מקראי קודש

אודות בית

פרק כ: תביעה בבית דין

א. כיון שמזלם של ישראל אינו טוב כל-כך מתחילת חודש אב (מהמולד), לכן מי שיש לו משפט עם גוי ישתדל ככל האפשר לדחותו לאחר ראש חודש אלול, או לפחות עד ט"ו באב. ואם אינו יכול, ידחהו לפחות לאחר תשעה באב. ואם המשפט הינו עם יהודי אחר אין צורך להקפיד בדבר זה.


ב. כשם שאין ליהודי לעשות משפט עם גוי בימים אלה, כך אין לנציגי ושליחי מדינת ישראל לעשות בזמן זה משא ומתן עם נציגים של מדינות זרות (ומשא ומתן על חבלי ארץ הקודש אסור גם בשאר ימות השנה).


הערות


[1]א. גמ' תענית (דכ"ט,ב'). מרן (סעי' א'). וכתבנו מהמולד דר"ח אב, עפ"י הפמ"ג (בא"א סק"ב), תוספת חיים על הח"א וכה"ח (סק"ה). ובאמת שי"א שכ"ה מי"ז בתמוז (יפ"ל ועוד פוס'. כה"ח סק"ד) אך מהגמ' לא משמע כן ורוה"פ לא פסקו הכי (כה"ח שם).


ובענין עד מתי לדחות, ר' מ"ב (סק"ב) וכה"ח (סק"ג). וע"ע בילקו"י (עמ' 557 ס"א) והל"ח (עמ' 200).


[2]ב. פשוט, שכן עולה מדברי הגמ' והפוס' (אא"כ הוא התגייר בגיור רפורמי וכדו', שאז אינו ישראל).


[3]ג. גבי מו"מ רגיל, כן הוא עפ"י הגמ' והשו"ע הנ"ל, משום דריע מזליה דישראל בימים אלה. וזכורני שלפני כמה שנים נתן הגר"ע יוסף שליט"א הוראה לשרי הממשלה שלא לשאת ולתת עם נציגי הגויים בימים אלה.


ובענין איסור מו"מ על חבלי ארה"ק, הוא אסור משום איסור חילול ש"ש, איסור "לא תחנם", מצד פיקו"נ, מצד מצות "והורשתם אותם" (ר' אור החיים הקדוש בפירושו עה"פ הזה, וכמובא כאן לפני ההקדמה) ועוד. ואכמ"ל. והגר"א נבנצל שליט"א העיר שמצד פיקו"נ הוא אפי' אם היתה הממלכה שלנו בחו"ל. עכת"ד.