מקראי קודש

אודות בית

נספח יג: מכתב הגר"ש דבליצקי שליט"א

בס"ד


ח"י אד"ב תשנ"ה


לכבוד משה הררי נ"י


שלום וברכה וכטו"ס.


צריך להזכיר המנהג הישן בכל ערי הספקות, והוא:


א. האשכנזים קוראים אחר גמר כל התפלה גם אם חל ביום ב' שקראו בתורה פרשת השבוע וכן בערבית אחר גמר הכל.


ב. אין עושים המגילה כאיגרת.


ג. אין אומרים שום שושנת יעקב וכו'.


ד. הספרדים בצפת שמעתי שקוראים גם אז באמצע התפלה ויש לברר אצל הרב אליהו, הרב של צפת.
יד"ע


שריה דבליצקי


הערות


[1]*. נראה שכוונתו לקריאתם בט"ו באדר (מ.ה.)