מקראי קודש

אודות בית

נספח י': מכתב כמאתיים רבני ארץ הקודש להצבעה לכנסת הראשונה – תש"ט

דעת תורה

דבר רבני ישראל אל עם ד' בציון!

נודה לד' על שזכינו ברוח רחמיו וחסדיו לראות את הניצנים הראשונים של האתחלתא דגאולה, עם הקמתה של מדינת ישראל.

מאת ד' היתה זאת להראות לנו כי הגיעה שעת רצון המחייבת אותנו לבוא לעזרת ד' בגבורים, כדי שארצנו ומדינתנו תיבנה ותתכונן על טהרת הקודש.

תורת ישראל, חוקותיה ומשפטיה שניתנו לנו בסיני, הם שעמדו לנו בגלותנו והם שיעמדו לנו לקיים את מדינתנו והתמדתה. ומחובתנו על כן לשמור עליהם ביתר שאת בהליכות חיינו בארצנו הקדושה.

"החזית הדתית המאוחדת" שהוקמה על ידי המפלגות הדתיות היא עתה מצוות עשה שהזמן גרמא שבתוכה ומסביבה מצווים להתלכד ולהתאחד כל בני ישראל המאמינים בתורת ה' והולכים בדרכיה. למען נוכל להשפיע מרוח התורה ומצוותיה בתוך האספה המכוננת שתקבע את אורח חיינו לעתיד. להגביר בה את אור התורה והקדושה, ולגרש מתוך ארצנו את החושך והאפילה של תורות נכר שפרצו לתוכנו.

חזית זו, אם כוחה יהיה יפה, הבוחרים בה יהיו מרובים ונבחריה – רבים, היא תשמש ערובה להצלחת מלחמתנו באסיפה המכוננת, על שמירת הדמות והצביון הפומבי של מדינת ישראל שיהיו מוארים באורה של התורה. רק ברבות מספר הבוחרים ויגדל מספר הצירים – לנו הערובה שהשבת, הכשרות וחיי אישות בישראל, יהיו לפי רוח התורה, רק אם כולנו ניתן יד לחזית זו, הבטחון שחיי החברה, המשפט והמדינה, גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו, לעמו ולארצו – יהיו מושתתים על משפט, האמת, הצדק והיושר שבתורת ישראל המבטיחים שלום על ישראל.

הננו פונים בזה לכל הנאמנים לדבר ד' ותורתו:

אל ימצאנו בתוכנו, לא פורשים ומתבדלים, ולא מחרפים ועומדים מן הצד.

אל נמצא בתוכנו נותנים יד למתבדלים ולפורשים.

כולנו יחד נעשה למען הבטיח שכל ישראל בישראל יתן ידו ל-"חזית הדתית המאוחדת".

יהיה כל אחד עושה ומעשה למען הרשימה של החזית הדתית המאוחדת, הוא וביתו. הוא, ידידיו ומכריו – כולכם התעוררו ותעוררו אחרים להרבות בוחרים ברשימת "החזית הדתית המאוחדת" ולהגדיל מספר הצירים של רשימה זו באספה המכוננת ונזכה להשכנת שכינת ד' במדינת ישראל ולביאת משיח צדקנו במהרה בימנו.

הבו חיל ל"חזית הדתית המאוחדת" ויד ד' תהי רוממה!

הרב הראשי ר' יצחק אייזיק הלוי הרצוג

הרב הראשי ר' בן-ציון מאיר חי עוזיאל

רבני ירושלים,

הרב צבי פסח פרנק, אב"ד

הרב יעקב משה חרל"פ, ר"מ ישיבת מרכז הרב

ועוד רבנים

רבני תל-אביב

הרב ר' איסר יהודה אונטרמן, הרב הראשי לת"א

ועוד רבנים

קריאת האדמו"רים למען החזית הדתית המאוחדת

לכבוד אחב"י הנכבדים היראים נ"י בצה"ק תובב"א

באשר יום הבחירות לאסיפה המכוננת במדינה ממשמש ובא ונחוץ מאוד להלחם למען שמירת התורה והדת במדינה ולתת תחוקה המיוסדת על פי ד"ת. ובכן נבקש מאת אחב"י לפעול להצלחת הרשימה המאוחדת ב ולהצביע בעדה.

דברי המברכים אתכם בכ"ט ויעזור השי"ת שנזכה להרמת קרן תוה"ק ולגאולתנו השלימה בב"א.

הק' אהרן מבעלזא (האדמו"ר מבעלזא שליט"א)

ישראל במוהר"ר יצחק זצ"ל (האדמו"ר מבויאן שליט"א)

ברוך בהה"צ מוהר"י זצללה"ה (האדמו"ר מסרט-וויזניץ שליט"א)

יחיאל יהושע רבינוביץ (האדמו"ר מביאלא שליט"א)

אברהם יעקב במוהר"ר ישראל מסדגורא (האדמו"ר מסידיגורא שליט"א)

ה' מרדכי רוקח מבעלזא (אבד"ק בילגורייא שליט"א)

משה מרדכי בידרמן (האדמו"ר מללוב שליט"א)

שמואל אליהו טאוב (האדמו"ר ממודזיץ שליט"א)

ישראל אלתר (האדמו"ר מגור שליט"א)

דבר ראשי הישיבות לעם ד' השוכן בציון וביחוד לומדי התורה

אנחנו הח"מ ראשי הישיבות והנהלתן, בארצנו הקדושה מביעים בזה דעתנו דעת התורה.

שלאור המצב נשקפת ח"ו סכה של השלטת הפקרות ופריקת עול תוה"ק למדינת ישראל.

גם בדברים הנוגעים ביסודי היהדות כגון נשואי אזרחים וכדומה – לכן מצאנו לחובה לצאת לרשות הרבים ולהכריז שעפ"י דין תוה"ק מחוייבים כל איש ואשה להשתתף ביום הבחירות ולתת את קולו למען רשימת

החזית הדתית המאוחדת – רשימה ב

כל המונע את עצמו מלתת את קולו למען החזית הדתית המאוחדת ממעט את דמות היהדות וגורם לשלטון מרימי יד בתורתנו הק' – במדינת ישראל ומקבל אחריות גורל דורות רבים הבאים אחרינו.

יהודי שומר תורה! דע לך שתורתנו הקדושה שעליה הורגנו כל הימים דורשת ממך להגן עליה ועליך לפעול למען הרשימה הדתית שבנצחונה יעלה בידנו בע"ה לעצב את דמות ישראל עפ"י תורתנו הקדושה.

ישיבת עץ חיים, ירושלים, הרב יחיאל מיכל טיקוצינסקי

ישיבת חיי עולם, ירושלים, הרב גרשון לפידות

ישיבת שפת אמת, ירושלים, הרב יעקב חנוך סינקביץ

ישיבת מאה שערים, ירושלים, הרב יוסף גרשון הורוביץ

ישיבת תורת חיים, ירושלים, הרב אפשטיין

ישיבת אהל תורה, ירושלים, הרב מ. פלאי

ישיבת מרכז הרב, ירושלים, הרב צבי יהודה קוק

ישיבת תורת אמת, ירושלים, הרב מ. ל. שפירא

ישיבת שערי שמים, ירושלים, הרב חיים לייב אורבך

ישיבת אור החיים, ירושלים, הרב שלמה דוד כהנא

ישיבת מדרש בני ציון, ירושלים, הרב א. ד. רוזנטאל

ישיבת מקור חיים, ירושלים, הרב יצחק לוין

ישיבת היכל התלמוד, ת"א, הרב יוסף פרבר

ישיבת הישוב החדש, ת"א, הרב נפתלי טרופ

ישיבת "שפת אמת", ת"א, הרב גדלי' הרץ

ישיבת ויזניץ, ת"א, הרב י. הגר

ישיבת גאוני וולוזין, ת"א, הרב ש. לנגבורט

הישיבה הגדולה, פתח תקוה, הרב ראובן כץ

ישיבת פונביז' בזכרון מאיר, בני ברק, הרב י. כהנמן

כולל אשכנזים, זכרון מאיר, הרב נ. מ. קרליץ

ישיבת סלובודקה, בני ברק, הרב מ. שולמן

ישיבת קלעצק, רחובות, הרב צ. י. מלצר

ישיבת כפר גנים בני עקיבא, הרב משה צבי נריה

מדרשית נוע"ם, פרדס חנה, הרב י. יוגל

הנהלת ישיבת "עזרא", באר יעקב, הרב שלמה וולבא

הערות