מקראי קודש

אודות בית

נספח כא: מכתב הגר"ש דבליצקי שליט"א

(המכתב במלואו נדפס במקראי קודש הלכות יו"כ)


בס"ד טו"ב בסיון תשנ"ו


לכבוד הרב הגדול, מעוז ומגדול,


סיני ועוקר הרים, מחבר ספרים רבים,


הגאון המפורסם רבי שריה דבליצקי שליט"א


כיון שעוסק אני בהלכות המועדים, אודה מאוד לכת"ר אם יענה על שאלותינו, ובפרט שבצורכי רבים עסקינן, ושכמ"ה.


1) האם פרוז רשאי לתת מתנות לאביונים לעני בך כרך (ביום י"ד), או בן כרך רשאי לתת מתל"א לעני פרוז (ביום ט"ו). ומה הדין אם בדיעבד נתן כך (ראה מעין זאת בשו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קכ"ב, ובספרנו מקראי קודש הל' פורים, פרק י"א סעי' ז').


2) האם פרוז רשאי לתת משלוח מנות לבן כרך (ביום י"ד), או שבן כרך יתן משל"מ לפרוז (ביום ט"ו). ראה גם בשו"ת משנה הלכות (ח"ו סי' קכ"ג וח"ז סי' צ"ה) ובספרנו מקראי-קודש הל' פורים (פרק י"ב סעי' ט"ז).


בברכת התורה


ובכל הכבוד הראוי


משה הררי


פעיה"ק ירושת"ו
וזו תשובתו אלינו:


בס"ד יום ה' קרח תשנ"ו


שריה דבליצקי


בני-ברק, רחוב ירושלים 50


שלום וברכה.


בתשובה על שאלותיו הנכ'.


משל"מ ומתל"א מבן פרוז לבן כרך בי"ד או אפי' שיגיע לבן כרך בט"ו וכן בן כרך שנתן בט"ו לבן פרוז לא יצאו ידי חובתם.


ובן ספק שנתן לבן ספק אחר בי"ד יצאו כיון ששניהם מברכים בי"ד. ובט"ו אם נתן לבן ספק אחר יש להסתפק אם לדמות להא דאבן העזר סי' ז' ל"ו הספקות אסור לבוא זה עם זה, או שיש לחלק משם דהוי דאורייתא לנד"ד.
יד"ע שריה דבליצקי