מקראי קודש

אודות בית

נספח ז: מכתב הגר"א נבנצל שליט"א

עוד אבקש לשאול את כת"ר שליט"א.

א. האם למי שמחמיר בטלטול מותר ליהנות ממה שטלטל מי שאינו מחמיר? האם מותר לבקש ממנו לטלטל? אם מותר למה מותר? מ"ש מגוי? האם יש הבדל בין אם המחמיר מחמיר מספק לבין אם הוא סובר שכך ההלכה?

תשובת הגר"א נבנצל שליט"א:

יש הבדל אם הוא מחמיר כחומרא בעלמא, לחוש לדעת פלוני, או שסובר שכך הלכה.

ב. אותן שאלות לגבי מי שנוהג כר"ת אם מותר לומר או ליהנות ממלאכה שעשה מי שנוהג כגאונים. אם מותר – האם למחמיר כר"ת מותר לנסוע עם נהג שנוהג כגאונים וכבר הבדיל? נדמה לי שראיתי ספר הלכה למעשה בדיני אמירה והנאה ממלאכת גוי בשבת שרצה לאסור כמו בגוי כיוון שאצלו עדיין שבת וכתב שהגרשז"א התיר למחמיר ליהנות ממלאכת המיקל וצ"ע (כך הוא כותב – לא בנוגע לנסיעה אלא להנאה בכלל ולאמירה לו).

תשובת הגר"א נבנצל שליט"א:

תלוי כנ"ל. אך לגבי נסיעה רצוי להחמיר אם אפשר משום זילותא דשבת.