מקראי קודש

אודות בית

חלק ב: נספחיםנספח א': מכתב הגר"ש דבליצקי שליט"א


נספח ב': מכתב הגר"ד ליאור שליט"א


נספח ג': מכתב הגר"ש מן-ההר זצ"ל


נספח ד': מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח ה': מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח ו': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ז': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ח': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ט': מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח י': מכתב הגר"א שפירא שליט"א


נספח י"א: מכתב הגר"ש דבליצקי שליט"א


נספח י"ב: מכתב הגר"ש משאש זצ"ל


נספח י"ג: פסקי הגר"מ פינשטיין זצ"ל


נספח י"ד: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א


נספח ט"ו: תשובות הגרי"ש אלישיב שליט"א


נספח ט"ז: קונטרס ברכות השחר


נספח י"ז: דין מי שטעתה בנוסח ברכת הנרות של יום הכיפורים