מקראי קודש

אודות בית

נספח ב: מכתב הגרז"נ גולדברג שליט"א

לאחר שדנתי שוב בענין זה עם הגאון הנ"ל, שלח אלי מכתב נוסף על כך:


ב"ה


קבלתי מכתבו ובו דן בהכשר סוכה העשויה מיריעות. ומה ששאלני לגבי הכרעה אין דרכי להכריע במחלוקת של הפוסקים גדולי עולם ובודאי שיש להחמיר לעשות סוכה כשרה לכל הדעות. וכת"ר ביאר את השיטות בצורה נכונה מאד.


אך מה שכתב שמוכח מהשו"ע שמחיצות העשויות על ידי לבוד אין אומרים בהם גוד אסיק לענ"ד אין ראיה שזה שכתוב שאין מחיצה מד' טפחים כשרה אלא בסוכה שגבוהה י' טפחים ומעמידו למחיצה סמוך לקרקע פחות מג' אבל סוכה הגבוה יותר מי"ט לא מועיל ונראה שהטעם שאז אין לבוד למעלה שהרי אם הסוכה יא טפחים והמחיצה ד' טפחים אין כאן לבוד אבל אם המחיצה ז' ומשהו ולבוד למטה אז הסוכה כשרה אף שיש בו גם לבוד וגם גוד אסיק ואין סותר להר"ן שהר"ן לא אמר אלא שצריכים באותו מקום לשתי הלכות דהיינו גם גוד אסיק ואחר שיהיה גוד אסיק אז יועיל שיהיה סמוך המחיצה לסכך רק על ידי לבוד אכן מהשו"ע נראה שמכשיר גם בזה שהרי כתב שגם באין הסכך מכוון ממש למחיצה אלא רחוק פחות מג' כנגדו ואז הרי צריכים גם לגוד אסיק וגם ללבוד.


ואחתום בברכה שהקב"ה יצליחו להוציא ספרו לאור עולם לתועלת כלל ישראל.


זלמן נחמיה גולדברג