מקראי קודש

אודות בית

נספח יב : מכתב לג"ר חיים קנייבסקי שליט"א

(הודפס בעבר במקראי קודש - הלכות חנוכה, נספח ה')


לכבוד הגאון הגדול, מעוז ומגדול, כמוהר"ר חיים קנייבסקי שליט"א


א. מי שאין לו אלא מצות מכונה בליל הסדר, הרשאי לברך עליהן ברכת "על אכילת מצה" ולצאת בהן בכזית דאו' ודרבנן.


ב. גבי בנית סוכה תחת חוטי כביסה בקומה שמעליה, אם המרחק בין החוטים פחות מג"ט. האם רשאי לברך בה ברכת "לישב בסוכה" משום דאמרינן לבוד רק לקולא ולא לחומרא (כמו שאמרו כמה גדולים), או שהסוכה פסולה.


ג. עד כמה זמן לפני השקיעה בכניסת שבת מותר להדליק נרות שבת או נרות חנוכה, אם עדיין לא הדליק.


אודה לכת"ר שליט"א אם יטרח להשיבני, דאין שמחה כהתרת הספקות. ושכמ"ה.


בברכת התורה


משה הררי


פעיה"ק ירושלים ת"ו


וזו תשובתו אלינו:


א) יכול לברך


ב) במ"ב משמע דמעיקר הדין כשרה


ג) אם אין בעיר קבלת שבת קבועה יכול דיעבד להדליק עד סמוך לשקיעה