מקראי קודש

אודות בית

נספח כ: מכתב מהגר"מ אליהו שליט"א


ב"ה, ב"ך אד"א תשס"ג, לסדר שמן למאור וכו'


לכבוד


הר"ר משה הררי שליט"א


רב יקר


ידעתי שיש באמתחתך ספר מקראי קודש מהדורא בתרא על פורים, ואשר התיחסת בכל הלכות פורים דפרזים ומוקפין. וכן שאר הלכות פורים הלכה למעשה, ואסף איש טהור דעות שיטות וסברות כיד ה' הטובה עליו. ויזכה הלאה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה בכתב ובע"פ.


לנכון בקרתי אישית בשני מקומות בירושלים, או יותר נכון בשכונות ירושלים החדשות בענין אם הם נקראים פרזים או סמוכים למוקפים או סמוך דסמוך. היינו בשכונת רמות ובשכונת הר חומה. בזו האחרונה לא היה לי שום ספק ולא לרגע אחד לאחר שראיתיה קרובה ממש מדין סמוך דסמוך ממש לעיר העתיקה. אולם רמות היא רחוקה מהעיר העתיקה ואעפ"כ היא נמשכת בסמוך לשכונות אחרות לירושלים העתיקה. והגם שידוע לנו שיטת הגר"י טוקצ'ינסקי זצ"ל שלדעתו עד גבעת שאול נקרא רחוק מיל ולא יותר ואין לו דין סמוך דסמוך, כבר כתב עליה הגר"ש זווין זצ"ל שהוא מתפלא שכל שנה כותב כן בלוחות שלו בעוד שיודע שאין סומכין עליו.


ולפיכך למסקנא. עיני ראו ולא זר, ולא משמועה אומרים, שכונת רמות וכן שכונת הר חומה הם נראה וסמוך לעיר העתיקה, וע"כ יש לקרות בה כירושלים ממש ביום ט"ו, היינו פורים דמוקפין.


ויהי רצון שנזכה לעוד נסים ונפלאות ויראו עינינו וישמח לבנו בביאת הגואל ובנין אריאל אכי"ר.
בברכה והוקרה


מרדכי אליהו