מקראי קודש

אודות בית


נספח א: מכתב הג"ר יעקב אריאל שליט"א, רבה של רמת גן.

לכבוד

...משה הררי

פתיחה

איני רואה את עצמי בר סמכא להכריע בשאלות העקרוניות של חשמל בשבת ויו"ט. אלו שאלות הנוגעות לכלל ישראל ורק גדולי הדור הם המוסמכים להכריע בהן. אך כתלמיד הדן לפני רבותיו, וכמי שהציבור שאני משרתו פונה אלי בשאלותיו, נאלץ אני לענות לשואלי הלכה למעשה. וזה החלי.

תשובה א':

זרם החשמל - האסור מהתורה או מדרבנן:

כמדומני שדעתו של הגרש"ז אוירבך זצ"ל היא המקובלת להלכה ע"י רוב פוסקי דורנו, שבהפעלת מכשיר חשמלי יש איסור דרבנן, אלא א"כ המכשיר עושה מלאכה דאורייתא, כגון חולב, מגלח, מדליק אש וכדו'. אמנם דעת החזו"א שהאיסור בהפעלת מכשיר חשמלי הוא מהתורה. ולדעתו יש כאן שני איסורים, בעצם סגירת המעגל החשמלי המאפשרת זרימת זרם בחוטים יש משום בונה, ובהפעלת המכשיר כתוצאה מכך יש משום תיקון כלי האסור מהתורה, מדין בונה או מכה בפטיש (עיין היטב בדבריו בסי' נ' ס"ק ט' בד"ה "ובפתיחת" ובד"ה "כתב"). והגרשז"א חלק עליו (כמובא במנחת שלמה סי' ט'-י"ב). אך מגישת החזו"א למדים אנו שדעתו היתה שיש לאסור הפעלת מכשירים חשמליים בשבת. ואם יורשה לי לרדת לסוף דעתו הגדולה, הוא חשש, ובצדק רב, שאם יותרו מכשירים אלו תיעשה השבת חול חלילה. הוא הבין לפי רוחב דעתו, דעת תורה, שהתורה לא הסכימה מן הסתם להתיר שימוש במכשירים חשמליים. ולכן נלענ"ד לומר שגם החולקים על החזו"א וסוברים שאין בהפעלת מכשירים חשמליים מסויימים אלא איסור דרבנן כונתם רק בהפעלה מקרית של מכשיר בודד, אך יתכן שיש בהפעלת מספר רב של מכשירים חשמליים בשבת איסור דאורייתא ע"ד מש"כ הרמב"ן בפירושו לתורה (ויקרא כ"ג,כ"ד):

"שנצטוינו מן התורה להיות לנו מנוחה ביו"ט, אפי' מדברים שאינם מלאכה. לא שיטרח כל היום למדוד התבואות ולשקול הפירות... ולפנות הכלים וגם האבנים מבית לבית ... ויהיו עומסים על החמורים ... וכל משא יביאו ביו"ט ויהיה השוק מלא לכל מקח וממכר ותהיה החנות פתוחה והחנוני מקיף ... ויהיו הפועלים משכימים למלאכתן ומשכירים את עצמם לדברים אלו וכיו"ב ... לכך אמרה התורה: שבתון. שיהיה יום שביתה ומנוחה, לא יום טורח ומלאכה".

והדברים יפים דוקא לדורנו, כשהטכנולוגיה התפתחה והתקדמה וגם ביום חול רוב בני האדם אינם טורחים ועמלים בגופם, אלא יושבים ולוחצים על כפתורים בלבד, מאזינים ומדברים ומקבלים החלטות, והכל נעשה כמעט ללא טורח, אך מתוך מתח נפשי. וב"ה שהנחיל לעמו ישראל שבתות ומועדים שבהם הסמבטיון העולמי הזה שובת עבורנו. לא טלפון ולא פקס, לא

מחשב, ולא רדיו, לא רכב ולא שום מכשיר אחר. אלא שבת קודש! אשרינו מה טוב חלקנו ומה טובה מתנה זו שנתן לנו הקב"ה המנחיל לעמו ישראל שבתות ומועדים לקדושה ולמנוחה, לתורה ולשמחה. ולכן נלענ"ד שגם לפוסקים הסבורים שמכשירים חשמליים אינם אסורים אלא מדרבנן, אין להקל בשימוש בהם אלא בשעת דחק גדולה ביותר ובצירוף סניפים נוספים, ותוך כדי שיקול דעת כבד ואחראי, שלא יפרץ חלילה הסכר של קדושת השבת, אשר היא היסוד לכל תורת ישראל.

כשאין צורך גדול, יש לחוש איפוא לסוברים שהפעלת כלי חשמלי אסורה מהתורה.

בתשובתו של הגר"נ לווין, חתנו של הבית יצחק, לדו"ז ר' אלתר שטיגליץ, בסוף ספרו הצל"ח החדש קונט' אחרון סי' א', טוען הגר"נ לווין שהזרם אינו מורגש בחושינו ולכן אין מקום לאסור הולדת זרם חשמלי משום מוליד. והערת הערות נכונות מכמה מקומות כגון הפרשת תרו"מ וטבילת כלים שהתיקון הוא הלכתי בלבד ובכ"ז חכמים אסרום. וכתבת לחלק בין איסור תיקון מנא לאיסור מוליד. לו יהי כדבריך, מדוע שלא נאסור הזרמת זרם חשמלי משום תיקון מנא וכמו שכמה פוסקים סוברים (עיין ציץ אליעזר ח"א סי' כ' פ"י)? ואם תרצה לדחות עפ"י סברת הגרשז"א שזהו דרך שימושו ולכן גם תיקון מנא אין כאן, א"כ גם מוליד לא יהיה כאן. כי זהו דרך שימושו ואין כאן מוליד דבר חדש. ואין לומר שהוא מוליד זרם, והזרם הוא כל פעם דבר חדש, זה אינו, כי ידוע שהאלקטרונים נמצאים כל הזמן בתוך החוטים, אלא שהם מוזרמים בחוטים בעקבות חיבורם למקור הכח, א"כ ההולדה היא לא בזרם, אלא בחוטים עצמם, שעד עתה האלקטרונים היו סטטיים ועתה נעשו דינמיים. וההולדה היא איפוא בחוטים שהתנהגותם שונה. ולכן הוא נחשב מוליד, דהיינו משנה את החוטים עצמם. ובעצם זוהי סברת החזו"א, אלא שהוא חייב על כך משום בונה מהתורה, והבית יצחק אסר רק משום מוליד מדרבנן (וכשם שמרסק קרח נחשב כמוליד - עיין שבת נ"א ב' וברש"י ד"ה "אין", אע"פ שאינו יוצר דבר חדש אלא משנה את מצב הצבירה של הקרח והופכו למים, כך חוט מחושמל לעומת חוט רגיל הוא דבר חדש), ואם נאמר כהגרשז"א שזהו דרך שימושם של החוטים אין כאן גם מוליד. וכנראה באופן עקרוני סוברים הפוסקים האוסרים שימוש במכשירים חשמליים משום מוליד, כסברת החזו"א שיש כאן כל פעם יצירה חדשה, ולכן לא הוי דרך שימושו, אלא שהחזו"א סבר שיש כאן איסור דאורייתא, והחולקים עליו סוברים שיש כאן רק מוליד או מתקן מנא, האסורים מדרבנן. אך כולם מודים שיש בהזרמת החשמל בחוטים דבר חדש.

אולם עצם טענת הגר"נ לווין לא נראית. אמנם אין הזרם נראה לעין, אך הוא בהחלט ניתן למישוש, שכל הנוגע בו מתחשמל. ועוד, התוצאות ניכרות לעין, המכשיר פועל. לכן נדחו דברי הגר"נ לווין מההלכה, ולא מצינו מי שמתיר הפעלת מכשיר חשמלי בשבת לכתחילה. ודעת רוב הפוסקים שהפעלת מכשיר כזה אסורה מדרבנן. בין אם נאמר שההולדה היא בחוטים, ובין אם נאמר שההולדה היא במכשיר עצמו שהחל לפעול בשבת.

איסור הדלקת נורת להט ושאר מכשירים עם חוט להט:

באשר להדלקת אור בשבת בנורת ליבון, הדבר תלוי בשאלה אם איסור גחלת של מתכת בשבת הוא מהתורה או מדרבנן. ונחלקו בדבר הרמב"ם והראב"ד בפי"ב מהל' שבת ה"א. הרמב"ם כתב: "המחמם את הברזל כדי לצרפו במים הרי זה תולדות מבעיר". והראב"ד השיגו: "א"א ולמה לא משום מבשל". הרמב"ם סובר שגחלת של מתכת נחשבת לאש והראב"ד סובר שלא (גם הרמב"ם מודה שהמחמם ברזל ע"מ להתיכו חייב משם מבשל עיין פ"ט ה"ו, אלא שאם מחמם ע"מ לצרף והמתכת התאדמה יש כאן מבעיר), וכבר דנה בכך הגמ' בפסחים ע"ה א', ועיין מה שכתב בזה מו"ר הגר"ש ישראלי בעמוד הימיני סי' כ"ז ומסקנתו שלדעת הרמב"ם יש איסור דאורייתא בגחלת של מתכת, ויתכן שגם הראב"ד יודה לו בחשמל שדרכו בכך (ועיין מנחת שלמה סי' י"ב ב').

שורש המחלוקת בין הרמב"ם והראב"ד הוא בגדר מבעיר, האם עיקר המלאכה הוא בהעלאת השלהבת, או בביעור חומר הבעירה. שאם נאמר שהעיקר הוא השלהבת, גם בגחלת של מתכת יש כעין שלהבת, האדמימות של המתכת, ובפרט בנורת ליבון שחימום המתכת מפיץ אור חזק. אך אם נאמר שמבעיר עיקרו כילוי חומר הבעירה, בגחלת של מתכת אין שום כילוי. ובדבר זה נחלקו שו"ע הרב והאבני נזר. עיין שו"ע הרב סי' תצ"ה בקונטרס אחרון, ובאבני נזר בחאו"ח ח"א סי' רל"ח (עיי"ש אות ח' שמפרש את הרמב"ם בגחלת של מתכת כשיטתו שהעיקר הוא כילוי העצים, אלא שכילוי העצים הוא האב, ושלהבת ללא כילוי עצים, כגון בגחלת של מתכת היא תולדה. וא"כ לדבריו גחלת של מתכת אסורה מהתורה לכו"ע. ועיין שו"ת מנחת שלמה שם שלדעתו גם לדעת הראב"ד בגחלת של מתכת המחוממת בזרם יתחייב מהתורה, משום שהשלהבת נוצרת בגוף המתכת ואין שלהבת אחרת המחממת את המתכת ומביאה אותה לידי אדמימות. עיי"ש).

העולה מכל זה הוא שנושא זה של גחלת של מתכת תלוי במחלוקת גדולה בין הראשונים והאחרונים (ויתכן שלכו"ע האיסור מהתורה ובחשמל כולם מודים שיש הבערה מהתורה), ומי יכול לתקוע עצמו למקום אש ושלהבת ולהקל במלאכה זו בשבת? וידועה השמועה בשם הגר"ח עוזר (גרוז'ינסקי) שהקפיד לברך בורא מאורי האש במוצ"ש על נורה חשמלית, כדי להוציא מליבם של טועים שכאילו אין כאן הבערה.

הרתחת מים ע"י אלקטרודות:

באשר להרתחת מים ע"י אלקטרודות שהמים מחברים ביניהן ויוצרים מעגל חשמלי המרתיח את המים, האם יש בזה בישול מהתורה?

לכאורה, דומה הדבר לבישול בחמה, שאין דרך בישול בכך (רש"י שבת ל"ט א' ד"ה "דשרי"), אך מו"ר הגר"ש ישראלי בעמוד הימיני סי' כ"ז כתב לחלק בין חמה שמעצם תולדתה לא נועדה לבשל, אלא האדם הוא שמנצל את חומה גם לבישול, אך לא זהו עיקר יעודה, לבין חשמל שהומצא ע"י האדם לשימושיו השונים, כולל בישול. ודומה לזה כתב הגר"א אבידן בספרו שבת ומועד בצה"ל עמ' קי"ח עיי"ש. וכ"כ הגר"א רבינוביץ' בקובץ תושבע"פ כרך כ"ד תשד"מ. ומדבריו עולה שגם אם הבישול אינו ע"י חום, אלא ע"י סגירת מעגל חשמלי, מכיון שכל החשמל לא הומצא אלא כדי לשרת את האדם, יש בכך משום בישול. ולדעתו י"ל שגם בישול המיקרוגל יאסר מהתורה. וכן דעת החזו"א כפי שאמר בע"פ לגרשז"א (עיין מנחת שלמה סי"ב הע' 3). אך הגרשז"א עצמו אינו סובר כן. ועיין מש"כ הר"ר פרופ' זאב לב בתחומין כרך ח' ובספרו מערכי לב פרק י"א.

וכבר כתבנו בפתיחת דברינו שכל ההמצאות החדשות, גם אם לא נגדירן כמלאכה מהתורה, אם יבואו להשתמש בהן בהיקף כזה שתבוטל חלילה שביתת השבת מכל וכל, יתכן שיש בהן איסור דאורייתא. לכן יש לחוש לכך שאולי יש במלאכה זו חשש דאורייתא. ורק במקרה בודד ובמקום חולי או צער והפסד גדולים מאוד יש לדון אם להקל בדבר.

כיבוי נורה חשמלית:

שאלת האם יש הבדל בין כיבוי נורת ליבון, לבין כיבוי מכשיר חשמלי שאין בו חוט להט, לבין נורת ניאון שבה האור נוצר ע"י גז מיוחד הנמצא בתוך השפופרת?

א. כיבוי נורת ליבון אסור משום גחלת של מתכת. איסור זה הוא מדרבנן לכו"ע (עי' רמב"ם פי"ב מהל' שבת ה"ב ורש"י שבת קל"ד א') שהרי אינו עושה פחם.

ב. "כיבוי" מכשיר חשמלי, שאין בו חוט להט, אינו כיבוי בעצם, אלא הפסקת פעולה. לדעת החזו"א הוא יחשב כסותר. לדעת הבית יצחק הסובר שהפעלת מכשיר נחשבת למוליד יתכן שה"ה להיפך הפסקת הפעולה גם היא מעין מוליד. אמנם רש"י מפרש בשבת נ' ב' שבורא מים הללו, משמע שרק יצירת דבר חיובי יש בה מוליד, אך הפסקה שהיא פעולה שלילית אינה בכלל בריאה (אך מצינו בריאה גם בדבר שלילי "ובורא רע" (ישעיה מ"ה ז'), ועיי"ש בפירוש הרד"ק ובמו"נ ח"ג פ"י שא"א ליחס שם מעשה להעדר, ו'בורא' אינו נחשב ל'עושה', עיי"ש. וכמובן איננו דורשים גזירה שוה מלשון רש"י ללשון התורה, אלא רק לעמוד על ההגדרות ההלכתיות לעניין שבת, שמסתבר לומר שרק עשיה חיובית שמה מלאכה, בעוד שהעדרה אינה מלאכה. והדברים מוכחים ממלאכת מוחק, קורע, סותר, מכבה שלא חייב בהן אלא כשיוצר דבר חיובי, ועדיין צ"ע). וא"כ יש לעיין מה האיסור להפסיק פעילות של מכשיר חשמלי, אם לא נקבל את דעת החזו"א שיש כאן סותר? ונראה שלסוברים שיש בהפעלת מכשיר משום תיקון מנא, לפחות מדרבנן, נראה שגם בהפסקתו יש משום תיקון מנא. שזהו תיקונו. לדוגמא, מזגן. כשם שהפעלתו היא תיקונו, כך הפסקת פעולתו. כי אם לא יוכלו להפסיק את פעולתו יסבלו מעודף חום ועודף קור. אין לך קלקול גדול מזה של המכשיר, שא"א להפסיק את פעילותו. וכן מכונית שא"א לעוצרה או לכבותה, וכן מאוורר שא"א להפסיקו וכו' וכו'. אך לסוברים שהפעלת מכשיר חשמלי יש בה רק משום מוליד (כד' הבית יצחק) איני יודע באמת מה האיסור להפסיקו, וצ"ע.

כיבוי נורת ניאון שבה הגז הוא המאיר ואין בה אש. כאמור, לסוברים שיש איסור בהדלקתה משום תיקון כלי יש איסור דומה גם בכיבויה. ולדעת החזו"א יש איסור סותר מהתורה. שהרי הוא סותר ע"מ לבנות. הוא מכבה את הנורה ע"מ שיוכל להדליקה מחדש בהזדמנות אחרת.

(אגב, איני יודע מה גדר האיסור בכיבוי להבת גז. לא רק שהוא אינו עושה פחם, אלא שהוא אינו עושה דבר. הוא רק מפסיק את זרימת הגז והלהבה נכבית. הכיבוי הוא אמנם מיידי, אך אינו משאיר אחריו שום חומר. בשלמא מכבה פתילה, אע"פ שאינו צריך לפחם, סו"ס עושה פחם, אלא שאינו צריך לו והרי זו מלאכה שאצל"ג. אך בכיבוי גז לא נעשה דבר, "כי גז חיש ונעופה", הגז גז ואיננו עוד...

ואולי י"ל שכשם שבהבערה הבחנו במחלוקת בין הגר"ז לבין האב"נ, האם האיסור הוא בלהבה או בכילוי העצים. כן יש להסתפק בגדר כיבוי. האם כיבוי הוא בלהבה, אלא שכדי שתהיה תוצאה חיובית יש צורך שיעשה פחם, או שהכיבוי הוא בעצים, שע"י הכיבוי עושה אותם לפחמים. אם נאמר כהצד הראשון, שהכיבוי הוא בעצם הלהבה, והצורך בפחם הוא רק כדי שתהיה תוצאה חיובית, י"ל שכל כיבוי להבה, גם כאשר אין בו שום תוצאה, אסור מדרבנן. אך אם נניח כהצד השני צ"ע מה גדר האיסור בכיבוי גז).

חשמל ביו"ט:

באשר ליו"ט אמנם הבערה ביו"ט מותרת לצורך, אך הוצאת אש אסורה מדרבנן וא"כ הדלקת נורת ליבון ביו"ט אסורה כמו בשבת. ומכשירים אחרים, לדעת החזו"א שהאיסור משום בונה גם ביו"ט יש איסור לבנות. ואם כי לשיטת התוס' בשבת צ"ה א' האיסור הוא רק מדרבנן, אך לדעת הרמב"ם האיסור מהתורה (עיין שו"ת באר יצחק או"ח סי' י"ג). וכן איסור מוליד ותיקון מנא האיסור ביו"ט הוא כמו בשבת, ואיןא מקום איפוא להקל ביו"ט יותר מאשר בשבת.

תשובה ב':

הפסקת מערכת אזעקה:

מערכת אזעקה של מכונית החלה לפעול בשבת וגורמת צער גדול לציבור ומונעת את מנוחת השבת ושלוות הנפש, מה ניתן לעשות?

אפשרות א'

פתיחת המכונית והפסקת האזעקה ע"י נכרי. עצם הפסקת האזעקה היא איסור דרבנן ושבות דשבות במקום צער גדול כזה בודאי שמותרת. אמנם פתיחת המכונית מלווה בהכרח בהדלקת אור, אך זהו רקב פסיק רישיה, ופס"ר באמירה לנכרי מותר, עיין סי' רנ"ג ס"ה בהג"ה.

אפשרות ב'

לאפשר לשכנים חילוניים, המתלוננים על ההפרעה, שיטלו את מפתחות המכונית ויפסיקו את האזעקה. השאלה היא אם יש כאן לפני עיור מדאורייתא, או רק מסייע מדרבנן.

יתכנו כאן שני מצבים. מצב אחד, שהוא רק מאפשר להם ליטול את מפתחות המכונית, ומצב שני שהוא נותן להם את המפתחות בידו. במצב השני, כשהוא נותן להם את המפתחות בידו, הוא עובר על לפנ"ע מדאורייתא, כמי שמושיט כוס לנזיר בשני עברי נהרא. אך במצב הראשון כשהוא נותן להם רק רשות ליטול את המפתחות והם נוטלים מאליהם, יתכן שאין כאן לפנ"ע מדאורייתא, שלא מצינו לפנ"ע אלא במושיט יין לנזיר, או אבר מן החי לבן נח, אך כשאינו עושה מעשה בעצמו, אלא רק מאפשר לאחר להיכשל אולי אינו עובר בלפנ"ע. ואכן מצאתי בשד"ח (כרך ב' עמ' 143 ב' עיי"ש בשם בית יהודה סי' ב') שבלא מעשה אינו עובר על לפנ"ע מהתורה. אלא שכנגד דעה זו הביא דעות רבות החולקות, ובעיקר מדברי הרמב"ם בפהמ"ש תרומות פ"ו מ"ג שאפילו מסייע לחבירו בדיבור קל עובר על לפנ"ע, אם הוא היה הסיבה לעבור את העבירה. ואולי יש לחלק בין דיבור ישיר המסייע לעבור עבירה לבין דיבור עקיף. למשל, מי שמייעץ לחבירו לעבור עבירה זהו דיבור ישיר, ועובר מהתורה, דלא גרע מהמייעץ לחבירו עצה שאינה הוגנת בענייני עוה"ז, שעובר בלפני עיור, ק"ו מי שמייעץ לחבירו לעבור עבירה. אך בדיבור עקיף, כגון בנ"ד שהוא רק נענה לדרישת השכנים לומר להם היכן נמצאים המפתחות, יתכן שאינו עובר בלפנ"ע מהתורה. מיהו איסור דרבנן מסתברג שיש כאן וכמבואר בבית יהודה שם. ובודאי לא גרע ממסייע לדבר עבירה שאסור מדרבנן. אלא שבמסייע מצינו להש"ך בסי' קנ"א סק"ו שכ' שבמומר אין איסור מסייע. ועיין דגמ"ר מש"כ שם בהסבר דבריו. ובאבני נזר חיו"ד ס' קכ"ו כ' שאיסור מסייע הוא משום שכל ישראל ערבין זב"ז ומומר אינו רשאי לדור בארץ (ועוי"ל לדעת הגאונים הוא גם אינו יורש נחלה בא"י) ולכן איננו בכלל ערבות. ודבריו נכונים רק במשומד שהוציא את עצמו לגמרי מכלל ישראל, עין אב"נ (שם סי' ק"ט), אך מומר לחלל שבתות ולעבירות אחרות, אך לא השתמד חלילה ולא הוציא את עצמו מכלל ישראל, יש לו חלק ונחלה בא"י וא"כ הוא בכלל ערבות. ואולי י"ל שמומר לעבירה מסויימת מכיון שפרק מעליו מצוה זו לגמרי איננו ערבים לו באותה מצוה וצ"ע.

אפשרות ג

על סמך ההנחה שכל המלאכות שתיעשנה אסורותד רק מדרבנן, כגון הפסקת האזעקה ופתיחת הדלתות (אע"פ שנדלק האור הר"ז פס"ר דלא ניח"ל, אלא א"כ המדובר בלילה ואין לו אור אחר שאז הדלקת האור הוא פס"ר דניחא ליה). יש מקום לעשות את המלאכות בשינוי, וזאת על סמך ההלכה שנפסקה בשו"ע (סי' שכ"ח סי"ז), שחולה שנפל למשכב ואין בו סכנה, או שיש לו מיחוש שמצטער וחלה ממנו כל גופו שמותר לעשות מלאכה דרבנן בשינוי (עיי"ש בדעה השלישית שנתקבלה להלכה ע"י רוב הפוסקים). אם המדובר בלילה, שהאזעקה מפריעה לציבור רחב לישון, יש לראות זאת כחולה שנפל למשכב. כי מי שלא ישן כל הלילה, אינו יכול לתפקד ביום כהלכה וזקוק לשינה ודינו כחולה שנפל למשכב. וכן פסקו הפוסקים שאדם שאינו יכול להרדם בלילה נחשב לחולה והתירו לו ליטול כדור שינה (עיין שש"כ פל"ג סט"ז).

ואם המדובר ביום צ"ע האם ג"כ יש להחשיב אדם שאינו יכול לנוח בשבת כחולה. ובפרט כשמדובר בציבור רחב, צערם של רבים אולי יש להחשיבם כחולים. אך מה שהבאת מהמשנ"ב בס"ס רע"ח בשם הפרמ"ג שמותר לכבות את הנר עבור חולים רבים והסתמך על האמור בשבת מ"ב א', שהתירו לכבות גחלת של מתכת במקום היזק רבים, אינו נוגע לעניינו. עיי"ש בר"ח, וברשב"א בשם הגאונים שהתירו אפי' גחלת של עץ, משום שהיזק של רבים עלול להיות פיקו"נ. בגחלת, לדוגמא, ברה"ר, א"א לשמור על ציבור גדול שאף אחד לא יגע בגחלת ויכווה. בפרט שבין הציבור יש ילדים. לכן נזק של רבים עלול להיות פיקו"נ. ה"ה במקום שיש חולים רבים א"א להבטיח מראש שאחד מהם לא נמצא במצב קשה יותר ועלול להיגרם לו פיקו"נ (וניישם זאת בדוגמאות אחרות. מוסכם על הפוסקים שגם בשבת חייב זרם החשמל לזרום ברשת, כדי שאם יהיה צורך בשבת להשתמש בחשמל לחולה, יולדת וכדו', החשמל יהיה זמין ויוכל להציל את החולה. בד"א? בעיר, או בשכונה גדולה, שלא ימלט שבציבור כה גדול לא יהיה לפחות מקרה אחד של פיקו"נ בשבת. אך בבנין מגורים אחד, או אפילו ישוב קטן אחד, שאינו נמצא בספר, ולא ידוע לנו על חולה מסוכן, מבחינה סטטיסטית הסיכויים לכך שיצטרכו לחלל שבת על חולה שימצא, הם נמוכים ביותר, ואין צורך לתקן רשת חשמל בשבת לציבור קטן. ועיין מרגליות הים לסנהדרין כ"ז א'. ועיין מש"כ מו"ר הגר"ש ישראלי בעמוד הימיני סו"ס י"ז שמקור דברים במלחמת הרשות שהותרה לצורך הרווחה, וע"כ משום ששלום הציבור כרוך בעקיפין עם פיקו"נ. ועי' מלחמות שבת למו"ר הרמ"צ נריה). עכ"פ ההיתר של צער הרבים מבוסס על ההנחה שאם לא נעשה כן אולי נגרום למישהו סכנה או חולי, אך במקום שאין חשש כזהו לא התירו משום צער הרבים. מיהו יתכן שגם בנ"ד שאזעקה מפריעה את מנוחתו של ציבור רחב, במשך שעות ארוכות, היא עלולה אולי לגרום למישהו לפקיעת עצבים אם לא להתמוטטות. וגם אם חשש לפיקו"נ אין כאן, חולי מן הסתם יש כאן, וצ"ע.

לכן נלענ"ד שעדיף שקטן יעשה בשינוי, או אם אפשר בשני בני אדם בשינוי (ועיין באה"ט סי' רס"ו ס"ק ו' בשם עבודת הגרשוני שהתיר תרי דרבנן לצורך תינוק למולו, ועיין באה"ט סי' שמ"ט ס"ק ד'). וכל זאת מתוך הנחה שאין כאן מלאכה דאורייתא, והדבר מחייב דיון לגופו בכל מכונית ומכונית.

תשובה ג':

כרטיסים מגנטיים בשבת:

מלונות שבהם השימוש הוא בכרטיסים מגנטיים, שבאמצעותם כל המערכת החשמלית בחדר מופעלת או נפסקת וכן מלונות שבהם פתיחת הדלת מפעילה את המערכות החשמליות, בכניסה, או מפסיקה אותן ביציאה. מה הדין?

זו שאלה קשה, כי יותר ויותר מלונות מודרניים משתמשים בשיטות אלו, ולפעמים קשה, או אי אפשר אפילו למצוא מלון שאינו פועל עפ"י העקרונות הנ"ל. בעקרון נראה שיש להתנות את האירוח במלון בכך שגוי הוא זה שיפתח ויסגור את דלתות החדר. אע"פ שגם היתר זה לא פשוטו. שהרי אמירה לנכרי מותרת רק בשבות דשבות, במקום מצוה, הפסד גדול או צער גדול. ואילו כאן פתיחת הדלתז מפעילה מיד את האור והמזגן (ובחורף כשהמזגן מחמם יתכן שזוהי מלאכה דאורייתא לכו"ע, אם יש גוף חימום מתלהט. מאידך, כשקר מאוד יש את ההיתר ז שהכל חולים אצל צינה והתירו לומר לגוי לחמם, עיין סו"ס רע"ו). אמנם מצינו בסי' רנ"ג ס"ה בהגה היתר לומר לנכרי לחמם את הבית ובו זמנית הוא מחמם גם אוכל שהצטנן, והטעם משום שחימום האוכל הוא רק פס"ר, כי עיקר כוונתו לחמם את הבית ולא את האוכל. וא"כ י"ל גם כאן שהאמירה לנכרי היא רק לפתוח את הדלת או לנעול אותה, וההדלקה והכיבוי הם תוצאה של נעילת הדלת, או פתיחתה, וא"כ ההדלקה והכיבוי הם פסיק רישיה, ולהנ"ל שפס"ר באמירה לנכרי מותר, גם כאן יהיה לכאורה מותר. ולא היא. שם בחימום האוכל הפס"ר הואח במקרה. משא"כ כאן המלון בנוי לכתחילה כך שכל פתיחת דלת או נעילתה תפעיל מערכות חשמליות. וא"כ הפעלת המערכות החשמליות הן חלק בלתי נפרד מפתיחת הדלתות ונעילתן, וא"כ י"ל שחלק מפתיחת דלת או נעילתה הוא הפעלת המערכות ואין זה פסיק רישיה, אלא דבר המתכוון, וצ"ע.

בכל זאת, מכיון שאין אפשרות אחרת, ואם הגוי לא יפתח את הדלת הישראל ישאר בחוץ, אם זה חורף - הכלט חולין אצל צינה, ואם זה קיץ לוהט - ג"כ יש לומר שהכל חולין אצל חום כבד. ואדרבה, חום עלול להיות מסוכן יותר מקור, "ואין נסתר מחמתו" (עיין בראשית רבה פט"ו הובא בתוס' כתובות ל' א' ד"ה "הכל"), אך במזג אויר ממוזג אין היתר של הכל חולין. ובכל זאת, בשעת הדחק גדולה, אם אדם ישאר מחוץ לחדרו כל השבת, היכן יישן והיכן ימצא מחסה? וכן להיפך שלא יוכל לצאת מחדרו כל השבת. לכן, יש מקום לסמוך על הפוסקים המתירים אמירה לנכרי גם באיסורי דאורייתא (דעת העיטור הובאה ברמ"א סי' רע"ו ס"ב). אולם כל זה בדיעבד, כשאדם נאלץ לשהות במלון כזה גם בשבת. אך לכתחילה נלענ"ד שאין להתיר לאדם לתכנן שהות בשבת במלון כזה, ועליו להימצא בשבת במקום שבו לא יתקל בצורך מעין זה.

יציאה הגורמת כיבוי:

הפתרון שהצענו ע"י נכרי לא תמיד מעשי. כגון מי שנכנס לשירותים ואינו יכול לצאת מהם אלא א"כ יגרום לכיבוי האור בצאתו, וכן מי שרוצה לצאת מחדרו במלון וע"י יציאתו יכבה האור והמזגן, ואין באפשרותו לקרוא לנכרי, כי הוא נמצא בשירותים או בחדר. מה יעשה?

אתה הצעת כמה פתרונות:

א. אין כאן הפעלה ישירה של המערכות אלא ע"י מניעת המונע. כלומר, יש עין פוטואלקטרית הסורקת את המקום וכל עוד האדם לא יצא, או שהדלת לא נפתחה, נמנע הכיבוי. אך ברגע שהאדם יוצא ונועל את הדלת אין מה שימנע את הכיבוי והכיבוי נעשה מאליו.

ראשית, יש לוודא שאכן הכיבוי נעשה ע"י מניעת המונע. שנית, העוזב את החדר ונועל את הדלתא אינו מתמצא במנגנון הפנימי של העין הפוטואלקטרית. הוא אפילו לא רואה אותה ולא מתייחס כלל אליה. הוא יודע דבר פשוט, שכשהדלת ננעלת האור כבהב ומיד! במלים פשוטות הוא כיבה את האור בכך שנעל את הדלת. וא"כ ספק אם אפשר להסתמך על כך שהאור נכבה ע"י מניעת המונע.

ב. זהו גרמא. כי לא הוא מכבה את האור אלא מנגנון אחר מכבה את האור. גם על כך יש להעיר כנ"ל. גרמא צריכה להיות מוחשית בעליל. אדם עשה משהו ורק ג כעבור זמן, ע"י כח אחר, נעשתה המלאכה ולא על ידו. אך בנ"ד המלאכה נעשיתד מיד והאדם לא רואה שום כח אחר שגרם למלאכה אלא שהוא במו ידיו כיבה את האור. אין זו גרמא המותרת.

ג. פסיק רישיה דלא ניחא ליה. הוא אינו מתכוין לכבות את האור, אלא לנעול את הדלת בלבד, אלא שממילא האור נכבה. לא אכפת לו כלל מעובדה זו, מצידו שהאור לא יכבה (הרי לא מדובר בביתו שהחשמל על חשבונו, אלא במלון שהחשמל על חשבון המלון, זהו "ארעא דחבריה" עיין שבת ק"ג א'). מיהו גם פס"ר דלא ניחא ליה אסור לרוב הפוסקים, החולקים על הערוך (עיין תוס' שבת ק"ג א').

אלא שכאן ניתן להתיר על סמך הצירוף של פס"ר דלא ניח"ל וכיבוי שאינו אסור אלא מדרבנן. ואפילו לדעת הרמב"ם שמלאכה שאצל"ג חייב עליה, בגחלת של מתכת, שאין בה פחם כלל, יודהה שהאיסור הוא רק מדרבנן. ומצינוו לפוסקים שהתירו פס"ר דלא ניח"ל באיסור דרבנן (עיין באר יצחק לר"י אלחנן במפתחות או"ח סי' ט"ו ובהשמטות שם לדף ל"ז) ובמקרה שנכנס בטעות לשירותים והדליק את האור ועתה חושש לצאת י"ל שיש כאן גם כבוד הבריות, שאין לך בזיון גדול מזה שאדם נאלץ להשאר בשירותים זמן רב, וגם צער גדול יש כאן, משום כבוד הבריות התירוז מלאכות דרבנן עיין סי' שי"ב ס"א.

שלום למר ולתורתו.

יעקב אריאל.

הערות:


[1]

הערות שלנו על תשובות הגר"י אריאל שליט"א (המשך נספח א'. הודפסו כאן ברשותו):

א) בהורמנותיה דכת"ר שליט"א, יורשה לי להעיר לאחר המחילה: ר' בתשובות הגר"א נבנצל שליט"א (לקמן בנספח ד'), ובשמו בגוף הקונטרס (ערך אזעקה, הערה ט' ענף 3), ששמע מהגרשז"א זצ"ל שמעיקר הדין אינו פוסק כבי"צ. עכת"ד. וכ"מ ממנח"ש (ח"א עמ' ע"ד). ומבואר מדבריו שמעיקר הדין אין בזה אפי' איסור מדרבנן. וכ"כ לעיל (בהערה ט' ענף 3), ולקמן (בנספח ד' תשובה א').


[2]ב. לכאורה לא מצינו בפוס' חילוק כזה. אמנם מצינו שהגרשז"א ועוד פוס' כתבו שאין להחשיב כגרמא מכשיר שפועל דרך קבע בגרמא, אך לא מצינו שהעושה דרך קבע איסור דרבנן זה הופך לאיסור דאו'. וכן לא מצאתי מצוה דאו' כזו בהוספות הרמב"ן לסה"מ. אמנם לאחר זמן הראוני שכבר הגרשז"א זצ"ל במנח"ש (ח"ב סי' כ"ד עמ' פ"ד-פ"ה) כתב כדברי הגר"י אריאל שליט"א. וחוזרני בי. עיי"ש.


[3]ב2. הובא גם בצי"א (ח"א סי' כ' פ"י סק"א) ודן בדבריו שם. וכ"כ הגרשז"א זצ"ל בעצמו בס' עטרת שלמה (ח"ה עמ' כ' ד"ה "ואני" וד"ה "והנה". ועיי"ש גם בעמ' כ"ב סוד"ה "ואף").


[4]ג. ר' הערה א' כאן בשם הגרא"נ שליט"א דאה"נ, לגרשז"א אין מוליד.


[5]ד. נלע"ד שהחוטים נשארו אותם חוטים, והשינוי הוא בתנועת האלקטרונים, והיינו ביצירת הזרם. וא"כ נולד זרם ולא נולד חוט. וכן מבואר מהגרשז"א זצ"ל במנח"ש (ח"א עמ' צ"ו ד"ה "הן") שכתב ש"אי אפשר כלל להתעלם מהאמת שרק יש זרם בתוך החוטים ואילו החוטים עצמם אינם משתנים". עכ"ל. עיי"ש בכל אות ב'.


[6]ה. אך בקרח השינוי נראה, משא"כ בחוט. ומאידך גם במוליד ריחא השינוי לא נראה אך מורגש בחוש הריח. וגם בחוט חשמל מורגש שינוי בחוש המישוש, וכמש"כ הגר"י אריאל לקמן בסמוך.


[7]ו. בפוס' נזכרו ארבעה תנאים לגדר הבערה: 1) כילוי החומר. 2) זוהר - אור. 3) חום. 4) שלהבת (ראה בגוף הקונטרס הערה ט' ענף 3).


[8]ז. אמנם כוונתנו בשאלה היתה מצד סגירת מעגל חשמלי דרך מים, אך הגר"י אריאל דן בזה מהצד של בישול המים שנעשה עי"כ.


[9]ח. בס"ד נלע"ד שזה לא תיקון כלי אלא רק תיקון לאדם. ואע"ג שהגרשז"א זצ"ל כתב שכלי שאי אפשר לכבותו הריהו ככלי מקולקל, אך לא מצינו שכיבוי כלי נחשב כתיקונו. ורק אם לא יכלו לכבותו ועתה תיקנוהו באופן שיוכלו לכבותו ה"ז תיקון כלי. וכן גבי נורת נאון לקמן. אמנם אפשר להקשות, שהרי למ"ד מתקן מנא אין התיקון דוקא כשמתקנו באופן שיוכלו להדליקו, אלא עצם ההדלקה הינה התיקון, מ"מ נלע"ד שקשה לומר שכיבוי כלי נחשב כתיקונו.


[10]ט. בס"ד נלע"ד שכשמכבים נורה הוא למטרת חושך במקום (כגון כדי לישון, אך זה בנורה גדולה המאירה ולא בנאון שהוא נורה קטנה) או לצורך חסכון בהוצאות החשמל. וממילא זה חשיב כסותר שלא ע"מ לבנות, ואולי גם מלאכה שאצל"ג. ולא נראה כ"כ שמכבים נורה "ע"מ שיוכל להדליקה מחדש בהזדמנות אחרת" (אא"כ חושש לאורך - החיים של הנורה. אך שוב - זה למטרת חסכון בלבד). ור' בגוף הקונטרס ערך אזעקה הערה ט"ז.


[11]י. לט"ז (סי' תק"ב) זה דאו' גם ביו"ט. אך אכן לרוה"פ ביו"ט זה דרבנן. ומ"מ מה שכתב כת"ר שליט"א שביו"ט אסורה כבשבת, היינו מצד ששניהם אסורים, אך ודאי שביו"ט קיל מבשבת. וא"כ יש להקל ביו"ט יותר מבשבת.


[12]יא. ר' בגוף הקונטרס (ערך אזעקה הערה כ"ה) כמה צדדים להקל בני"ד ביו"ט מבשבת. ואף מצד בונה.


[13]יב. זה מדובר על פתיחת דלת המכונית. אך כיום המציאות שונה, וכיבוי אזעקה כרוך בהדלקת כמה נורות להט מצידי המכונית ע"י פעולת השלט - מרחוק והיינו מעשה בידים של איסורי דאו'. ומ"מ גם גבי הדלקת הנורה בתא הנהג ע"י פתיחת הדלת, יש מפקפקים שזה פס"ר, אלא נוטים לומר שזה מעשה בידים (ר' למשל במנח"ש ח"א עמ' ע"ו, ובשמו בשש"כ פ"מ הערה כ"ז. הב"ד לעיל בגוף הקונטרס הערה י' ענף 5 והערה ט"ז ענף 2).


[14]יג. לאור הנ"ל צ"ע מה יהיה הדין אם רק יאמר לקטן שיראה להם היכן המפתח, או שהוא עצמו יראה להם מבלי לדבר.


[15]יד. כיום המציאות שונה, וכנ"ל, והדבר כרוך במעשה בידים (שלט מרחוק) באיסור דאו' - מבעיר נורות להט. וממילא היתר זה לעשות בשינוי אינו הלכה למעשה.


[16]טו. בפשטות הדין כן. דהא אין מתירים לכבות בשבת אור חשמל כשהדבר מפריע לישון אפי' לכמה אנשים. ומיהו ר' בגוף הקונטרס שבמקום צער גדול לרבים יש מיקרים שמקילים בהם. ואותו ת"ח שהיקל עפ"י הבה"ל בסי' רע"ח, נראה דס"ל שיש להקל במקום צערא דרבים, אע"ג שאף א' מהם אינו בחשש פיקו"נ. ומה שהביא כת"ר שליט"א הדוגמא מציבור קטן שאין מחללים שבת לצורכם לתיקון רשת החשמל - לכאו' אין זה דומה לני"ד, דהא בני"ד הבעיה של צערא דרבים כבר לפנינו, משא"כ התם שאין שום בעיה לפנינו. ובמקום צער גדול לרבים יש מקום להקל כדין חולה א' שאיב"ס. ור' בגוף הקונטרס מה שכתבנו גבי הגדרת מצטער בשבת. ונכון שדין כיבוי גש"מ הנזכר בגמ' בשבת מדובר בחשש פיקו"נ, אך אותו רב שלמד משם ס"ל שאפשר ללמוד מהתם לני"ד משום צערא דרבים.


[17]טז. ר' בגוף הקונטרס (הערה ט"ז ענף 3) שלגבי עין אלקטרונית יש דעות רבות בפוס' דלא חשיב כמעשה בידים. ונראה שלפחות חלקם יסברו שגם הפעלת מערכת החשמל בחדר ע"י פתיחת הדלת לא תחשב כמעשה בידים. ולפי"ז גם בני"ד הוי שבות דשבות כשעושה כן ע"י גוי. ומ"מ התשובה עוסקת גבי כניסה לחדר ע"י פתיחת דלת ולא ע"י עי"א.


[18]יז. ר' בגוף הקונטרס שלד' הגרי"ש אלישיב שליט"א ד"ז לא שייך במציאות פה בארה"ק.


[19]יח. לכאו' גם שם אינו במקרה אלא דרך קבע, דהא כ' הרמ"א שם ד"נוהגין" לעשות כן. אלא שבאמת יש לחלק, שלגבי המלון הרי שהמכשיר בנוי לכתחי' לפעול כך תמיד, משא"כ בנידון דהרמ"א הרי אפשר לעשות כן ואפשר שלא. וע"ע בשש"כ (פל"א הערה א') בשם הגרשז"א זצ"ל.


[20]יט. ר' מה שכתבנו לעיל שלגריש"א שליט"א אין להקל מטעם זה פה בארה"ק. ועוד ק"ק לי: הרי מדובר שישאר במסדרון או בלובי של המלון, ושם לכאו' אין חשש של צינה או חום העלולים לעשותו חולה. ובפרט שמסתבר שבמסדרונות ובלובי המלון, גם בהם פועלים המזגנים, כך שנראה שקשה להקל מצד זה.


[21]כ. אכן הצענו זאת כפתרון לפני שבת (ולא כפתרון לשבת עצמה. והיינו שיש מקומות שזה פועל באופן של מניעת המונע, אם סידרו לפני שבת שהמערכת תפעל כך ע"י מפסקי גרמא).


[22]כא. לא זכיתי להבין את דברי כת"ר, מנין שהאדם צריך להתמצא במנגנון הפנימי של העי"א. ולכאו' די שידע שישנה מערכת מיוחדת לשבת. וזה אפי' לא כדין חשב לאכול בשר טריפה ועלה בידו בשר טלה.


[23]כב. המכשירים הפועלים ע"י מפסקי גרמא באופן של מניעת המונע, בהכרח הפעולה שבהם לא נעשית באופן מיידי. ואדרבא, יש אבטחה שהפעולה לא תעשה מיד. וכמבואר למעיין בגוף הקונטרס בהערה כ"ז בתחילתה (עיי"ש בהסבר הטכני, ודו"ק). וה"ה לגבי הכרטיס המגנטי של מכון צומ"ת.


[24]כג. ר' בגוף הקונטרס בהערה כ' ענף 5 שיש דעות בפוס' ע"כ ואין זה לכו"ע. ועוד: מנין שהאדם צריך להרגיש ולחוש שהפעולה אינה נעשית מיד. ואם כוונת כת"ר שליט"א לא מצד הדין, אלא שעלול הדבר לגרום למכשלה גדולה שיאמרו התירו פרושים את הדבר, ניחא. אך נראה שכוונת כת"ר דאסור מדינא.


[25]כד. כנ"ל, שאין הפעולה נעשית מיד אם מדובר במנגנון של הממט"ל או מכון צומ"ת.


[26]כה. רמב"ם (פי"ב משבת ה"ב).


[27]כו. ר' יבי"א (ח"ז סי' מ' סק"ו ובמיל' שם).


[28]כז. בפוס' מובא שלא כל המלאכות האסורות מדרבנן הותרו משום כבוד הבריות. ומ"מ נראה שכוונת כת"ר גבי ני"ד, שישנם כמה צירופים להקל וא' מהם הוא כבוד הבריות.