מקראי קודש

אודות בית

פרק כו: מצוות הקהל

וַיְצַו מֹשֶׁה אוֹתָם לֵאמֹר מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים בְּמֹעֵד שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה בְּחַג הַסֻּכּוֹת: בְּבוֹא כָל יִשְׂרָאֵל לֵרָאוֹת אֶת פְּנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחָר, תִּקְרָא אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת נֶגֶד כָּל יִשְׂרָאֵל בְּאָזְנֵיהֶם: הַקְהֵל אֶת הָעָם הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים וְהַטַּף וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ, לְמַעַן יִשְׁמְעוּ וּלְמַעַן יִלְמְדוּ וְיָרְאוּ אֶת ה' אֱלֹהֵיכֶם, וְשָׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת: וּבְנֵיהֶם אֲשֶׁר לֹא יָדְעוּ יִשְׁמְעוּ וְלָמְדוּ לְיִרְאָה אֶת ה' אֱלֹהֵיכֶם כָּל הַיָּמִים אֲשֶׁר אַתֶּם חַיִּים עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ: (דברים פרק ל"א י'-י"ג).


פתיחה: מצוות ה"הקהל"


א. מידי שבע שנים, בחג הסוכות שלאחר שנת השמיטה, מתקיים בבית המקדש מעמד מיוחד לכל עם ישראל, הנקרא: מעמד הקהל.


כל העם, מגדול ועד קטון, האנשים הנשים והטף, ואף הגרים, נקהלים ומתאספים לבית המקדש למעמד זה. ומהו מעמד זה:


ב. מתארת המשנה, שבמוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות שבמוצאי השביעית, היו עושין בימה של עץ בעזרה שבבית המקדש, והיה המלך יושב עליה. מביאין לפניו ספר תורה, וקורא המלך (ואם אין מלך קורא הגדול שבישראל) כמה וכמה פרשיות בספר דברים.


הטעמים למצוות ה"הקהל"


ג. ומַהם הטעמים למעמד נשגב זה. מעיון בפסוקי פרשת הקהל (הנקראת גם "פרשת המלך"), עולות לפחות שלוש מטרות לכך: מטרה אחת הינה לשם קבלת יראת ה' ("ויראו את ה' אלקיכם"). מטרה שניה הינה שעל ידי מעמד קדוש זה יראה האדם עצמו כאילו עתה נצטווה בתורה, ומפי הגבורה הוא שומעה, וזה כעין שחזור של מעמד הר סיני ("למען ישמעו"). ומטרה שלישית הינה עצם לימוד התורה הקדושה ("ולמען ילמדו").


מעמד הקהל במהלך הדורות


ד. במהלך הדורות מצינו שעשו מעמד הקהל בזמן אגריפס המלך, בזמן רבי טרפון, וכן היו מעין מעמדים כאלה כבר בזמן יהושע, בזמן שלמה המלך, יאשיהו המלך, וכן בזמן עזרא ונחמיה, אך לא ברור שהם היו ממש מעמד "הקהל".


ה. מאז החורבן לא נהג עם ישראל לקיים את מעמד הקהל, וזאת אולי מכמה טעמים: אין לנו בית מקדש, אין לנו מלך, אין כל ישראל על אדמתם, אין אנו טהורים מטומאת מת, ואולי אף בגלל שאין מצוות שמיטה נוהגת כיום מן התורה אלא מדרבנן, וכן אין נוהגת מצוות יובל. ואף שלא ברור שדברים אלו, ואפילו בחלקם, מעכבים את קיום המצווה, בכל אופן עם ישראל לא נהג לקיים מצוה זו במשך מאות רבות של שנים.


מצוות "הקהל" בדורות האחרונים


ו. בשנת השמיטה תרמ"ט הוציא הגאון האדר"ת זצ"ל קונטרס בעילום שם בו הוא מעודד לקיים את מעמד "זכר להקהל", ואף ניסה לחדש בפועל מצווה זו, אך למעשה לא יצא הדבר לפועל.


ואכן בשנת תש"ו עשה הגרי"א הרצוג זצ"ל "זכר למעמד הקהל" בנוכחות עם רב בבית כנסת "ישורון" בירושלים, ומשם הלכו כולם לכותל המערבי וקראו שם פרקי תהילים. לאחר קום המדינה, בשנת תשי"ג, נערך מעמד הקהל בחול המועד סוכות בהר ציון, כשהנוכחים צופים נוכח הר המוריה (כיוון שהעיר העתיקה טרם חזרה לידינו). ולאחר שנת תשל"ד נערך לאחר כל שמיטה מעמד זכר ל"הקהל" ברחבת "הכותל המערבי".


יתן ה' שנזכה לקיים מצווה זו כבר מיד במוצאי השמיטה הקרובה, בבית המקדש הבנוי לתפארה, כשהמלך ממלכי בית דוד קורא פרשה זו בקדושה ובטהרה, במעמד כל ישראל, במהרה בימינו. אמן!!!


הערות


[1]א. כמפורש לעיל בפסוקי התורה - "מקץ שבע שנים, במֹעד שנת השמִטה".


[2]ב. כבפסוקים הנ"ל. ויש מסבירים את הטעם שמעמד הקהל היה דוקא לאחר שנת השמיטה, משום שלאחר שעם ישראל לא עבד בשדות אלא למד תורה, וכך התרוממו מאוד מבחינה רוחנית, לכן התקבצו כולם מיד לאחר שנת השמיטה כדי ללמוד תורה יחד, ולעשות כעין "סיום" ללימוד שבשנת השמיטה [הגר"ש ישראלי זצ"ל]. כבר בריש פרקנו עלינו להדגיש, שבפרק זה נעזרנו רבות בספר שמיטה - הלכה ממקורה של הרה"ג יוסף צבי רימון שליט"א.


[3]ג. כבפסוקים הנ"ל. וכמבואר בגמ' בחגיגה (ד"ג, א'), שאנשים באים ללמוד. וכ"כ הרמב"ם (חגיגה ג', ו').


[4]ד. כבפסוקים הנ"ל. וכמבואר בגמ' (שם), שנשים באות לשמוע, וכ"כ הרמב"ם (שם).


[5]ה. כבפסוקים הנ"ל. וכמבואר בגמ' חגיגה (שם), שגם הטף באים. וכ"כ הרמב"ם (בחגיגה שם). ויותר מכך, שבדברי רש"י במגילה (ד"ה, א' ד"ה "וחגיגה") מבואר, שאם מוצאי יו"ט (שבו אמור להיות מעמד ההקהל) חל בשבת, דוחים את המעמד, כדי להביא את הילדים (ומשמע שמדובר בקטנים שיש לשאתם בידים והוי הוצאה מרל"ר).


ובס"ד נלע"ד, שהגרים באים הן למטרת לימוד תורה, והן למטרת הוספת יר"ש והרגשת רוממות כבמעמד הר סיני, שהרי גם נשמות הגרים היו במעמד הר סיני. אע"ג דקשין גרים לישראל כספחת, ולפי חלק מהפירושים משום שיש להם יראת שמים וזה קטרוג על עם ישראל, שהגרים מקפידים על המצוות יותר משאר העם. מ"מ האם יש מישהו שאינו צריך להוסיף יראת שמים טהורה, כמו שמקבלים במעמד הקהל. וכן מבואר ברמב"ם (בחגיגה ג', ו'). עיי"ש.


[6]ו. סוטה (ז', ח').


[7]ז. הא דהמלך הוא הקורא, הוא עפ"י המשנה בסוטה (שם). וכ"כ רש"י (סוטה דמ"א, א'). וכ"כ היראים, הסמ"ג והתפא"י [ר' בס' שה"מ (מהדו' תשפ"ב. עמ' 403, בגדרי מצוות הקהל)].


[8]ח. כדאיתא במשנה: חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת. ראש הכנסת נותנה לסגן, הסגן נותנה לכהן גדול, וכה"ג נותנה למלך.


[9]ט. מהרמב"ם (חגיגה ג', ג') מבואר שכ"ה גבי המלך, אך מראשו' ואחרו' רבים משמע שאין הדבר מעכב. וכתבו שאם אין מלך, אזי "גדול שבישראל" קורא [הב"ד בס' שה"מ (שם עמ' 404)].


[10]י. כבמשנה בסוטה (ז', ח'), שמפרטת אלו פרשות קורא: מתחילת "אלה הדברים" עד "שמע". לאחר מכן קורא את פרשות "שמע", "והיה אם שמוע", "עשר תעשר" (מכיוון שהעם שלא עישר במשך שנה שלמה - שנת השמיטה, כי יבולי השמיטה הם הפקר ופטורים מתרומות ומעשרות - לכן מזכירים לו שיש לעשר וכיצד לעשר), וממשיכים בפרשות "כי תכלה לעשר", פרשת המלך ("שום תשים עליך מלך"), פרשת הברכות והקללות (דברים פרק כ"ח), עד סוף הפרשה (עד הפס' "מלבד הברית אשר כרת אִתם בחורב").


[11]יא. שכך מכנה המשנה בסוטה (ז', ח') את מעמד זה והקריאה בו.


[12]יב. וזה הדבר החשוב ביותר - יראת שמים. וכמש"כ "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה".


[13]יג. ר' רמב"ם (חגיגה ג', ו').


[14]יד. ג"ז עולה מדברי הרמב"ם (שם).


[15]טו. כבמשנה סוטה (ז', ח').


[16]טז. ירו' במגילה (א', י'). ובהוריות (ג, ב).


[17]יז. ראה יהושע (פרקים כ"ג-כ"ד). וספק אי הוי הקהל. ומ"מ מש"כ שם בפרק ח' אינו מעמד הקהל, כיוון שאז טרם החלו למנות את שנות השמיטה.


[18]יח. כמסופר בדברי הימים ששלמה הקהיל את כל ישראל בזמן חנוכת הבית הראשון. ובספר המנהיג (סוכה) כתב שהיה זה מעמד הקהל.


[19]יט. ראה מלכים ב' (פרק כ"ב-כ"ג).


[20]כ. ראה נחמיה (פרק ח').


[21]כא. ככתוב בתורה, שמעמד ההקהל יערך במקום אשר יבחר ה'.


[22]כב. ר' לעיל בפרקנו, שבאמת א"צ דווקא מלך, אלא די בגדול שבישראל.


[23]כג. דמצד א' כתיב "בבוא כל ישראל". ור' בחינוך (מצוה תרי"ב) שכ' שמצוה זו הינה כשישראל שרויין על אדמתן. ומ"מ לא כתוב בראשו' דבעי דכל יושביה עליה.


[24]כד. ראה רמב"ם בחגיגה (ג, ב'), שטמא מת פטור ממצוות הקהל. ולפי"ז לכאו' אין אנו יכולים לקיים מצוות הקהל [ר' ע"כ בס' שה"מ (מהדו' תשפ"ב, עמ' 409)].


[25]כה. אע"פ שמעמד הקהל נערך במוצאי השביעית, מ"מ אין הכרח שמעמד זה תלוי בקיום שמיטה מדאו' וקיום היובל.


[26]כו. ס' שה"מ (רימון. מהדו' תשפ"ב עמ' 410) עפ"י מאמר של הרה"ג יהודה זולדן שליט"א גבי "תולדות זכר להקהל".


[27]כז. כדי לחזק את חשיבות הקונטרס הוא צירף אליו הסכמות של הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל (בעל בית הלוי) ושל הג"ר שמואל מוהליבר זצ"ל. וכדי להסתיר את העובדה שהוא חיבר את הקונטרס בעצמו, הוא כתב לקונטרס הסכמה של עצמו. ויותר מזה - בקונטרס הנ"ל הוא גם כתב "הערות על המחבר". למרות זאת, כארבעים שנה לאחר פטירתו התגלה שהוא זה שכתב את הקונטרס!


[28]כח. שה"מ (שם).


[29]כט. ס' שה"מ (שם). וכתב שם, שלצורך זה יצאה רכבת מיוחדת מתל אביב ירושלימה, להעלות את העם הבא לשמוע את קריאת "הקהל" בעיר הקודש.


[30]ל. מהר ציון ניתן היה לצפות לכיוון הר המוריה (ואכן כשהיינו ילדים, לפני מלחמת ששת הימים, עמדנו בהר ציון סמוך לגדר הגבול הירדני, וצפינו להר הבית). וברוך ה' שכיום עומדות רגלינו ברחבת הכותל המערבי (ויש המממשים את האפשרות להתקרב יותר לקודש).


[31]לא. באמת מיד לאחר מלחמת ששת הימים, בשנת תשל"ד, כבר התכוננו לעשות בכותל "זכר למעמד הקהל", אך בשל מלחמת יום הכיפורים נדחה המעמד למוצאי השמיטה הבאה.