מקראי קודש

אודות בית

נספח ח: מכתב הגר"א שפירא והגר"מ אליהו זצ"ל, בענין סדר העדיפויות - לחקלאי

הרבנות הראשית לישראל


ב"ה. ירושלים השלמה ת"ו. כ"ג באדר ב' תשמ"ו


לכבוד


מר יצחק פלזנר הי"ו


המזכיר הכללי של הקבוץ הדתי


רח' דובנוב 7


תל - אביב


השלום ורב ברכה!


בתשובה לפנייתך מיום י"ז באדר א' תשמ"ו, בענין עבודת יהודים במלאכות דאורייתא בשמיטה, ולאחר ישיבה משותפת של ועדת השמיטה שליד הרבנות הראשית, נתבקשתי ע"י כבוד הרבנים הראשיים לישראל, מרנן הרב אברהם שפירא שליט"א והרב מרדכי אליהו שליט"א, להבהיר את הנקודות הבאות:


א) הרה"ר רואים ברכה מרובה בדבקותכם במצוות ישוב א"י ועבודת אדמתה, ואחיזתכם האיתנה בעבודה עצמית-יהודית, ומוצאים לנכון לחזק את ידיכם ולברככם על מגמה זו.


ב) עם זאת, לקראת שנת השמיטה תשמ"ז, אין לדעת הרה"ר שעת הדחק גדולה כל-כך כפי שהיתה בשמיטות קודמות. וגם בשעת הדחק של תקופת מרן הרב קוק זצ"ל לא הותרו מלאכות דאורייתא. ויש כיום להקפיד יותר על קיום מצוות שמיטה מאשר בשמיטות הקודמות. ועל כן החליטה הרבנות הראשית להקפיד יותר: שמלאכות דאורייתא יעשו ע"י נכרי בלבד ולא ע"י פתרונות אחרים שנתנו לשעת הדחק (כגון זריעה מתחת לחופה וכד').


סדר העדיפויות בשנת השמיטה הוא:


א) להשמיט הקרקע לגמרי ולעבוד רק עבודה של קיום אילנות.


ב) מכירת הפירות (אולי הכוונה למכירה ע"י אוצר בי"ד - מ.ה.).


ג) חכירת קרקע לגוי, ולעבוד עבודה דאורייתא ע"י גוי, ועבודה דרבנן ע"י ישראל.


ד) אם הציבור במקום מסוים, סובר שלא יוכל לקיים כנ"ל, יוכל הרב המקומי, אם ימצא שאמנם יש הצדקה ונחיצות לנהוג אחרת, לבדוק ולהציע דרכים חלופיות לפתרון בעיות הזריעה וכד', אותם יביא לאישור ועדת השמיטה שליד הרבנות הראשית. ישובים שאין רב במקומם, יוכלו לפנות ישירות לועדת השמיטה שליד הרבנות הראשית, כשעצתנו שישובי הדרום יפנו לצורך ברור ראשוני אל כבוד הרב יעקב אריאל שליט"א וישובי הצפון יפנו אל כבוד הרב יחזקאל דאום שליט"א.


בברכת התורה והארץ


זלמן קויטנר


עוזר אישי