מקראי קודש

אודות בית

פרק כד: התפילות בשמיטה, ומצוות השמיטה לעתיד לבוא

התפילות בשמיטה


א. יש אומרים שכשמברכים את ברכת "שהחיינו" בקידוש ליל ראש השנה של שנת השמיטה, נכון ורצוי לכוון גם על קיום כל המצוות של השמיטה. ואם לא כיוון זאת בזמן הקידוש, לא יברכנה לאחר מכן כברכה בפני עצמה.


ב. אותם הנוהגים לומר "תיקון חצות" לאחר חצות הלילה, הרי שבשנת השמיטה אין נוהגים לומר "תיקון רחל" אלא רק תיקון לאה. ולגבי אמירת תיקון חצות ביום בימי בין המצרים, ראה כאן במקורות.


ג. יש אומרים שהמכוונים בתפילותיהם כוונות על פי הקבלה, הרי שבשנת השמיטה אין מכוונים כוונות אלה בארץ ישראל. ויש דעות אחרות בדבר.


השמיטה לעתיד לבוא


ד. לעתיד לבוא תהיה השמיטה שונה מאוד מזו של היום, וזאת בעיקר בגלל שתוקפה וחיובה יהיו מן התורה. ותהיינה לכך השלכות רבות, ואיננו מפרטים זאת כעת.


הערות


[1]א. כן דעת הגרש"ז אוירבך והגרי"ש אלישיב זצ"ל [כמובא בס' דיני שביעית (דל"ב) עפ"י הירו' (ספ"ז דסוטה) ופי' הרדב"ז שם. הב"ד בילקו"י (פ"א סט"ו)].


[2]ב. ילקו"י (שם).


[3]ג. ילקו"י (פ"א סי"ג). עיי"ש הטעם עפ"י הזוה"ק, שבשנת השמיטה יש שמחה גדולה בשמים - וזה מתבטא דווקא בארץ ישראל ולא בגולה.


[4]ד. בילקו"י (פ"א סי"ג) כתב לומר תיקו"ח גם בימי ביהמ"צ ביום. ור' מה שבס"ד כתבנו ע"כ באורך במקראי קודש הל' בין המצרים (פכ"ב ס"א).


[5]ה. ילקו"י (א', י"ד) עפ"י רבנו הרש"ש, ועוד.


[6]ו. במאמ"ר (לגרמ"א זצ"ל. פ"ב סי"ד) כ' שי"א שבשחרית ובמוסף כן מכוונים. ובילקו"י (א', י"ד) כ' שי"א שכן מכוונים כוונות פשוטות. עיי"ש. ולי הקטן בס"ד נראה, שכוונות פשוטות שחייבים לכוון עפ"י הפשט, כבפס' ראשון דק"ש, חייבים לכוון, ואין שום סיבה לפטור מלכוונן.


[7]ז. כשיתקיימו בס"ד כל התנאים הנ"ל בפרק א' (כל יושביה עליה. וכל משפחה ומשפחה תשב בנחלתה, וכו'). וכן עולה מהסוגיה בגיטין (דל"ו, ב') ותוס' שם (ד"ה "מי איכא").


[8]ח. כמבואר בפרקים השונים דלעיל. די"א דלא מהני פרוזבול כשהשמיטה מדאו'. וה"ה גבי היתר מכירה (שסומכים ע"כ שכיום השמיטה היא מדרבנן).