מקראי קודש

אודות בית

נספח ח: תשובת הגר"י אריאל שליט"אבס"ד. ח' תמוז תשע"ו


לכבוד


הרב משה הררי שליט"א


שו"ב


א. 1. לענ"ד חציצה שאינה מורגשת בחושים האנושיים, לא במראה ולא בחוש המישוש אינה חציצה.


2. אמנם בטבילת אשה יש מהדרין להחמיר גם בחציצה כזו בגלל קדושת הבית היהודי.


3. אך בלולב אין הכרח לזה. עם זאת מי שרוצה להדר גם בלולב תבוא עליו ברכה.


4. אך מעיקר הדין אין צורך לחשוש לחציצה כזו.


ב. כי אין כאן תיקון כלי, אך בתנאי שלא יסחוט כלומר שלא ישפשף בחוזק.


מומלץ לעשות זאת בערב יו"ט.


ג. למנהג אשכנז יש להעדיף לולב שניתן לכסכס בו. אך אין הדבר מעכב.


בברכת התורה


הרב יעקב אריאל


הרב הראשי לרמת גן