מקראי קודש

אודות בית

נספח טז: תשובת הגר"ד ליאור שליט"אהרב דוב ליאור


רב העיר


קרית ארבע היא חברון ת"ו
בס"ד י"ח טבת תשע"ז


לכבוד...


הרבנות הצבאית הראשית
השלו' והברכה וכט"ס.
שאלת לגבי חייל שאין לו זמן לקרוא את ההגדה בליל הסדר, היאך ינהג בארבע כוסות?


הגמרא (פסחים ק"ח ע"ב) אומרת שאם שתאן בבת אחת לא יצא. ונחלקו הראשונים בביאור דברי הגמרא: יש אומרים (רש"י) שמדובר ששפך את הכוסות לכלי אחד ושתה בפעם אחת. יש אומרים (רשב"ם ותוספות) שלא הפסיק באמירת ההגדה בינתים. ויש אומרים שלא שהה בין כוס לכוס.


והנה הביאור הלכה (או"ח סימן תע"ב סעיף ח') כותב שאם שהה בין כוס לכוס זמן מה ולא שתה ברציפות יצא ידי מצוות ד' כוסות אע"פ שלא קיים את תקנת חז"ל באמירת ההגדה בינתים.


לכן בנידון שלנו שאין לו זמן לקרוא את ההגדה, ימתין זמן מה בין כוס לכוס ובזה יצא ידי חובת מצוות ד' כוסות. כנלע"ד.
החותם לכבוד התורה ולומדיה


דוב ליאור