מקראי קודש

אודות בית

נספח כא: מכתב הגר"ש עמאר שליט"א - בענין קידושי אשה בירקות מהיתר מכירה

בס"ד ליל ו' אדר ב' תשפ"ב


לכבוד מעלת


הרב הגדול, מעוז ומגדול,


סוע"ה וטוחנן זב"ז


הג"ר שלמה משה עמאר שליט"א


רבה של ירושלים תובב"א


רציתי לשאול את כת"ר שליט"א, האם מסכים הוא לפסק הלכה שנדפס בספר שיח אמונה (פרק ד', ס"ק 520 ד"ה "ובאופן שקידש"), בו נאמר שאם אדם קידש אשה בירקות מהיתר מכירה, ודין חלות הקידושין תלוי אם יש תוקף להיתר או לא, שכתוב שם שהאשה מותרת להינשא לאחר, ואין צריך לחשוש שמא יש לו תוקף, כיוון שהדבר ברור שאין המכירה חלה כלל, ואפשר לסמוך על זה אף להקל, עכ"ל.


אנו לא הבננו כיצד ומדוע מותרת היא לשוק, הן מצד הא דיש מגדולי הפוס' שהתירו את היתר המכירה, מהם גדולי הדור מלפני כמאה וארבעים שנה, כג"ר יצחק אלחנן ספקטור וסיעתו באירופה, והן פה בארה"ק כמהרי"ל דיסקין שבשמיטה האחרונה לחייו סמך גם הוא סמיכה של ממש על ההיתר, יחד עם רבה של ירושלים, הגר"ש סלנט זצ"ל. ומהם גם הגראי"ה קוק, הגר"ע יוסף (כולם זצוקללה"ה) ועוד פוס' רבים.


אודה לכת"ר אם ישיב לנו תשובתו הרמתה, האם אכן אשה זו מותרת לשוק או שצריכה גט.


[הגר"א נבנצל שליט"א השיב לי במכתב שהאשה צריכה גט].


בברכת התורה


מ. הררי


ישיבת מרכז הרב


פעיה"ק ירושת"ו


תשובה:


בס"ד. נדמה לי שהספר שיח אמונה שהוא ספר נפלא ורב התועלת, נכתב ע"י קבוצה של ת"ח חשובים, ומי שכתב הדברים המצויינים לעיל, כתבם ע"ד עצמו, או שנפלה איזו ט"ס והיו דברים מעולם.


בברכת התורה


ש. מ. עמאר