מקראי קודש

אודות בית

נספח כב: תשובות הגר"א שפירא זצ"ל

בס"ד. יום ג' ו' אדר תשנ"א


רצינו לשאול את כבוד הרב שליט"א כמה שאלות בענין המצב הנוכחי – בעת מלחמת המפרץ.


1.


הקדמת קריאת המגילה לפלג המנחה לאור המצב, הדבר רצוי או מומלץ או לא?


2.


במידה שישנה אזעקת אמת בשעת קריאת המגילה, כיצד יש לנהוג:


א. להפסיק את הקריאה וללכת לחדר אטום בביה"כ או בבית? כיצד יש לנהוג מבחינת הפסק הקריאה.


ב. מהיכן ממשיכים לקרוא כשהציבור חוזר לביה"כ.


3.


האם יש מקום להגביל או להטיל איסור על הילדים בשימוש של משחקים מרעישים למיניהם המשמיעים קולות של פצצה או אזעקה, וזאת מחשש לבהלת הציבור (חשש פיקוח נפש!).


4.


האם יש מקום השנה ללכת לחומרא לאור המצב ולקיים את מצוות עד דלא ידע בדרכים שאינן קשורות לשכרות מאחר שעירנות מוגברת היא צורך השעה.


5.


המותר לנשים לטבול באור היום (ביום השמיני) לאלו החוששות ללכת למקוה בלילה מחשש אזעקת אמת בשעת טבילתה (תכיפות האזעקות בלילה היתה גדולה מזו שביום - מ.ה.).


תשובות הרב הראשי:


1.


יתכן לכתחילה לקרוא אחר פלג המנחה ובברכות, ודוקא בעשרה.


2.


לצאת לחדר אטום. ואם שהה כדי לגמור את כולה ממשיך ממקום שהפסיק וכ"ש בלא שהה.


3.


מהיכי תיתי כשיש חשש ממש. (מ.הררי: מהיכן תמצא שיש מקום להקל כשיש חשש ממש של פיקו"נ).


4.


מי שמקיים בכל שנה עד דלא ידע כמשמעה יתכן שיכול לקיים גם בשינה וכמ"ש ברמ"א (ראה סימן תרצ"ה סעיף ב' – מ.ה.) שיישן כשיש שם בני בית שיעוררו אותו מן השינה כשיצטרך ח"ו.


5.


ביום השמיני אפשר.


הערות


[1]*. הערת העורך : נספחים כ"ב – כ"ו הינן תשובות מהגר"א שפירא זצ"ל על מה שנשאל בזמן כהונתו כרב הראשי. נעשו שינויים קלים בלשון השאלות (בלבד) כדי שהן תהיינה יותר מובנות.