מקראי קודש

אודות בית

נספח ג: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א

בס"ד ב' סיון תשס"ג

לכבוד

הגאון הגדול, מעוז ומגדול, סוע"ה,

הג"ר חיים קנייבסקי שליט"א

שמענו פעיה"ק ירושת"ו, שכיון שהגאון החזו"א זצוקללה"ה כתב (באו"ח סי' ל"ח סק"ד) שאסור להשתמש בחשמל שנעשה ע"י יהודים בבת מפני שיש בשימושו חילול ש"ש, ועפי"ז דעת כת"ר שליט"א שיש להמנע גם משימוש במים בשבת. שהרי סוף סוף המשאבות המביאות המים, הן אותן המביאות המים למאגרי ומגדלי המים בעיר, והן המשאבות המעלות את המים לבנינים הגבוהים שבעיר (כגון הבנינים הגבוהים מאוד פה בירושת"ו), משאבות אלה פועלות ע"י כח החשמל הנעשה בתחנות הכח המחללות שבת.

ראוי לציין שיש עוד צד להחמיר בכל הנ"ל גם מצד משיכת והעברת המים מחוץ לתחום. ומאידך יש אולי צד להקל בזה, הן מצד איסור הבאתם מחוץ לתחום והן מצד שימוש בנעשה בחילול ש"ש, ח"ו. דהא כל זה נעשה בגרמא, ואף מחיקת ש"ש התירו בגרמא (שבת דק"ב,ב'). ועוד, ששימוש של משפחה אחת הרי זה בטל יחסית לשימוש של כל אנשי העיר. ועוד, דגם המים הבאים מחוץ לעיר לתוך העיר, וגם אותם שבאים מהמאגר שבעיר למגדלי המים, הריהם בטלים בכניסתם למים שכבר היו שם.

עפי"ז רצינו לשאול:

א. לדעת כת"ר שליט"א, היש לאסור שימוש במים בשבת מדינא או כחומרא.

ב. היש להתקין דודי מים גדולים בגגות הבנינים, ולסגור בעש"ק את כניסת המים אליהם כדי למנוע כניסת מים אל הדודים בשבת ושימוש במים אלה.

בברכת התורה

מ. הררי

גבעת שאול. פעיה"ק ירושת"ו

תשובת הרה"ג ר' חיים קנייבסקי שליט"א:

א. החזו"א זצ"ל אסר להשתמש במים כמו בחשמל משום שמחללים שם שבת.

ב. כן.