מקראי קודש

אודות בית

נספח ה: מכתב הגר"א נבנצל שליט"א

בס"ד


שלו' וברכה לר' משה הררי שליט"א:


אחד"ש כתר"ה,


בנוגע לשיעור תזוזת היריעות, דעת אדמו"ר זללה"ה היתה כשיטה שציין כת"ר בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א.


בנוגע לצירוף, לא הבנתי מה בין צירוף גוד עם לבוד אחד או עם ב' לבודים.


ביקרא דאורייתא


צעיר הלוים


אביגדר נבנצל


הערות


[1]*


ר' לקמן בנספחים (נספח ט"ז, בקונטרס הצירופים ענף 4).