מקראי קודש

אודות בית

חלק ב: נספחים

נספח א': ליקוט ממשנת מורנו ורבנו הג"ר צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל בעניני השמיטה.


נספח ב': מכתב הגר"א שפירא זצ"ל - בענין סדר העדיפויות בקניה בשמיטה.


נספח ג': מכתב אל הגר"א שפירא זצ"ל - בענין היתר המכירה.


נספח ד': מכתב הגר"א שפירא זצ"ל - בענין היתר המכירה.


נספח ה': מכתב הגר"א שפירא זצ"ל - בענין היתר המכירה.


נספח ו': מכתב הגר"א שפירא זצ"ל - בענין היתר המכירה.


נספח ז': מכתב הגר"א שפירא זצ"ל - בענין האם יש הבדל בין מכירת חמץ למכירת קרקעות בשמיטה.


נספח ח': מכתב הגר"א שפירא והגר"מ אליהו זצ"ל בענין סדר העדיפויות - לחקלאי.


נספח ט': דברי הגר"א שפירא זצ"ל בענין סדר עדיפויות בשמיטה - לצרכן.


נספח י': מכתב הגר"א שפירא זצ"ל - בענין אתרוגי אוצר בית דין.


נספח י"א: מכתב הגר"א שפירא והגר"מ אליהו זצ"ל - בענין מצוות ביעור המעשרות והוידוי עליהן.


נספח י"ב: מכתב הגר"א שפירא זצ"ל - על מעמד "זכר להקהל".


נספח י"ג: מכתב הגר"ע יוסף זצ"ל - היתר מכירה לגינה.


נספח י"ד: מכתב הגר"א נבנצל שליט"א - בענין קידושי אשה ע"י ירקות מהיתר מכירה.


נספח ט"ו: מכתב הגר"ד ליאור שליט"א - בענין זמן התחלת הפקרת הגינה.


נספח ט"ז: מכתב הגר"א וייס שליט"א - בענין פירוק סוכה כשמתגלה הדשא לשמש.


נספח י"ז: מכתב הגר"ד ליאור שליט"א - בענין שמירת קדושת יבולי שביעית בצה"ל.


נספח י"ח: מכתב הגר"י אריאל שליט"א - בענין שמירת קדושת יבולי שביעית בצה"ל.


נספח י"ט: מכתב הרה"ר לצה"ל הרה"ג אייל קרים שליט"א - בענין קדושת שביעית במאכלים שבמחנות צה"ל.


נספח כ' דברי הראשל"ץ הגר"י יוסף בענין היתר המכירה.


נספח כ"א: מכתב הגר"ש עמאר שליט"א - בענין קידושי אשה בירקות היתר מכירה.


נספח כ"ב: האם "יבול נוכרי" הינו באמת "יבול נוכרי" (שגדל אצל גוי) - הרב ד"ר מרדכי שומרון הי"ו.


נספח כ"ג: האם "יבול נוכרי" הינו באמת "יבול נוכרי" (שגדל אצל גוי) - הר"ר אליהו אוזן הי"ו.


נספח כ"ד: נוסח שטר הפרוזבול - לאשכנזים ולספרדים.


נספח כ"ה: השיטות השונות לגבי הגבול הדרומי של הארץ לענייני השמיטה - מפה.