מקראי קודש

אודות בית

נספח י: מכתב מהגר"א נבנצל שליט"א

בס"ד כ"ט תמוז תשס"ט


לכבוד


הגאון הגדול, מעוז ומגדול, סוע"ה וטוחנן זב"ז,


הגר"א נבנצל שליט"א,


רבה של העיר העתיקה, פעיה"ק ירושת"ו.


עפ"י הגמ' בפ"ק דסוכה פסק בשו"ע (סי' תר"ל סעי' ב' ואילך, ובעוד כמה דוכתי) שסוכה שצלעותיה מרובעות, די לה בב' דפנות שלימות (בצורת גאם או מקבילות) ודופן שלישית קצרה. אמנם לא מצאנו בפוסקים מה הדין אי הסוכה עשויה באופן שהינה מחומשת, משושה, בת ז', ח' או יותר דפנות, והיינו שבשל הזויות שבין הדפנות, הסוכה עשויה להיות בת יותר מד' דפנות, אלא שבמציאות איננה שלימה. והיינו שהיא אמורה להיות (ע"י הזויות שבין הדפנות) בת ה' דפנות, אך למעשה יש לה רק ג' דפנות. או שהיא אמורה להיות בת ו' דפנות, ויש לה רק ג', ד' או ה' דפנות. האם סוכה כזו כשירה. ודבר זה מצוי לעיתים בבתים פרטיים שיש להם חניה למכונית בצורה שכזו, אך החניה איננה סגורה, כדי שהמכונית תוכל להכנס ולצאת. וכן קיים ד"ז בעוד מציאויות [ר' בחזו"א עירובין (סי' ע"ב סק"ו) שדן גבי סוכה משולשת, אך לא בסוכה כעין ני"ד].


לאור הנ"ל השאלה:


א. מהו הכלל בזה. האם לאור הדין של סוכה מרובעת דבעי ב' דפנות שלימות ושלישית ע"י לבוד, צוה"פ וכדו', לכן בשאר הסוכות תמיד יש להחמיר ולהחסיר רק דופן א' (היינו בסוכה מחומשת בעי לכל הפחות ד' דפנות, ובסוכה משושה בעי ה' דפנות וכו'). או שדי תמיד בג' דפנות. או שיש כלל אחר בדבר, והיינו שצריך לכל הפחות שתראה צורה של סוכה שהינה סגורה מעט (ולא די תמיד בג' דפנות), כדי שהאדם היושב בה ירגיש שהוא בבית, "תשבו כעין תדורו". והאם יש מקור לכך בפוס'.


ב. בין אם הכלל הנ"ל נכון, שצריך שהאדם ירגיש שהינו בכעין בית סגור, ובין אם לאו, האם אדם היושב בסוכה בצורת גאם, שהדופן האמצעית הינה ארוכה מאוד, למשל באורך של 100 מטר (כגון גדר ארוכה), ויש לה דופן שלימה בת ז"ט מצידה האחד ודופן שלימה בת ז"ט מצידה השני, כך שמעיקר הדין הסוכה כשירה לגמרי ומסוככת כהלכתה, אך האדם היושב בה אינו מרגיש כלל שהינו יושב בסוכה, מלבד הסכך שמעליו. האם אכן יוצא בזה ידי חובה ויכול לברך ע"כ "לישב בסוכה" (אחד מגדולי הרבנים של הבד"ץ העדה"ח פעיה"ק אמר לי, שלדעתו אינו יוצא בזה י"ח, אך במו"מ עמו לא זכיתי לקבל ממנו נימוק ברור מדוע לאסור).


אודה מאוד לכת"ר שליט"א אם יואיל לענות על שאלותי, כיון שבס"ד רצוננו לפרסם זאת בקונטרס על הלכות סוכה. ושכמ"ה.


בברכת התורה


מ. הררי


פעיה"ק ירושת"ו


ואלה תשובותיו אלינו:


א. לענ"ד צריך לראות כאלו היא מרובעת, ושתי רוחות מהארץ סגורות וחלק מהשלישית.


ב. לענ"ד זה כשר.


ביקרא דאורייתא


צעיר הלויים


אביגדר נבנצל