מקראי קודש

אודות בית

נספח טו: מכתב הגר"א נבנצל שליט"אבס"ד
הגר"א נבנצל שליט"א בתשובתו לא התייחס בפירוט לגבי השאלה בנידון דידן, ורק דן לגבי יחס הגרש"ז אוירבך זצ"ל לגבי שני מכונים אלה.