליהו (סעיף קי"ז). וע"ע בס' מאמ"ר (שם).


[44]מד. ספר ילקו"י (שם) בענין "ברכי נפשי". ור' חוברת הל' חנוכה הגר"מ אליהו זצ"ל (סעיף ק"כ). וע"ע בספרו מאמר מרדכי (פרק ס' סעי' י"ב).


[45]מה. כה"ח (סימן תרפ"ג סק"ח). ור' עוד בה"ט (סק"א).


[46]מו. ספר ילקו"י (מועדים. עמ' 243 סעיף י"ג) וחוברת הל' חנוכה לגר"מ אליהו (סעיף קי"ז). והאשכנזים ממילא בשאר ימות השנה פותחים אמירת מזמור זה בתיבות "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד".


[47]מז. כ"כ בלוח דבי"ב (מנהגי בעלז) גבי מנהג ירושת"ו. וכן אמר לי הרה"ג מאיר הייזלר שליט"א שכן מנהג המתפללים בנוסח ספרד בירושת"ו, בטבריה, צפת ועוד. עכת"ד. ומ"מ הספרדים אינם משנים בזה מהמנהג שבשאר ימות השנה.


[48]מח. את מנהג הספרדים כתבנו עפי"ד מרן בסי' ע"ר. וכ"כ ספר ילקו"י (מועדים. עמ' 236 הערה ד'), עיי"ש, וכ"כ בחוברת הל' חנוכה לגר"מ אליהו זצ"ל (סעיף קכ"א). ואילו את מנהג האשכנזים כתבנו עפי"ד הרמ"א (בסי' ע"ר).


[49]מט. יש מי שכתב, שהנוהגים בכל ימות השנה להתפלל מנחה קצרה (היינו שהש"ץ אומר עד "האל הקדוש" עם הקדושה בקול, ולאחר מכן מתחיל הציבור להתפלל בלחש, ויש נוהגים להתחיל בלחש עמו. וכל זה שלא כדעת האריז"ל), מכל מקום בחנוכה לא ינהגו כן אלא יתפללו את התפילה במלואה (תפילת לחש ולאחר מכן חזרת הש"ץ), ע"מ לומר עה"נ בציבור בקול (מועו"ז בשם הגר"א קוטלר זצ"ל).