מקראי קודש

אודות בית

נספח כד: נוסח שטר הפרוזבול

וזה נוסח שטר הפרוזבול לספרדים
שטר פרוזבול


בפנינו עדים החתומים מטה בא לפנינו _____________________________ ואמר לנו: קנו ממני בקנין גמור ושלם, במנא דכשר למקניה ביה. איך אני מזכה על ידכם קרקע כל שהוא שיש לי לכל אחד מבעלי חובות שחייבים לי (וחייבים לאשתי) שאין להם קרקע לכתוב עליו פרוזבול. וקנינו קנין גמור ושלם במנא דכשר למקניה ביה מיד הנזכר לעיל. ובכן אמר לנו: "הוו עלי סהדי שאני מוסר כל חוב שיש לי ולאשתי לבית דין הצדק אשר פה עיה"ק ___________________________________ תובב"א,


הרה"ג ____________________________________


והרה"ג ___________________________________


והרה"ג ___________________________________


שאגבנו כל זמן שארצה". ועל דבר אמת חתמנו שמותינו פה עיה"ק ___________________________, בתאריך ______________, לחודש אלול, שנת ______________________ ליצירה, והכל שריר ובריר וקיים.


______________________________________________ עד


______________________________________________ עד
וזה נוסח שטר הפרוזבול לאשכנזים
שטר פרוזבול


במושב שלושה דיינים כאחד היינו, ובא לפנינו ___________________________________ ואמר לנו: "הן שנה זו היא שנת השביעית ויש לי חובות בשטר ובעל-פה על אלו אנשים, והריני מוסר לכם פרוזבול, ונותן לכם במתנה בקנין ארבע אמות קרקע מהאדמה שיש לי, ועל ידי אותה קרקע הרשתי לכם לגבות את כל חובותי שיש לי על אנשים. ומעתה תהיו לי דיינים ותגבו ותקבלו עבורי את החוב ואם לא תגבו אתם מעכשיו, כיון שמסרתי לכם פרוזבול זה הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד היום אצל כל אדם כל זמן שארצה".


ואנחנו בית הדין שמענו דבריו ויפינו את כוחו שלא ישמטו חובותיו ויגבה אותם על ידי פרוזבול זה כתקנת הלל וחכמינו ז"ל.


ועל דבר אמת חתמנו שמותינו בעיר _____________ יום _____ אלול התש___ ליצירה. והכל שריר ובריר וקיים.


נאום _______________________________________ דיין


נאום _______________________________________ דיין


נאום _______________________________________ דיין


הערות


[1]ו. נוסח שנכתב בירושלים תובב"א ע"י הראשל"צ הגאון מוהר"ר רפאל חזן זיע"א בעל החקרי לב. הועתק מספר מאמר מרדכי לגר"מ אליהו זצ"ל.


[2]ז. כמנהג ארץ ישראל, לפי ספר השמיטה עמ' נ"ז-נ"ח, וכרם ציון עמ' שפ"ה, ומרן הרה"ג שלמה זלמן אוירבך.