מקראי קודש

אודות בית

חלק ג: נספחים

נספח א': מכתב הגרל"י הלפרין שליט"א

נספח ב': מכתב הגר"ד ליאור שליט"א

נספח ג': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א

נספח ד': מכתב הגר"א נבנצל שליט"א

נספח ה': מכתב הגר"א נבנצל שליט"א

נספח ו': מכתב הגר"א נבנצל שליט"א

נספח ז': מכתב הגר"א נבנצל שליט"א

נספח ח': מכתב הגר"ש גורן זצ"ל

נספח ט': ציורים