מקראי קודש

אודות בית

נספח כג: תשובות הגר"א שפירא זצ"ל

בס"ד. י"א באב תשנ"ב


לכבוד


ר' יחיאל ספרא הי"ו


הרצליה


השלום ורב ברכה!


לגבי מגילת אסתר הכתובה על קלף ובחלקה מנוקדת ועליה טעמי המקרא – לכתחילה אין עושים כן, אבל בדיעבד כשרה. בגטו ורשה ודאי היתה מצוה גדולה מאד לקרוא ממגילה כשרה ואולי נתקדשה מגילה זו יותר, עי"כ שיהודים טהורים וקדושים זכו על ידה למצות מקרא מגילה ויתכן שמשום זה יש לקרוא בה גם כעת.


בכבוד רב


הערות


[1]*. השאלה איננה בנמצא, אולם מתוך התשובה ניתן להבין מה היתה השאלה.