מקראי קודש

אודות בית

נספח כד: תשובות הגר"א שפירא זצ"ל

בס"ד. י' באדר תש"נ


לכבוד


ר' י.ק. הי"ו


אפרת


השלום ורב ברכה!


שאלת בנושא קריאת מגילת אסתר ע"י נשים עבור נשים:


נכון הוא שלפי הדין אשה יכולה להוציא נשים אחרות בקריאת מגילת אסתר, אך מכיוון שמובא במשנה ברורה (ראה שעה"צ סי' תרפ"ט סקט"ו - מ.ה.) על סמך התוס' (ראה תוס' סוכה דף ל"ח ד"ה "באמת" - מ.ה.) שלנשים רבות אין אשה מוציאתן, דזילא בהו מילתא, ומכיוון שכך נהגו עד היום, אין לשנות את המנהג שמקובל על כל קהילות ישראל בעולם.


הערות


[1]*. והרה"ג אברהם ישראל סילבצקי שליט"א (כשעבר עימי על כל התשובות הללו) הוסיף לי בעל-פה, ששמע מהגר"א שפירא זצ"ל, שיש עוד טעם שהנשים לא תעשינה מנין לעצמן, והוא משום שכיוון שלגבי מצוות קריהמ"ג מאוד הקפידו הפוסקים שתהא "ברוב עם", ומשום כך אף מבטלים תלמוד תורה כדי שיתכנסו כולם לביהכ"נ [ראה תוס' מגילה (ד"ג,א' ד"ה "מבטלין") ובריטב"א שם], לכן ודאי לא נכון הוא שהנשים תפרדנה ותעשינה מנין לעצמן. עכת"ד. וראה עוד לעיל בספר (פ"ו הערה ל').