מקראי קודש

אודות בית

פרק כז: שנת היובל

פתיחה


כתוב בתורה


וְסָפַרְתָּ לְךָ שֶׁבַע שַׁבְּתֹת שָׁנִים שֶׁבַע שָׁנִים שֶׁבַע פְּעָמִים, וְהָיוּ לְךָ יְמֵי שֶׁבַע שַׁבְּתֹת הַשָּׁנִים תֵּשַׁע וְאַרְבָּעִים שָׁנָה: וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִעִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בְּיוֹם הַכִּפֻּרִים תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר בְּכָל אַרְצְכֶם: וְקִדַּשְׁתֶּם אֵת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל יֹשְׁבֶיהָ, יוֹבֵל הִוא תִּהְיֶה לָכֶם, וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ: יוֹבֵל הִוא שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּהְיֶה לָכֶם, לֹא תִזְרָעוּ וְלֹא תִקְצְרוּ אֶת סְפִיחֶיהָ וְלֹא תִבְצְרוּ אֶת נְזִרֶיהָ: כִּי יוֹבֵל הִוא קֹדֶשׁ תִּהְיֶה לָכֶם, מִן הַשָּׂדֶה תֹּאכְלוּ אֶת תְּבוּאָתָהּ: בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל הַזֹּאת תָּשֻׁבוּ אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ:


א. מפסוקי התורה ומדברי חכמינו זכרונם לברכה מתבאר, שלאחר ספירת שבע שנות שמיטה, והיינו לאחר ארבעים ותשע שנה, מתחילה שנת היובל. כפי שבס"ד ראינו לעיל, נחלקו רבותינו האם שנת היובל הינה גם השנה הראשונה של שנות השמיטה הבאות (תחילת השמיטה השמינית), או שמנין שנות השמיטה הבאה מתחיל רק לאחר שנת היובל.


המצוות שבשנת היובל


ב. כמה וכמה מצוות שייכות לשנת היובל. איסור עבודת הקרקע שנוהג בשמיטה, נוהג הוא גם בשנת היובל. וכן נוהג בה דין עבד עברי, דין בתי ערי חומה, דין שדה חרמים ודין שדה אחוזה. ומקבלין גר תושב, נוהגות אז מצוות השמיטה מן התורה (כשתנאים מסויימים מתקיימים לכך), וכן נוהגת אז שמיטת כספים מן התורה.


ג. מצווה נוספת הקשורה לשנת היובל הינה עצם ספירת השנים לקראת היובל. שבכל שנה ושנה בראש השנה היו בית הדין הגדול שבירושלים סופרים את השנה, כמו שאנו סופרים כיום את ספירת העומר (כפי שבס"ד כתבנו כבר לעיל בפרק א' סעיף כ"ג). ולאחר שקיימו את מצוות ספירת שבע השמיטות, היו בית הדין הגדול שבירושלים מקיימים מצווה נוספת, והיו מקדשים את שנת החמישים שהיא היא שנת היובל.


היובל בדורותינו


ד. בשל כמה סיבות, אין היובל נוהג זה כמה מאות שנים ואין אנו זוכים לקיים את מצוותיו. ולכן בקשתנו:


יהי רצון מלפניך, ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שנזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה, למלוא הופעת השכינה על כל עמך ונחלתך, לקיים את כל מצוות השמיטה והיובל, וכן את כל שאר המצוות (שכידוע יותר ממחצית המצוות אין אנו מקיימים בדורותינו כי הן מתקיימות רק בבית המקדש), שיבוא בן דוד עבדך ויגאלנו, שנכרית את זֶכר עמלק, ונבנה את בית המקדש [וזאת כפי הסדר שכתב רבנו הרמב"ם בסוף הלכות מלכים]. ושם נקריב לפניך את כל קרבנות חובותינו ונדבותינו. עם ישראל ישב לבטח על אדמתו בכל מרחבי ארצנו הקדושה, מנהר פרת (שבעירק) ועד נהר מצרים, ומהגבול הצפוני (-צפון תורכיה של היום) ועד הגבול הדרומי, ישב עם ישראל שליו ושאנן (לאחר שקיים את צו התורה להוריש את כל הגויים מארצנו), עוסק בתורה ובמצוות ודבק באלוקיו. במהרה בימינו. אמן!!!


תושלב"ע


הערות


[1]א. ויקרא (כ"ה, ח'-י"ג).


[2]ב. כבפסוקים הנ"ל. וכן עפ"י הגמ' בנדרים (דס"א, א'), ברה"ש (ד"ט, א') ועוד. וברמב"ם (ט', י').


[3]ג. בפרק א' סעי' כ'.


[4]ד. כרבי יהודה, בברייתא שם בנדרים. וכנ"ל (שם בפרק א').


[5]ה. כחכמים בברייתא שם.


[6]ו. רמב"ם (פ"י הט"ו). חידושי הר"ן. דא"מ (פ"י סקע"ז) ובה"ל (ט, י"ד ד"ה "מרה"ש").


[7]ז. רמב"ם (י', ט'). וכ"ה לאמה העבריה [דא"מ (י, נ')]. והיינו שיוצאים בשנים וביובל ובמיתת האדון ולהתירו בשפחה. ושאמה העבריה יוצאת משהביאה סימנין [דא"מ (י, נ'). עיי"ש עוד פרטי דינים בהא]. ושילוח עבדים זה א' משלושה דברים המעכבין ביובל [רמב"ם (י', י"ג)].


[8]ח. רמב"ם (י', ט'; י"ב, א'). והיינו המוכר בית בתוך עיר המוקפת חומה, שה"ז גואלה כל י"ב חודש מיום שמכר. עיי"ש ברמב"ם (בכל פי"ב) פרטי דינים בהא.


[9]ט. שבזמן שהיובל נוהג, הרי שנוהג גם דין שדה חרמים [רמב"ם (שמו"י י', ט'). דא"מ (י', נ"ב)]. והיינו שהאומר על שדה אחוזתו: "הרי זה הקדש לבדק הבית", או "חרם לבדק הבית", או "חרם לשמים" - הרי הם נופלים (-עוברים) לבדק הבית. ואם אמר "חרם" סתם, הרי אלו לכהנים [רמב"ם (הל' ערכין פ"ו ה"א). עיי"ש פרטי דינים בהא]. וכהן שקיבל שדה החרם, אע"פ שנשאר שלו לעולם, מ"מ אין דינו כערי הלויים [דא"מ (שמו"י י"ג, מג) ובה"ל (ה"ט ד"ה "לוי")].


[10]י. רמב"ם (שמו"י י', ט'). והיינו שהמוכר את שדה אחוזתו, הרי שאינה נמכרת לצמיתות, ואם מכר לצמיתות, המוכר והקונה עוברין בלא תעשה, ואין מעשיהן מועילים, אלא תחזור השדה לבעליה ביובל [רמב"ם (שמו"י יא, א')]. והמוכר שדהו לששים שנה, אינה יוצאה ביובל, שאין חוזר ביובל אלא דבר הנמכר סתם או הנמכר לצמיתות [רמב"ם (שם ה"ב)].


[11]יא. רמב"ם (שם י', ט'). והיינו שקיבל על עצמו לשמור ז' מצוות בני נח, ונוהגים בו קצת דינים כישראל. אבל בזמן שאין היובל נוהג אין מקבלים גר תושב, ואפי' קיבלוהו לא מהני [דא"מ (י', נ"ג)].


[12]יב. רמב"ם (י', ט'). ובתנאים מסוימים, כגון רוב או כל יושביה עליה וכו' (כנ"ל מה שבס"ד כתבנו בפרק א' סעי' כ' ובהערות שם).


[13]יג. רמב"ם (י', ט').


[14]יד. רמב"ם (פ"י ה"א).


[15]טו. והיינו שאלו שתי מצוות נפרדות: ספירת השנים, וקידוש שנת החמישים. ונחלקו הרמב"ם והרמב"ן איזה בי"ד סופר היובלות. לרמב"ם (י, א') דווקא ביה"ד הגדול שבירושלים הוא סופר השנים לשמיטין וליובלות. ואילו הרמב"ן (עה"ת, על הפס' "וספרת לך שבע שבתות שנים") כתב: ולא ידעתי אם לא גם בי"ד אחר יכול לסופרן [ומקור דבריו בתו"כ. ואילו מקור דברי הרמב"ם הוא במכילתא (שמות י"ב, ב'). הב"ד בילקו"י (פ"א סוף הערה י"ב)].


[16]טז. ילקו"י (א, י"ב). וכמו שאמרו בגמ' במכות (ג', ב') ובגיטין (דל"ו, א'), והוא מטעם שאין יושביה עליה [הב"ד ילקו"י (שם). ועיי"ש עוד טעמים].


[17]יז. כמו שכתבו מוני המצוות. דהא כל המצוות המתקיימות בבית מקדשנו, כעבודת הקרבנות, הקטורת וכו' - אין אנו יכולין לקיימן.


[18]יח. הזיי"ן מנוקדת בניקוד סגול.


[19]יט. ראה פירוש אור החיים הקדוש לבמדבר (ל"ג, נ"ב), באחד הפירושים, שיש להוריש את כל הגויים מארצנו, ולא רק את ז' עמי כנען.


[20]כ. כברמב"ם סוף הל' מלכים.