מקראי קודש

אודות בית

פרק כ: ביעור יבולי השביעית מהבית מהזמן שנגמרו בשדה

פתיחה - מהו ביעור יבולי השביעית


א. כתוב בתורה: "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול". ודרשו חכמינו זכרונם לברכה: כל זמן שהחיה אוכלת ממין זה מן השדה - אתה אוכל ממה שבבית. כלה לחיה מן השדה - חייב אתה לבער (את) אותו המין מן הבית.


ב. והיינו בהגיע זמן הביעור צריך כל אדם להוציא מביתו את פירות השביעית שנותרו ברשותו מאותו סוג פרי, ירק וכדומה, ולבערם (כפי שבס"ד יוסבר לקמן בסעיף י"א ואילך).


על מה חלה חובת הביעור


ג. חובת הביעור חלה על כל דבר שיש בו קדושת שביעית. דבר זה כולל מאכל אדם, מאכל בהמה, וכן על מוצרים שהופקו מהם, כגון ריבות, יין וכדומה.


ד. לגבי פירות שבשעת הביעור היו ב"אוצר בית דין", האם חלה עליהם חובת ביעור, ראה לעיל (בפרק י"ד סעיף י"א).


ה. כשם שחלה חובת הביעור על מאכלי השביעית, כן יש לבער את מטבעות הכסף שיש להם קדושת שביעית (כנ"ל בפרק י"ב).


ו. המבשל או כובש יבולי שביעית החייבים בביעור יחד עם דברי מאכל שאין בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור, הרי שאם אותם החייבים בביעור נתנו טעם בשאר דברי המאכל, יש לבער את כל התערובת. וראה עוד במקורות.


ז. אם ישנם יבולי שביעית מאותו סוג, אך חלקם, ואפילו מקצת קצתם קדושים בקדושת שביעית, וחלקם אינם קדושים (כגון אפרסקים שחלקם מהארץ וחלקם בקופסאות שימורים מחו"ל), כל התערובת חייבת בביעור.


קביעת זמן הביעור


ח. כאמור לעיל, חובת הביעור הינה בכל מין לפי תכונת גידולו ואכילתו על ידי חית השדה. וכיום מתפרסמים לוחות המורים על כל סוג וסוג של יבול מתי זמן ביעורו. ודבר זה מחושב לפי כללי פסיקה מיוחדים.


מי חייב לבער


ט. חובת הביעור חלה רק על אדם שיש ברשותו יבולי שביעית בכמות העולה על מה שנצרך לכל אחד מבני ביתו לשלוש סעודות. כיוון שכמות זו (של שלושת הסעודות) רשאי הוא להשאיר בביתו ולא לבערה.


י. במקרה הנ"ל, יכול הוא להשאיר כמות זו (של שלושת הסעודות) למשך זמן כרצונו, ואינו חייב לאוכלו מיד בסעודות הקרובות. וכן רשאי הוא להשאיר ולתת כמות כזו לכל יהודי שאין לו כמות כזו של אוכל. אך למרות הכל, אם נשארו לו יבולים יותר מהכמות הנ"ל, חייב הוא לבערם כדין.


אופן הביעור


יא. נחלקו הפוסקים כיצד מבערים: יש מגדולי הפוסקים שאומרים שצריך ממש לבער ולשרוף את היבולים הללו שצריך לבערם. ויש חולקים ואומרים שמספיק להפקיר יבולים אלה לכל מי שרוצה לקחתם. יש אומרים שהמנהג פה בארץ הקודש להקל כדעה השניה, ויש מהספרדים הסוברים שצריך ממש לשורפם, כדעה הראשונה.


בסעיפים הבאים נדון לפי הדעה הסוברת שהביעור מתבצע על ידי הפקרה, ולא כדעה שצריך ממש לשרוף את היבול.


יב. לכתחילה צריך אדם להוציא מביתו ומרשותו (כולל חצרו) את החייב ביעור, וזאת בפני שלושה יהודים. יש אומרים שאם אינו יכול להוציא מרשותו, יביא לביתו ולרשותו שלושה יהודים ויפקיר בפניהם.


יג. מותר לאדם להפקיר זאת אף בפני שלושה מחבריו, גם אם יודע שהם לא יקחו מהיבול. ולאחר שקיים את מצוות הביעור רשאי הוא לזכות שוב באותם יבולים.


יד. בשעת הדחק, כשבשום אופן אין לאדם אפשרות להפקיר בפני שלושה אנשים, ואפילו חבריו, מותר לו לקחת את היבולים שצריך לבערם, להוציאם לרשות הרבים או לחצר שאינה סגורה ומשתמרת, ולהפקירם אפילו בשעה שאין שם אדם. ולאחר מכן מותר לו לשוב ולזכות בהם מחדש.


טו. מצוות ההפקרה (לדעת המקילים שדי להפקיר ושאין חובה ממש לשרוף) הינה שיאמר בפיו שהם מופקרים לכל אדם. ורצוי לומר נוסח זה: "אחינו בית ישראל: כל מי שצריך ליטול יבוא ויטול".


טז. לכתחילה פעולת ההפקר צריכה להיעשות על ידי הבעלים עצמם. ובשעת הצורך ניתן להפקיר גם על ידי שליח.


יז. כשיש ספק מהו זמן הביעור, יש להפקיר את היבולים בזמן בו מתחיל הספק, ולאחר מכן לנהוג כמבואר כאן במקורות.


יח. חובת הביעור אינה רק על היבול עצמו, אלא גם אם מכר יבולי שביעית באופן שקדושת השביעית נתפסה בכסף, והיינו עברה לכסף - חלה חובת הביעור גם על הכסף. וזמן ביעור הכסף הינו לפי זמן ביעור היבולים המקוריים שמכרם והיה צריך עתה לבערם. וכיצד יבער את הכסף הזה, ראה כאן במקורות.


יט. הכובש כמה סוגי יבולי שביעית יחדיו, והגיע שעת הביעור של אחד מהם או חלקם, עליו להוציא את הפרי או הירק הזה מהתערובת ולבערו כדין, ואת שאר התערובת ישאירנה בביתו ויאכלנה כרגיל. אך אם כבש סוג זה של יבול עם שאר המינים לאחר שעת ביעורו - יש לבער את כל התערובת.


דין מי שלא ביער את הנצרך ביעור


כ. מי שלא נהג כראוי, ולא ביער והפקיר את הטעון הפקר - נאסרו כל הפירות והירקות הללו באכילה. אך אם לא ביער מחמת אונס - לא נאסרו יבולים אלה, ויפקירם מיד כשיוכל. וראה עוד בסעיף הבא.


כא. מי שקיבל פירות מאדם אחר, ומסתפק הוא אם ביערו אותם בזמנם, יפקירם מיד, ואז רשאי לאוכלם.


עוד מדיני הביעור


כב. גם לאחר הביעור נשארים היבולים בקדושתם, ויש לנהוג בהם בכל דיני קדושת השביעית (כנ"ל בפרקים ח'-י').


כג. כלי שבישלו בו יבולי שביעית שהגיע זמן ביעורם, אינו חייב הכשרה בהגיע זמן הביעור.


הערות


[1]א. ויקרא (כ"ה, ז').


[2]ב. תו"כ ("בהר", פרשה א' הל' ח'). רמב"ם (ז', א').


ואי הוי מדאו', נחלקו הראשו' בהא. לרש"י ביומא (דפ"ג, א' ד"ה "טבל") הוי מדאו'. וכ"ד רוב הראשו'. ואילו הרמב"ן בויקרא (כ"ה, ז') הסתפק אי הוי מדרבנן, כחלק ממצוות ההפקר. ומ"מ כתב שאיסור האכילה לאחר הביעור הינו מדרבנן. ור' שבה"א בתו"ש (ז', ג', סק"ב) ובדא"מ (ז', ג').


ובהגדרת "כלה לחיה מן השדה" נחלקו הפוס'. ר' שבה"א בתו"ש (ז', א' סק"א) וקטי"ש (פס"ה הערה 11). ו"כלה" הכוונה שנרקב או שאכלתו החיה [דא"מ (ז', ע"ג)].


[3]ג. כנ"ל בהערה הקודמת. וכ"כ בתוספ' שביעית (ח', ד').


[4]ד. שביעית (פ"ז מ"א). רמב"ם (ז', י"ג). ומהם הדברים שיש להם קדו"ש, ראה לעיל (פרקים ח'-י').


[5]ה. רמב"ם (ז', י"ג). וי"א שכ"ה לפרחים ריחניים [פני משה (פ"ז מ"ו). ור' שבה"א בתו"ש (ז', י"ט ס"ק ג'-ד')]. וצ"ע אי קאי גם על פרחים ריחניים ששמו אותם במסגרת זכוכית לנוי. ובשיח"א (ז', 341) כ' שחייב להפקיר מיני בשמים, ויאמר, שאם צריך להפקירם הוי הפקר. ומ"מ אז אחרים אינם יכולים לקחתם ולזכות בהם, שמא אין בהם קדו"ש ואינם הפקר. עיי"ש.


[6]ו. וכ"ה גבי דברים שנעשו באיסור הפסד פ"ש, או שינוי פ"ש [ס' השמיטה (דמ"ג ס"ב). קטי"ש (פס"ה ס"ג)].


[7]ז. עיי"ש במחלוקת: לגבי יבולים שבעת הביעור היו בידי אוצר הבי"ד, וגבי יבולים שבעת הביעור כבר היו בידי הלוקח מאוצר בי"ד.


[8]ח. שביעית (פ"ז מ"א). רמב"ם (ז', ז'). ולגבי זמן ביעור מטבעות אלה, ראה לקמן (בהערה י"ב).


[9]ט. מקדש דוד (נ"ט, ב'). ור' שבה"א בתו"ש (פ"ז ה"ו סק"ג והערה 10. ופ"ז הכ"א הערה 3).


[10]י. לד' הריבמ"ץ יש להקל אם מוציאים את פ"ש מהתערובת קודם שעת הביעור, ונשאר רק טעם הפרי [ר' שבה"א בתו"ש (שם סק"א אות 3)].


[11]יא. רמב"ם (ז', כ"ב). ור' שבה"א בתו"ש (פ"ז הכ"ז סק"ב).


[12]יב. שביעית (פ"ט מ"ב). רמב"ם (ז', י'). וגבי זמן הביעור, ראה ברמב"ם (ז', ט'-י"ב) גבי ג' ארצות לביעור. ויש מהראשו' שחילקו כל ארץ מארצות אלה עוד לג' חלוקות: ההר, השפלה והעמק. והרמב"ם לא חילק ג' חלוקות משנה אלה (שם ה"ט). ואי אזלינן בתר המקום ששם הפ"ש או אחר המקום שגדלו, ה"ז מחלו' רש"י ותוס' [ר' דא"מ (פ"ז סקס"ז)]. עיי"ש ברמב"ם פרטי דינים בהא. וקיצרנו.


עוד נוסיף, שכתבו בשבה"א בתו"ש (פ"ז ה"ז בהערה 2), שמדברי הרמב"ם שם (ז', ז') מוכח, שזמן ביעור דמי השביעית שווה לזמן שמתבער מהארץ אותו סוג הפירות שמכרו וקיבלו דמים אלה. והוסיפו, שכ"מ מרש"י בכ"ד, וממקדש דוד. עיי"ש.


[13]יג. כמפורסם בלוחות השנה השונים ובאתרי האינטרנט הכשרים, כמו של הרה"ר, ארגון "כושרות" וכדו'.


ובענין מה שאמרו חכמינו ז"ל במס' שביעית (פ"ט מ"ג) זמנים קבועים לסוגי פירות מסוימים, וכ"פ הרמב"ם (פ"ז הי"א), וכיום אנו רואים שבמציאות אי"ז תמיד כך. כגון שהענבים כלים באמצע החורף או לכל היותר בתחילת אדר, הרי שכתבו הפוס' כך: אם ידוע לנו שסוג מסוים כבר כלה מהשדה, אזלינן בתר המציאות, והרי כלה. וכל השיעורים שנתנו לנו חכמינו ז"ל זה רק לגבי מיקרים שלא ידועה המציאות [עפ"י הסמ"ג, הר"ש, הרע"ב, הרדב"ז, המאירי, החזו"א (שביעית ט"ו, ה'), מאמ"ר (כ"א, י"ב), ודא"מ (ז, נ"ד). ומ"מ לגבי שאר היבולים, יש לראות ברשימות שמתפרסמות ע"י ועדי הכשרות מידי שנת השמיטה [מאמ"ר לגרמ"א זצ"ל (כ"א, י"ג)].


בס"ד נעיר עוד, שכל זמני הביעור הללו אמורים בדר"כ לגבי פירות. כי בדר"כ הירקות לא נגמרים מהשדה כל שנת השמיטה, בשל המגדלים עפ"י היתר המכירה [ולכן למשל אין זמן ביעור למלפפונים, כמבואר למשל בס' קטי"ש (בטבלאות שבסופו)].


כל הזמנים הללו של הפירות אמורים בדר"כ כלל לשנה השמינית - שבה מתכלים הפירות מהשדה. ורק מעט מהפירות מתכלים כבר בשנה השביעית, כגון משמשים, שזמן הוצאת פריים הינו קצר מאוד [ר' דא"מ (פ"ז רסקנ"ד)].


[14]יד. ראה קטי"ש (פרק ס"ה סעי' י"ז-כ"ב).


[15]טו. עפ"י שביעית (פ"ט מ"ח). תוספ' (ח', ד'). רמב"ם (ז', ג'). ור' שבה"א בתו"ש (ז', ג', סק"א). וע"ע בתוספ' (פ"ח ה"ד), שרשאי ליתן מזון ג' סעודות גם למכריו ושכניו. ומ"מ מדובר שאין להם מזון ג' סעודות.


[16]טז. כנ"ל בהערה הקודמת. ור' במאמ"ר (פכ"א סט"ו) שבליל הסדר יכול להשאיר ארבע כוסות לכל אחד מהמסובים.


[17]יז. חזו"א (י"א, ו' ד"ה "ובענין"). וכ"כ בשמו בדא"מ בצה"ל (ז', ק"ד) ובקטי"ש (ס"ו, ד').


[18]יח. רמב"ם (ז', ג').


[19]יט. רמב"ם (שם).


[20]כ. רמב"ם (ז', ג'). וכ' שישרוף או יוליך לים המלח או מאבדן לכל דבר שמאבד. ור' ראב"ד שם שמשכלה - בעיר - יפקיר. ומשכלה בכל הארץ - ישרוף או יאבדנה.


[21]כא. כ"כ הרמב"ן בויקרא (כ"ה, ז'). עפ"י התוספ' (ח', ד'). וכתבו הפוס' שלכאו' לדעת רש"י צריך ליתן הפ"ש למרמס חיה ובהמה. וכתבו התוס' בפסחים (דנ"ב, ב') דלא נהירא, שהרי מותרים הם אחר שהבעירו לעניים. ע"כ. ולדעת הראב"ד (על הרמב"ם ז', ג') ישנם ב' ביעורים: הראשון, כשכלו הפירות מתחום העיר, שאז מפקירם או מביאם לאוצר בי"ד. וביעור שני הוא כשכלו לגמרי מכל הארץ, שאז מתבערים בשריפה [הב"ד בילקו"י (פכ"א הערה א')].


[22]כב. שכ"כ המנהג בס' תוספת יוה"כ (דל"ה, ג'). ור' שבה"א בתו"ש (ז', ג' סק"ג הערה 8). וכ"כ הגרמ"א זצ"ל במאמ"ר (פכ"א ס"ב), וכ"כ בילקו"י (פכ"א ס"א). עיי"ש שהאריך לבאר הא. והטעם שמקילים שדי בהפקרת היבולים, משום שחומרא זו מביאה לידי קולא של הפסד פ"ש.


[23]כג. אור לציון (ג', ד'). עיי"ש גבי שעה"ד.


[24]כד. מאמ"ר (כ"א, ד') וקטי"ש (ס"ו, ז'). ור' במאמ"ר דשרי להוציא אף לחדר המדרגות.


[25]כה. מאמ"ר (כ"א, ד'). קטי"ש (ס"ו, ז'). אמנם ר' בירו' (ט', ד') שנראה שרק כשמפקיר בביתו צריך ג' יהודים. הלא"ה א"צ שלושה. וכ"כ בשבה"א בתו"ש (ז', ג' הערה 14) עפי"ד כמה ראשו'.


[26]כו. ביאור הגר"א לירו' (פ"ט ה"ד). וראה שבה"א בתו"ש (ז', ג' הערה 14).


[27]כז. ירו' שביעית (ט', ד'). מאמ"ר (כ"א, ה') ור' שבה"א (שם סק"ב).


[28]כח. כן מבואר בירו' (פ"ט ה"ד). מאמ"ר (כ"א, ה'). ור' שבה"א בתו"ש (ז', ג' סק"ב).


[29]כט. עפ"י הירו' הנ"ל, ומשתעי שם שמוציא לרה"ר. ובשבה"א (ז', ג' סק"ב) למד ד"ז רק למ"ד שביעור דשביעית דרבנן. אך למ"ד דאו' בעי בפני ג'. הב"ד בקטי"ש (פס"ט הערה 8), והוסיף שהגר"ש ישראלי זצ"ל היקל לנהוג בכך אף שלא בשעה"ד.


[30]ל. עפ"י הירו' הנ"ל. וכ"כ במאמ"ר (כ"א, ו') שיכול להפקיר בלילה, כך שהעוברים ושבים לא יזכו בו.


[31]לא. תוספ' (ח', ד'). רמב"ם נדרים (ב', י"ד). שו"ע (חו"מ סי' רע"ג).


[32]לב. לצאת ידי דעת הר"ן בפסחים (ו', ב') שמשמע שאין יכול להפקיר ע"י שליח. וכ"כ במאמ"ר (כ"א, י"א) שלכתחי' יפקיר בעצמו. ור' קטי"ש (פס"ו סי"א).


[33]לג. מאמ"ר (פכ"א סי"א). ור' קטי"ש (פס"ו סי"א).


[34]לד. מאמ"ר (כ"א, י"ג). קטי"ש (פס"ו סי"א).


[35]לה. עדיפות ראשונה בכך, שלאחר שהפקיר בתחילת זמן הספק, שישאיר הפירות מחוץ לבית עד שיעבור זמן הביעור בוודאות [הגרימ"ט והגרשז"א זצ"ל].


עדיפות שניה: לזכות בפירות בכל יום מחדש ולחזור ולהפקירם למחרת, עד שיצא ספק מלבו [חזו"א].


עדיפות שלישית: יחזירם לביתו ע"מ שלא לזכות בהם, ויתן לשכנו את מפתח ביתו ויודיע לו שיכול להיכנס תמיד ולאכול מהפירות [מאמ"ר (כ"א, י"ג)].


[36]לו. רמב"ם (ז', ז'). רדב"ז שם. ור' בשבה"א בתו"ש (ז', ז' סק"ג) ובקטי"ש (פס"ו סי"ג).


[37]לז. רמב"ם (שם). ותו"ש (שם הערה 2).


[38]לח. הנה מדברי הרמב"ם (פ"ז הל' ז' וח') מתבאר שיש ממש לבער את המעות עצמן, מרגע שהגיע זמן הביעור. ולדעתו צריך להשליך המעות לים המלח (עיי"ש בה"ח). וכן מתבאר מפאה"ש, ומשבה"א (פ"ז ה"ח) ובתו"ש (סק"ב). וכ"כ בהדיא גם בדא"מ (פ"ז ס"ק ל"ד ול"ז). ובבה"ל (שם ה"ח ד"ה "או משליכם לים המלח". עיי"ש שהחזו"א רצה לשחוק המטבע לפני זריקתו לים המלח). אנו סברנו שניתן לחלל את המטבעות הללו על פירות אחרים ואז לבערם (כגון על סוכר. ואז להמיסו במים חמים). ולכן הסתפקתי אי צריך לקנות דווקא פירות שזמן ביעורם שווה לפ"ש הראשונים שהכסף תמורתם.


[39]לט. שביעית (פ"ט מ"ה). קטי"ש (פס"ו סי"ד).


[40]מ. לח"מ (בהל' מאכ"א פט"ו ה"ו) ועוד פוס'. הב"ד בקטי"ש (פס"ו סי"ד).


[41]מא. רש"י יומא (דפ"ג, א', ד"ה "טבל"). ר' שבה"א (ז', ג' סק"ג). וקטי"ש (ס"ו סט"ו).


כתב החזו"א [במכתב המובא בסוף ס' שיח אמונה (מכתב כ"ט)] שיין שהיה ביד בעליו בזמן הביעור, ולא ביערוהו - נאסר היין לעולם, עפ"י פאה"ש (כ"ז, ג') ובבית ישראל (שם סק"ג) בשם הרמב"ן.


[42]מב. ספר חרדים. שבה"א בתו"ש (ז', ג' הערה 26).


[43]מג. ר' רש"ס (פ"ט מ"ט). חזו"א (י"א, ו'). קטי"ש (פס"ו סט"ו).


[44]מד. ריבמ"צ (פ"ט מ"ב). וכן הורה הגר"ש ישראלי. ור' שבה"א בתו"ש (ז', ג' בהערה 11) וקטי"ש (פס"ו סי"ז).


[45]מה. ס' תורת השמיטה. הגרשז"א במעדנ"א (קובץ הערות סי' ח' סקי"ט). מנח"ש (סי' נ"א סקי"ט).