מקראי קודש

אודות בית

פרק כא: ביעור המעשרות והוידוי על כך

מבוא


א. טרם גישתנו ללמוד את הלכות ביעור המעשרות, עלינו להדגיש שיש הבדל בין האמור בפרק הקודם, שהוא ביעור (ביעור בשריפה ממש, או בהפקרה) של יבולי השביעית , כשאותו סוג של צמח נגמר בשדות, ודבר זה נעשה בכל שנת שמיטה ושמיטה - לבין ביעור המעשרות, והוא להפריש תרומות ומעשרות מכל המאכלים שהיו צריכים להפריש מהם תרומות ומעשרות וטרם הופרש מהם. ואין זה קשור כלל דווקא ליבולי השמיטה עצמה. ודבר זה נעשה בשנה הרביעית לאחר שנת השמיטה, וכן בשנת השמיטה עצמה.


מהלכות ביעור המעשרות


ב. ביעור המעשרות פירושו שיגמרו להפריש (כבסעיף הבא) מכל מה שחייב בתרומות ומעשרות וטרם הופרש ממנו, או שספק אם הופרש ממנו.


ג. דבר זה כולל: 1) הפרשת התרומות והמעשרות. דבר המתבטא בהוצאתם הצידה בפועל של התרומות והמעשרות משאר הגידולים החקלאיים. 2) אם ניתן הדבר, לתת מעשר ראשון ללוי ומעשר עני לעני. 3) לחלל את הקדושה שבמטבע של פדיון מעשר שני (למטבע אחרת, לכף סוכר וכדומה). כמו כן צריך: 4) לפדות את נטע הרבעי שנשאר לפדותו. וכן לפדות את המטבע ששימש לפדיון נטע רבעי. 5) להפריש חלה מכל המוצרים שברשותו, שצריך להפריש מהם חלה, והיא טרם הופרשה. וזאת אף אם אין ברצונו כעת לאכול מהם.


ד. את ביעור המעשרות יש לעשות בשנה הרביעית שלאחר השמיטה, ובשנת השמיטה עצמה. את הדברים הנ"ל יש לבער בערב יום טוב אחרון של פסח (היינו ביום האחרון של חול המועד). ויש אומרים שיש לבערם עד ערב פסח (היינו לפני כניסת החג).


ה. בענין הפרשת תרומות ומעשרות מקופסאות שימורים סגורות, ראה כאן במקורות.


ו. מי שלא נהג כראוי ולא ביער את המעשרות כראוי, אין היבולים נאסרים באכילה, ומכל מקום יפריש מיד כשיוכל. אולם יבולים שלא קיימו בהם את מצוות מעשר שני ונטע רבעי, לדעת רוב הפוסקים נאסרו באכילה. ומי שלא חילל את מטבעות המעשרות - אסור לו להשתמש בהם עוד.


וידוי המעשרות


ז. בזמן בית המקדש היתה נוהגת מצוות וידוי המעשרות, ביום טוב אחרון של פסח, בשנה הרביעית לשמיטה ובשנת השמיטה עצמה. והיינו לבוא לבית המקדש ולומר את הפסוקים שבספר דברים (פרק כ"ו פסוקים י"ב-ט"ו).


ח. אך כיום, שלצערנו בית המקדש חרב, ואין לנו לא כהנים בעבודתם ולא לויים בדוכנם ובזמרם, רצוי - ולא חובה - לומר פסוקים אלה - כזכר למקדש - בשביעי של פסח סמוך לתפילת מנחה, וקוראים זאת מתוך חומש. ויש המהדרים לקרוא זאת בכותל המערבי.


ט. את הלכות תרומות ומעשרות כתבנו בס"ד בספר קיצור מקראי קודש (חלק א' - בהלכות ט"ו בשבט). ואת פירוט דיני ביעור המעשרות כתבנו בס"ד בספר מקראי קודש, הלכות ליל הסדר (פרק ב' הערה פ"ב).


הערות


[1]א. הלכות אלה נובעות מדיני השמיטה.


[2]ב. שהלכות אלה אינן נובעות מהשמיטה דווקא, אלא מדין ביעור מעשרות, ככתוב בספר דברים (פרק כ"ו פסוקים י"ב-ט"ו). וכן כתוב שם:


כִּי תְכַלֶּה לַעְשֵׂר אֶת כָּל מַעְשַׂר תְּבוּאָתְךָ בַּשָּׁנָה הַשְּׁלִישִׁת שְׁנַת הַמַּעֲשֵׂר וְנָתַתָּה לַלֵּוִי לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה וְאָכְלוּ בִשְׁעָרֶיךָ וְשָׂבֵעוּ: וְאָמַרְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בִּעַרְתִּי הַקֹּדֶשׁ מִן הַבַּיִת וְגַם נְתַתִּיו לַלֵּוִי וְלַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה כְּכָל מִצְוָתְךָ אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי לֹא עָבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ וְלֹא שָׁכָחְתִּי: לֹא אָכַלְתִּי בְאֹנִי מִמֶּנּוּ וְלֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא וְלֹא נָתַתִּי מִמֶּנּוּ לְמֵת שָׁמַעְתִּי בְּקוֹל ה' אֱלֹהָי עָשִׂיתִי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי: הַשְׁקִיפָה מִמְּעוֹן קָדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם וּבָרֵךְ אֶת עַמְּךָ אֶת יִשְׂרָאֵל וְאֵת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּה לָנוּ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לַאֲבֹתֵינוּ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ:


וכן נזכר דין זה במשניות (מסכת מעשר שני, פרק ה' משנה י"ג), שלאחר אמירת הוידוי מוסיפים לומר:


השקיפה ממעון קדשך מן השמים, עשינו מה שגזרת עלינו אף אתה עשה מה שהבטחתנו, השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל בבנים ובבנות, ואת האדמה אשר נתתה לנו בטל ובמטר ובולדות בהמה, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש כדי שתתן טעם בפירות.


[3]ג. רמב"ם (פי"א ממעשר שני הל' א' וז'). וכתב שרק לאחר מכן מתוודה.


[4]ד. קטי"ש (ע"א, י"א). וראה רמב"ם (מע"ש. י"א, ח').


[5]ה. רמב"ם (מע"ש י"א, ח').


[6]ו. רמב"ם (מע"ש שם). ור' בקטי"ש (ע"א, י' הערה 8) אם צריך גם בימינו ליתן ללוי מעשר ראשון. שלחזו"א א"צ ליתן (שביעית סי' ה' סקי"ב) אך לרוה"פ צריך ליתן מעש"ר גם כיום. וכן ד' הגר"מ אליהו זצ"ל, שיש ליתן תרו"מ גם כיום (בדרך כזו, שיתן הלוואה לכהן, ויסכם עמו שכל פעם שהוא מפריש, מתקזזת ההלוואה עי"כ שירד מהחוב השיעור של התרומה. ואכמ"ל. ובמקו"א בס"ד כתבנו ע"כ).


[7]ז. רמב"ם (מע"ש י"א, ח').


[8]ח. חילול המטבע הוא עפ"י הרמב"ם במע"ש (י"א, ח'), ומקראי קודש (ליל הסדר פרק ב' הערה פ"ב). וכ"כ בקטי"ש (פע"א סעי' י"ב-ט"ו).


[9]ט. עפ"י הרמב"ם (מע"ש פי"א הל' ח') וע"ע שם (בהל' א' וז') דבעי להוציא את כל המתנות שבזרע הארץ.


[10]י. רמב"ם (מע"ש שם), גבי פדיית מעות נטע רבעי.


[11]יא. משנה מעשר שני (ה', י'). קטי"ש (ע"א, ו').


[12]יב. קטי"ש (שם).


[13]יג. רמב"ם (מע"ש. י"א, ב'). ויש לשים לב שמבערים ושמתוודין דווקא אחר שנה של נתינת מעשר עני. כי התורה מקפידה יותר שלא לאחר את מתנות העניים.


[14]יד. סמ"ג (עשין, קל"ו). שו"ע (יו"ד סי' של"א סעי' קמ"ד). שנו"א (מע"ש פ"ה מ"ו).


[15]טו. פשוט.


[16]טז. רש"י בדברים (כ"ו, י"ב). יראים (קע"ט ורס"ב). ור' קטי"ש (פע"א בהערה 1, במקורות שציין שם).


[17]יז. פשוט.


[18]יח. אם יש לקופסאות שימורים אלה השגחה, ורק חושש שמא לא הפרישו - א"צ לקיים בהן מצוות ביעור מעשרות [משנה בדמאי (ב', ב') שהדמאי אין לו ביעור. ובמנח"ש (ס"ב, ג') כתב שבמיקרים כאלה הם לכל היותר דמאי, וא"צ להחמיר בהם כספק טבל [קטי"ש (פע"א הערה 16). ועיי"ש (בסעי' י"ט וכ') אם לא הפרישו מהן. אך אי"ז מצוי].


[19]יט. מנ"ח (מצווה תר"ז). מנח"ש (ס"ה, ב'). אמרי יושר (דקנ"ב). קטי"ש (ע"א, כ"ב).


[20]כ. שער המלך (מאכ"א פ"י הט"ז). רש"ס והגר"א (מע"ש ה', ה'). תורת הארץ (פ"ג ס"ק נ"ג-נ"ד). ואילו החזו"א (דמאי סי' ב' סק"ז ד"ה "ונראה") היקל בכך. ור' מנ"ח (מצוה תר"ז) וקטי"ש (שם).


[21]כא. קטי"ש (שם סכ"ב).


[22]כב. רמב"ם (מע"ש. פי"א ה"ב).


[23]כג. הא דאומרים זאת בביהמ"ק, זה עפ"י הכתוב: "לפני ה' אלקיך" [רמב"ם (מע"ש. י"א, ו')]. ומ"מ אם התוודה במקום אחר - יצא [רמב"ם (שם)]. וקורא דווקא פסוקים אלה, כמבואר ברמב"ם (מע"ש י"א,ב').


[24]כד. מרן הגראי"ה זצ"ל בשו"ת משפט כהן (סי' נ"ו סק"א) והחזו"א (דמאי. סי' ב' סק"ו) מסבירים שכיום אין מתוודים, כיוון שאין אנו מקיימים את מצוות תרו"מ ונתינתן בשלימות. והראב"ד סובר שאין הוידוי נוהג אלא בזמן בית המקדש [הב"ד בקטי"ש (פע"א הערה 23)].


והא שראוי גם בימינו לקרוא פרשה זו זכר למקדש, כ"כ בס' אחרית השנים (פ"ד ס"ה), ובספר בצאת השנה (דנ"ב ס"ד). הב"ד בקטי"ש (פע"א סכ"ד). ושם כתב גם את זמן קריאתו.


[25]כה. קטי"ש (שם סכ"ה) עפ"י ס' אחרית השנים וס' בצאת השנה (דנ"ב).


[26]כו. ס' אחרית השנים. קטי"ש (פע"א הערה 24).