מקראי קודש

אודות בית

נספח יט: מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א

בס"ד אדר תשס"ג


לכבוד הרב הגדול, מעוז ומגדול


הג"ר חיים קנייבסקי שליט"א


א. האם מותר לשמוע מוזיקה וכלי שיר (אף מן הרדיו וטייפ) בתענית אסתר או שמא אסור. שראינו שזו מחלוקת האחרונים, ויש מי שהביא את הרוקח בפירושו על מגילת אסתר על הפסוק "שק ואפר יוצע לרבים" דאף בתענית ציבור אסור לשורר, ומשמע דגם בתענית אסתר מיירי (אף שאנו לא מצאנו זאת בפירוש הרוקח שם). ואם כן למעשה האם שרי לשמוע מוזיקה בתענית אסתר.


ב. בדין שכרות בפורים "עד דלא ידע", הסתפקנו איך להורות לאבל. האם לפוטרו לגמרי משום שאבל אסור בשכרות כדמוכח מכתובות (ד"ח, ב') ובראשונים שם. וכן כתב הרמב"ם בהלכות אבל (י"ג, ח'), מכל מקום האם לומר לו שישתה יותר מלימודו וישן, וכדברי הרמב"ם והרמ"א, או שכלל וכלל לא ישתה יין שמא ימשך בו.


בברכת התורה


תשובות


א. יש מקום להקל בכלי שיר.


ב. כעצתך.