מקראי קודש

אודות בית

נספח א: מכתב הגרל"י הלפרין שליט"א

בס"ד י"א אלול תשס"ב

לכבוד הגאון הגדול, מעוז ומגדול, סוע"ה וטוחנן זב"ז, מח"ס הרבה,

הגאון העצום ר' לוי יצחק הלפרין שליט"א.

א. כת"ר שליט"א דן בספרו החשוב מעש"ח (ח"ג עמ' ר"ד) האם באגירת מידע בשבת ע"י שינויים מגנטיים במתקן אלקטרוני יש איסור מתקן מנא. וכתב שיש לדון בזה מצד מכב"פ ומצד בונה. והסיק שבהקלטת הנתונים בזכרון אין איסור בונה כיון שכבר נגמרה מלאכתו לענין טומאה, וממילא לא שייך תיקון מנא מן התורה. ואע"ג שבייצור תקליט יש משום מתקן מנא, זאת משום שהקלטתו נחשבת כיצירת התקליט. אבל בסרט מגנטי שאינו מיוחד להקלטת מידע מסוים, ובכל עת מחליפים את המידע האגור בו, וכן בכל זכרון אלקטרוני שאינו מיוחד לאגור דוקא מידע מסוים, אין בהקלטתם משום מתקן מנא, דכבר נגמרה מלאכתם בגמר יצורם. ואין המידע משמש את המכשיר ומשלימו, אלא המכשיר משמש את המידע לאוגרו. וכ"ז בפרט שאין חיוב בנין בכלים אם אינו עושה כלי שלם. וכן דן כת"ר מצד מכב"פ. והסיק שם שאין בזה משום מתקן מנא מדאו', אך יש להחמיר בזה דאולי יש בזה מתקן מנא מדרבנן.

אמנם בספר שש"כ, גבי הזנת נתונים על דיסקט של מחשב, כתב (בפס"ו - דין חוה"מ - הערה רי"א) שלדעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל יש בזה משום איסור בונה אם הדברים חשובים וראויים להשתמש בהם הרבה זמן, כיון שדיסקט רגיל אין לו כל ערך, ורק עם רישום האותיות האלקטרוניות נבנה הדיסקט שמתקיים תמיד. וכ"כ בנשמת אברהם (ח"ד עמ' נ"ה) שכתב לו הגרשז"א זצ"ל, "שבהכנסת האותיות לתוך הדיסקט יתכן שיש לחשוש לאיסור דאורייתא של בונה כי הוא עושה בכך כלי". ועוד הסביר בשש"כ (פס"ז הערה ק"ו), ש"בדיסקט כיון שהזין אותו בנתונים שלו הוא עומד לכל שימשו ונותן לשמוע ולראות כל דבר" (משא"כ בצלום שכל עוד שאינו עושה בפילם פעולה נוספת אינו יכול ליהנות ממנו. ולכן בעצם הצילום אין איסור בונה). וע"ע בשש"כ (פס"ח הערה קכ"ד) שכתב כעין זאת לגבי קלטת.

כתלמיד הדן בפני רבו רציתי לשאול האם אכן דברי כת"ר במעש"ח עולים בקנה אחד עם דברי הגרשז"א זצ"ל כפי שהם כתובים בשש"כ ובנשמת אברהם. או שבאמת לדעת כת"ר שליט"א גם בשימוש בדיסקט של מחשב, דיסקט רגיל ודיסק קשיח, וכן בזכרון הפנימי (R*שּׁ), וכן בקלטת של רשמקול, אין בהם איסור בונה (עכ"פ לא מדאו'), כפי שעולה מהטעמים שכוב במעש"ח הנ"ל.

ב. וכיון דאתינן להכי, האם בכלל ישנו איסור דאו' אחר, או איסור דרבנן, ומהו האיסור - בהכנסת מידע בשבת לדיסקט של מחשב הפועל מע"ש - דיסקט רגיל ודיסק קשיח, וכן בזכרון הפנימי הנ"ל.

ג. בהזדמנות זו עוד אחלה פני כת"ר שליט"א, ואשאל האם כתיבה בצג (היינו במסך) של מחשב, הן צג אלקטרוני והן צג דיגיטלי (כמבואר למשל בספר מערכי לב עמ' של"ז) איסורם בשבת מדאו' או רק מדרבנן, בשל העובדה שאין זה כתב אלא רק צירוף של נקודות אור, ועוד דאין דרך כתיבה ע"י ירי של אלקטרונים (כמש"כ בנשמת אברהם ח"ד עמ' נ"ה בשם הגרשז"א זצ"ל, וכעין זאת כתב הגרי"י נויבירט שליט"א, בתחומין חי"ד עמ' 434, בשם הגרשז"א זצ"ל גבי צג אלקטרוני - טלויזיה במעגל סגור. וכ"כ עוד הרבה אחרו'). או משום שאין זה כתב המתקיים מצד עצמו (שצריך לשלוח כל הזמן אלקטרונים לצג האלקטרוני, או מתח אל הגבישונים בצג הדיגיטלי - סברה שראיתי בשם כת"ר גבי טלויזיה במעגל סגור שהיא למעשה צג אלקטרוני), או דהוי כתב שאינו מתקיים מחמת הרגילות למוחקו, או מצד שדעת הכותב למוחקו (כמשמעות התוס' בשבת דצ"ד,ב' ד"ה "וכי" גבי גודלת, וכ"כ האב"נ סי' ר"י סקט"ז גם גבי כתיבה, וכ"כ עוד רוא"ח), או מטעמים אחרים.

אודה לכת"ר שליט"א אם יענה על שאלותינו, ושכמ"ה.

בברכת התורה

וגמר חתימה טובה

מ. הררי

פעיה"ק ירושת"ו

תשובת הרב הלפרין שליט"א:

בס"ד יום ב' כ"ה אלול ראשון לבריאה תשס"ב

כבוד ר' מ. הררי שליט"א

שלום וברכה,

כתשובה למכתבך הנה בענין קלטת שנעשתה לשימוש קבוע או לזמן ארוך ביותר, בזה הנני להעתיק מש"כ בספר מע"ח ח"ב סימן י' דף קצ"ד: "יש לציין כי כל האמור לעיל שאין בעשיית שינויים מגנטיים בשבת ויו"ט משום איסור תקון מנא דאורייתא אלא בהקלטה לשימוש זמני בלבד, אבל הקלטה הנעשתה לשימושים חוזרים וכ"ש העשויה לשימוש תמידי יש מקום לדון אם יש בזה משום איסור תיקון מנא דאורייתא וכו' ע"כ.

ולענין שימוש זמני ע"ש שיש לחשוש משום איסור ת"מ דרבנן עי"ש כל האריכות.

הנה בנוגע לצג עפ"י מש"כ בכ"מ יש לדון בו לכאורה כדין כתיבה לזמן מחמת הסיבות שהזכרת וגם הלא תלוי במתח שצריך להיווצר ואין נתונים מספיקים (-בחברת החשמל) בחה"ח ליצירת המתח וצריך להוסיף נתונים שתלוי בבני אדם וממילא אין לדון בזה יותר מכתב שאינו מתקיים ועיין.

בכבוד רב

ובברכת כתיבה וחתימה טובה,

הרב לוי יצחק הלפרין

ראש המכון