מקראי קודש

אודות בית

נספח יא: מכתב הג"ר אביגדר הלוי נבנצל שליט"א

(השאלה של מכתב זה נמצאת בנספח י')


תשובת הגר"א נבנצל שליט"א


בס"ד


יתכן שכשם שבע"ש מקדימין להדליק, כך במוצ"ש מאחרין. ואולי בעיר של ישראל לא באו התרמודיים למכור במוצ"ש, שאין בידי האנשים כסף, ואם באו – באו מאוחר יותר. ויתכן דבמוצ"ש היו מתפללין מאוחר ולא היו מתפללין מפלג המנחה, וכלתה רגל מן השוק אז הוא כשחוזרין מתפילת ערבית. אך אין הדבר מוחלט אצלי.


ביקרא דאורייתא


צעיר הלויים


אביגדר נבנצל