מקראי קודש

אודות בית

נספח כו: תשובות הגר"א שפירא זצ"ל

בס"ד. א' אדר ב' תשד"מ


לכבוד


מר מתי קופמן


טלז-סטון


שלום וברכה.


בדבר השאלה האם לנקוב סכום כסף בשקלים מלבד המאה זקוקין כסף, הנה זהו הנוסח הנהוג בארץ שמוסיפים על מאה זקוקין כסף, והכל לפי רצונו וכבודו וכבוד הכלה.


בנוגע לזמן קריאת המגילה בקרית-טלז [סטון], נראה, כי כ"ז שאין חזקה מבוררת של המקום שהוא ישוב מימי יהושע בן-נון, יש לנהוג בו כל דיני פורים בי"ד אדר.


בברכה נאמנה


הערות


[1]*. השאלה איננה בנמצא. אולם מתוך התשובה ניתן להבין מה היתה השאלה.